PARTNER BLOGA:

WPT1313, czyli wycieczka żółtym kredensem ze “Zmienników”

Przewiń w dół

Nie­któ­rzy z Was koja­rzyć mogą kul­to­wych nie­gdyś seria­lo­wych “Zmien­ni­ków”, a szcze­gól­nie ten żół­ty kre­dens na tary­fie. A co powie­cie na wizję prze­jażdż­ki taką tak­sów­ką po War­sza­wie z oso­bi­stym prze­wod­ni­kiem, któ­ry zabie­rze Was w pasjo­nu­ją­cą podróż po świe­cie PRLu? Zapra­szam na rela­cję z naszej wyciecz­ki z WPT1313.

WPT1313

WPT1313

Cze­go mogli­śmy się spo­dzie­wać? Gdzieś obi­ło nam się o uszy, że powsta­ła fir­ma ofe­ru­ją­ca prze­jaz­dy tury­stycz­ne po War­sza­wie żół­ty­mi Fia­ta­mi 125p, sty­li­zo­wa­ny­mi na tak­sów­ki z popu­lar­ne­go kie­dyś pol­skie­go seria­lu. Pano­wie z WPT1313 zapla­no­wa­li dla nas sie­dem godzin atrak­cji w wer­sji exc­lu­si­ve. “W koń­cu, jak na rodo­wi­tych War­sza­wia­ków przy­sta­ło, dowie­my się cze­goś cie­ka­we­go o tym mie­ście” — pomy­śle­li­śmy. Ostat­ni raz, kie­dy przy­swa­ja­li­śmy tego typu infor­ma­cje na temat War­sza­wy, z powo­du zasa­dy “zakuć, zali­czyć, itd.” z Leniw­cem zgod­nie stwier­dzi­li­śmy, że będzie to bar­dzo poży­tecz­nie spę­dzo­ny czas 😉

WPT1313

WPT1313

Jak się w prak­ty­ce oka­za­ło, był to dzień pełen wra­żeń, aż kipią­cy nowy­mi infor­ma­cja­mi na temat nasze­go mia­sta sto­łecz­ne­go. Nasz prze­sym­pa­tycz­ny kie­row­ca i prze­wod­nik Marek pory­wał nas roz­mo­wą na prze­róż­ne tema­ty — od archi­tek­tu­ry, przez spra­wy społeczno-religijno-światopoglądowe, po waż­ne wyda­rze­nia histo­rycz­ne. Nie miej­cie więc żad­nych złu­dzeń, że jest to kolej­na wyciecz­ka pędzo­na mia­stem przez prze­wod­ni­ka, któ­ry bez­na­mięt­nie traj­ko­cze swo­je sta­łe tek­sty. Nic z tych rze­czy! 🙂

Tak kiedyś wyglądały stacje benzynowe w Warszawie...
Tak kie­dyś wyglą­da­ły sta­cje ben­zy­no­we w War­sza­wie…

Nie chcę zdra­dzać zbyt dużo szcze­gó­łów pro­gra­mu i tym samym nie psuć Wam zaba­wy. W pierw­szej poło­wie dnia wędro­wa­li­śmy śla­da­mi Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, podzi­wia­li­śmy gale­rię nie­zna­nych dotąd zdjęć War­sza­wy oraz odwie­dzi­li­śmy nie­zwy­kle kli­ma­tycz­ne miej­sce, w któ­rym czas sta­nął w XVII wie­ku. Kul­tu­ro­po­znaw­czy cru­ising kre­den­sem to nie wszyst­ko, spo­ro się nacho­dzi­li­śmy i, żeby nie opaść z sił, wstą­pi­li­śmy na cia­cho i kaw­kę do kawiar­ni na Powi­ślu.

Śladami Chopina...
Śla­da­mi Cho­pi­na…
Kontrasty w sercu Warszawy - zabudowania klasztoru z XIX wieku, a w tle... bloki z wielkiej płyty.
Kon­tra­sty w ser­cu War­sza­wy — zabu­do­wa­nia klasz­to­ru z XIX wie­ku, a w tle… blo­ki miesz­kal­ne.

W dal­szej czę­ści dnia, Marek zabrał nas m.in. do miejsc zwią­za­nych z kul­tu­rą żydow­ską. O ile fak­ty z życia Cho­pi­na czy absur­dy PRL‑u nie wzbu­dza­ją aż takich emo­cji, to po tym eta­pie woja­ży czu­li­śmy się przy­tło­cze­ni cię­ża­rem opo­wie­ści o pol­skich Żydach. Zaha­czy­li­śmy rów­nież o kolej­ną wysta­wę, uka­zu­ją­cą róż­ne obli­cza War­sza­wy sprzed 60 lat.

aaa
Grób Ludwi­ka Zamen­ho­fa — ini­cja­to­ra języ­ka espe­ran­to.

Nasze bate­rie wyma­ga­ły ponow­ne­go pod­ła­do­wa­nia, uda­li­śmy się więc do baru mlecz­ne­go po coś na ząb. Choć czu­li­śmy jesz­cze nie­do­syt infor­ma­cji, nasza wyciecz­ka dobie­gła koń­ca. Usie­dli­śmy jesz­cze przy bąbel­kach z Mar­kiem i Rafa­łem — ster­ni­kiem fir­my WPT1313 na krót­ką poga­wed­kę, ale jeste­śmy pew­ni, że nasze dro­gi jesz­cze kie­dyś skrzy­żu­ją się z żół­tym Fia­tem 125p ze “Zmien­ni­ków”. Zde­cy­do­wa­nie pole­ca­my rów­nież Wam oddać się w ręce prze­wod­ni­ka z kre­den­sa w kolo­rze Baha­mas Yel­low!

WPT1313

Na koniec pole­ca­my naszą krót­ką rela­cję fil­mo­wą z wyciecz­ki z WPT1313:

Wię­cej na stro­nie WPT1313.

  • 22
  •  
  •