PARTNER BLOGA:

Auto Nostalgia 2015 Relacja z Targów Pojazdów Zabytkowych

Przewiń w dół

Auto Nostal­gia to ogól­no­pol­skie tar­gi pojaz­dów zabyt­ko­wych. Czy tego­rocz­na edy­cja utrzy­ma­ła poziom poprzed­nich imprez?

Mimo cho­ro­by i osła­bie­nia, wybra­li­śmy się na odby­wa­ją­ce się jak zawsze w maju tar­gi moto­ry­za­cyj­ne Auto Nostal­gia. Już trze­ci rok z rzę­du. I żeby nie trzy­mać Was w nie­pew­no­ści — żad­nej z tych wizyt nie żału­je­my! 🙂

Auto Nostal­gia 2015 pozwo­li­ła obco­wać z wie­lo­ma cie­ka­wy­mi samo­cho­da­mi. Były więc pereł­ki pol­skiej moto­ry­za­cji, czy­li pro­to­ty­po­we: FSM Beskid 106, Fiat 126p Com­bi czy Maluch w wer­sji 650NP, czy­li z sil­ni­kiem zamon­to­wa­nych z przo­du. Było prze­pięk­ne Porsche 1600 czy pro­to­ty­po­we, jed­no­oso­bo­we Porsche 911 Spe­ed­ster. Do tego masa zabyt­ko­wych Mar­ce­de­sów, Toyo­ty, Sko­dy, BMW, Maz­dy. Aut ze wscho­du było spo­ro, w tym Hon­da CRX w nie­mal per­fek­cyj­nym sta­nie. Szcze­rze było to jed­no z tych aut, do któ­rych chcia­ło­by się wsiąść i z tar­gów uciec! 😉 Nie zabra­kło też ame­ry­kań­skich kla­sy­ków, impo­nu­ją­cych swo­imi roz­mia­ra­mi.

Wiel­kim zasko­cze­niem była dla nas duża licz­ba kla­sycz­nych samo­cho­dów Sub­a­ru — sami jeź­dzi­my kla­sy­kiem tej mar­ki, odwie­dza­my spo­ro imprez ze start­mi samo­cho­da­mi, ale typu JDM’ów w jed­nym miej­scu jesz­cze nie widzie­li­śmy. Kan­cia­ste Sub­a­ru XT 1800 czy wyglą­da­ją­ce jak Polo­nez Sub­a­ru Leone Super Sta­tion przy­cią­gnę­ły nas na dobre kil­ka­na­ście minut 😍 Nie ina­czej było przy Impre­za Type RA czy Mit­su­bi­shi Lan­cer Evo VI Tom­mi Mäki­nen Edi­tion.

Minu­sem tej, jak i ubie­gło­rocz­nych edy­cji, był kli­mat panu­ją­cy w miej­scu, gdzie tar­gi się odby­wa­ją. Hala na ul. Mar­sa wyda­je się nie mieć spraw­nej wen­ty­la­cji i rok w rok jest na impre­zie gorą­co i par­no. Być może nie­któ­rym zwie­dza­ją­cym to nie prze­szka­dza, jed­nak my za każ­dym razem gotu­je­my się na hali, szcze­gól­nie bie­ga­jąc wokół samo­cho­dów z apa­ra­tem. Przy­da­ła­by się jakaś kli­ma! Dodat­ko­wą kwe­stią jest nie­ma­ły koszt wej­ścia na impre­zę. Bilet dla oso­by doro­słej to 25 zł, do któ­re­go zazwy­czaj trze­ba jesz­cze doli­czyć kosz­ty par­kin­gu — 5 zło­tych za każ­dą roz­po­czę­tą godzi­nę. Nas odwie­dze­nie tar­gów kosz­to­wa­ło więc w sumie 80 zł — spo­ro. Na szczę­ście rodzi­ny z dzieć­mi czy stu­den­ci mogą liczyć na zniż­ki.

Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że Auto Nostal­gia na sta­łe wpi­sa­ła się w kalen­darz każ­de­go fana kla­sycz­nej moto­ry­za­cji. Już teraz cze­ka­my na kolej­ny maj i przy­szło­rocz­ną edy­cję impre­zy!

fiat_126_combi_beskidcaravellepeugeot_104_zlrenault_classicsubaru_leone_super_stationsubaru_1800mazda_enginecovette_exhaustchevrolet_corvette_interiorcelica_gtmercedes_300_selbertone_torinohonda_crx_16vwgolf_mk1mitsibishi_evo_tommi_hakkinensubaru_impreza_raalpina_850i_v12toyota_corrola_first_generationold_mercedesmercedes_benz_classicmercedes_classic_interiorporsche_911_speedster_prototypeporsche_1600_museumkhamsin_maseratiMaserati-Khamsinmaserati_wheelstriumph_autonostalgialancia_interiorlancia_klub_polskacarabinieri_fiat_500500_fiatmodele_samochodowvolkswagen_fenixferrari_aaa_autosubaru_mazda_classicstiff_fifth_gear_subaruskoda_octavia_classiccorvette_interiorw2_chevylincolnbertone_classichonda_crxford_mustangsubaru_ra_evo_tommypolski_fiatfso_polonezporsche_classicfso_warszawaskoda_octavia_first_generationjaguar_classicbmw_mcorvette_stingrayporsche_museum_911porsche_1600maserati_merakoldsmobilestriumph_interiortriumphfiat_500_abarthfiat_500fiaty_500porsche_911_classicBMW-Isetta

 

 

  • 65
  •  
  •