PARTNER BLOGA:

Dekalog Subaru Imprezowicza

Przewiń w dół

10 pod­sta­wo­wych zasad, jakich powi­nien prze­strze­gać każ­dy posia­dacz Sub­a­ru Impre­zy.

1.

Pod­sta­wo­wa zasa­da — roz­grze­waj i schła­dzaj! Po odpa­le­niu zapło­nu wstrzy­maj się chwi­lę, zanim ruszysz. Jeśli wska­zów­ka obro­to­mie­rza falu­je, odcze­kaj aż obro­ty sil­ni­ka się usta­bi­li­zu­ją. Po skoń­czo­nej jeź­dzie koniecz­ne jest schło­dze­nie sil­ni­ka przed wyłą­cze­niem zapło­nu.

2.

Nie pałuj na zim­nym! 😉 Po rusze­niu pozwól sil­ni­ko­wi się roz­grzać, zanim wyko­rzy­stasz moż­li­wo­ści auta powy­żej 3 tysię­cy obro­tów. Niech nie wpro­wa­dzi Cię w błąd wska­zów­ka tem­pe­ra­tu­ry na desce roz­dziel­czej — jest to tem­pe­ra­tu­ra cie­czy chło­dzą­ce, a nas inte­re­su­je bar­dziej tem­pe­ra­tu­ra ole­ju. Pozwól autu roz­grzać się przez ok. 15 minut, zanim odważ­niej wci­śniesz pedał gazu.

3.

Tan­kuj dobrej jako­ści pali­wo 98-oktanowe i uni­kaj jaz­dy na rezer­wie.

4.

Spraw­dzaj poziom ole­ju przy każ­dym tan­ko­wa­niu pali­wa — w razie koniecz­no­ści uzu­peł­niaj jego stan na bie­żą­co (w bagaż­ni­ku war­to mieć bań­kę ole­ju na dolew­ki). Olej na nowy wymie­niaj co 7,000 kilo­me­trów.

5.

Nie upa­laj spod świa­teł — dobra przy­czep­ność na suchym asfal­cie może zaszko­dzić napę­dom, a z pew­no­ścią nie chcesz znać kosz­tu ich wymia­ny.

6.

Pil­nuj bież­ni­ka w opo­nach — nie­rów­ne zuży­cie opon może sygna­li­zo­wać kło­po­ty i kosz­tow­ne napra­wy. Kupu­jąc uży­wa­ne opo­ny muszą być one w nie­mal iden­tycz­nym sta­nie — szu­kaj tyl­ko kom­ple­tów zdję­tych z jed­ne­go samo­cho­du! Dbaj rów­nież o pra­wi­dło­we ciśnie­nie powie­trza w opo­nach.

7.

Jadąc eko­no­micz­nie sta­raj się utrzy­my­wać obro­ty w zakre­sie 2300 — 3000.

8.

Sto­jąc w miej­scu na przy­czep­nej nawierzch­ni nie kręć kie­row­ni­cą — nie­po­trzeb­nie obcią­ża to układ wspo­ma­ga­nia.

9.

Nie przy­trzy­muj nogi na sprzę­gle w trak­cie jaz­dy — w czte­ro­na­pę­do­wym samo­cho­dzie bły­ska­wicz­nie pali to sprzę­gło.

10.

Rób regu­lar­ne prze­glą­dy. Nie zwle­kaj z pil­ny­mi napra­wa­mi i wymia­ną czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych.

  • 105
  •  
  •