PARTNER BLOGA:

Rękawiczki samochodowe Poradnik zakupowy

Przewiń w dół

Ręka­wicz­ki samo­cho­do­we — dora­dza­my jak dobrać odpo­wied­ni model do jaz­dy autem.

O ręka­wicz­kach samo­cho­do­wych marzy­łem od daw­na. Nie­ste­ty nie wie­dzia­łem jak zabrać się do ich zaku­pu. Jaki model? Na co zwró­cić uwa­gę? Jakie­go roz­mia­ru potrze­bu­ję? Posta­no­wi­łem dokład­nie prze­ba­dać ten temat, a z Wami podzie­lić się tym, cze­go się dowie­dzia­łem.
CIEKAWOSTKA
Ręka­wicz­ki samo­cho­do­we wystę­pu­ją rów­nież pod nazwą “cału­ski”.
Męskie rękawiczki Napo w samochodzie Porsche 911 Turbo
Męskie ręka­wicz­ki Napo w samo­cho­dzie Porsche 911 Tur­bo

Zalety jazdy w rękawiczkach samochodowych

Na począ­tek krót­ka, szyb­ka, ale kon­kret­na argu­men­ta­cja za posia­da­niem ręka­wi­czek samo­cho­do­wych:

  • popra­wia­ją bez­pie­czeń­stwo — dzię­ki pew­niej­sze­mu chwy­to­wi ist­nie­je mniej­sze ryzy­ko ześli­zgnię­cia się dło­ni z kie­row­ni­cy lub gał­ki zmia­ny bie­gów
  • popra­wia­ją kom­fort - sku­tecz­nie absor­bu­ją pot z dło­ni
  • są cało­rocz­ne — latem wchła­nia­ją pot, zimą poma­ga­ją dło­ni utrzy­mać cie­pło
  • są uni­wer­sal­ne — pasu­ją zarów­no do kla­sycz­ne­go, jak i nowo­cze­sne­go samo­cho­du
  • są trwa­łe — dobrej jako­ści ręka­wicz­ki wystar­czą na wie­le lat

Nie bez zna­cze­nia jest rów­nież fakt, że ręka­wicz­ki do samo­cho­du robią się po pro­stu mod­ne. Popu­la­ry­zu­je je obec­ność na dużym ekra­nie, np. w kino­wym fil­mie “Dri­ve”, w któ­rym ręka­wicz­ki samo­cho­do­we nosi Ryan Gosling.

Damskie rękawiczki Wittchen w samochodzie Maserati Quattroporte
Dam­skie ręka­wicz­ki Wit­t­chen w samo­cho­dzie Mase­ra­ti Quat­tro­por­te

Z czego wykonane są rękawiczki samochodowe?

Mate­ria­łem wyko­rzy­sty­wa­nym do pro­duk­cji ręka­wi­czek samo­cho­do­wych jest natu­ral­na skó­ra, jej rodzaj i jakość może być jed­nak róż­na. Naj­czę­ściej spo­ty­ka się skó­ry deli­kat­ne, tj. jagnię­cą, owczą czy kozią. Dzię­ki swo­jej mięk­ko­ści ręka­wicz­ki znacz­nie lepiej leżą na dło­ni, a tak­że dopa­so­wu­ją się do niej pod­czas zgi­na­nia.

Męskie rękawiczki Ochnik wykonane z miękkiej skóry owczej
Męskie ręka­wicz­ki Ochnik wyko­na­ne z mięk­kiej skó­ry owczej

Na ryn­ku z powo­dze­niem znaj­dzie­cie tak­że ręka­wicz­ki wyko­na­ne ze skór szorst­kich, do któ­rych nale­ży skó­ra welu­ro­wa. Jeże­li lubi­cie deli­kat­ność i mięk­kość, powin­ni­ście rozej­rzeć się za ręka­wicz­ka­mi wyko­na­ny­mi wła­śnie z tego typu mate­ria­łu. Nie bez powo­du welur nosi czę­sto inną nazwę — plusz. Dzię­ki pre­cy­zyj­ne­mu prze­cię­ciu i strzy­że­niu nitek uzy­sku­je się bar­dzo przy­jem­ną w doty­ku okry­wę włó­kien­ną. Po prze­je­cha­niu pal­cem po powierzch­ni okry­wy, zosta­je na niej cha­rak­te­ry­stycz­ny ślad, spo­wo­do­wa­ny zmia­ną kie­run­ku uło­że­nia wło­sia.

Zamszowe rękawiczki samochodowe marki Kuc
Zamszo­we ręka­wicz­ki samo­cho­do­we mar­ki Kuc

Czę­sto w opi­sie ręka­wi­czek znaj­dzie­cie infor­ma­cję, iż wyko­na­no je ze skó­ry lico­wej. Co to ozna­cza? Lico­wa­nie to mecha­nicz­na obrób­ka oraz zasto­so­wa­nie spe­cjal­nych sub­stan­cji, dzię­ki któ­rym skó­ra jest gład­ka i — według powszech­nej opi­nii — wyglą­da bar­dziej atrak­cyj­nie. Dzię­ki lico­wa­niu popra­wia się rów­nież odpor­ność skó­ry na powierz­chow­ne zabru­dze­nia.

Męskie rękawiczki Kuc, wykonane z jagnięcej skóry licowej i welurowej
Męskie ręka­wicz­ki Kuc, wyko­na­ne z jagnię­cej skó­ry lico­wej i welu­ro­wej

W sprze­da­ży zna­leźć moż­na ręka­wicz­ki samo­cho­do­we wyko­na­ne z wie­lu innych mate­ria­łów, czę­sto egzo­tycz­nych. Nale­ży do nich na przy­kład skó­ra peka­ri, czy­li zwie­rzę­cia przy­po­mi­na­ją­ce­go dzi­ką świ­nię, zamiesz­ku­ją­ce­go głów­nie tere­ny Ame­ry­ki Środ­ko­wej i Połu­dnio­wej.

Budowa rękawiczek samochodowych

Czym róż­nią się ręka­wicz­ki samo­cho­do­we od stan­dar­do­wych? Przede wszyst­kim kro­jem — naj­czę­ściej są moc­no wycię­te w nad­garst­ku, posia­da­ją rów­nież w tym miej­scu zapię­cie. Dzię­ki nie­mu ręka­wicz­ki lepiej trzy­ma­ją się pod­czas manew­ro­wa­nia kie­row­ni­cą — marsz­cze­nie czy spa­da­nie ręka­wicz­ki mogło­by powo­do­wać roz­pro­sze­nie kie­row­cy.

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną dla więk­szo­ści mode­li są licz­ne, drob­ne dziur­ki, popra­wia­ją­ce kom­fort i pozwa­la­ją­ce dło­ni oddy­chać. Wen­ty­la­cja, w zależ­no­ści od mode­lu, może poja­wić się na wierzch­niej i wewnętrz­nej stro­nie ręka­wicz­ki, jak rów­nież na pal­cach.

To, co jesz­cze odróż­nia ręka­wicz­ki samo­cho­do­we od tra­dy­cyj­nych, to wycię­cia w miej­scu kostek. Popra­wia­ją one przy­le­ga­nie ręka­wi­czek po zaci­śnię­ciu dło­ni, a taką też naj­czę­ściej mamy w cza­sie pro­wa­dze­nia, trzy­ma­jąc rękę na kie­row­ni­cy czy dźwi­gni zmia­ny bie­gów.

Damskie rękawiczki samochodowe

Jak mierzyć dłoń?

Żeby myśleć o zaku­pie ręka­wi­czek samo­cho­do­wych, musi­my odpo­wied­nio dobrać ich roz­miar. Zacząć powin­ni­śmy od zmie­rze­nia dło­ni, co pozwo­li nam na roz­po­czę­cie poszu­ki­wań odpo­wied­nie­go egzem­pla­rza.

Aby popraw­nie zmie­rzyć dłoń, nale­ży roz­ło­żyć ją na pła­sko, a mięk­kim cen­ty­me­trem zła­pać obwód w naj­szer­szym miej­scu, tj. na wyso­ko­ści kostek. Pamię­taj­cie, aby nie uwzględ­niać w pomia­rze kciu­ka! Jeśli odpo­wied­nio odczy­ta­cie roz­miar dło­ni, w czym pomoc­ne może być poniż­sze zdję­cie, powin­ni­ście uzy­skać wynik w prze­dzia­le 15–25 cen­ty­me­trów. Wszyst­ko zale­ży od płci i indy­wi­du­al­nej budo­wy.

Prawidłowy sposób mierzenia dłoni
Pra­wi­dło­wy spo­sób mie­rze­nia dło­ni

Czy mie­rząc dłoń powin­ni­śmy tak­że zwró­cić uwa­gę na dłu­gość pal­ców? Tyl­ko jeśli zama­wia­my parę ręka­wi­czek szy­tych indy­wi­du­al­nie na wymiar. W przy­pad­ku goto­wych mode­li dostęp­nych w skle­pach przyj­mu­je się opty­mal­ną dłu­gość ręka­wi­czek w pal­cach, bazu­jąc na wie­lo­let­nich doświad­cze­niach i wycią­ga­niu śred­niej z pomia­rów. Co cie­ka­we, róż­ni­ca w dłu­go­ści pal­ców pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi roz­mia­ra­mi ręka­wi­czek nie jest wiel­ka i wyno­si zale­d­wie kil­ka mili­me­trów.

Jak dobrać rozmiar rękawiczek samochodowych?

Roz­miar ręka­wi­czek na pół­ce skle­po­wej może być poda­ny w dwóch for­mach — mie­rze metrycz­nej oraz w calach.

Mia­ra metrycz­na to nic inne­go jak zmie­rzo­ny przez Was już obwód dło­ni w naj­szer­szym miej­scu, mie­rzo­ny bez kciu­ka i wyra­żo­ny w cen­ty­me­trach. Dosyć czę­sto kupu­jąc ręka­wicz­ki samo­cho­do­we spo­tka­cie się też jed­nak z roz­mia­rem poda­nym w calach. Prze­li­cze­nie nie jest wbrew pozo­rom trud­ne i pomo­że Wam w tym poniż­sza tabel­ka.

Cen­ty­me­try 17 18 19 20 21 22 23 24
Cale 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5

Jeśli chce­cie być bar­dziej pre­cy­zyj­ni, może­cie sko­rzy­stać ze spe­cjal­ne­go wzo­ru:

rozmiar(cm)=rozmiar(cale)*2,707

Pamię­taj­cie, że roz­mia­rów­ka dam­ska i męską róż­nią się od sie­bie. Do tego każ­dy pro­du­cent ręka­wi­czek sto­su­je wła­sną mia­rę i mogą one róż­nić się nie­co pomię­dzy sobą. Sytu­acja jest bar­dzo podob­na do ryn­ku butów — nie w każ­dym skle­pie roz­miar 40 będzie mie­rzył dokład­nie tyle samo. Co to ozna­cza w prak­ty­ce? Że ręka­wicz­ki zawsze war­to przy­mie­rzyć przed zaku­pem. W przy­pad­ku zaku­pów przez inter­net — macie moż­li­wość zwro­tu lub wymia­ny w cią­gu kil­ku­na­stu dni.

Czy rękawiczki samochodowe są tylko na zimę/lato?

Odpo­wia­da­jąc krót­ko — nie. War­to jed­nak prze­czy­tać dla­cze­go. Po pierw­sze, ręka­wicz­ki samo­cho­do­we moż­na kupić zarów­no z pal­ca­mi, jak i bez. Te dru­gie zde­cy­do­wa­nie lepiej nada­dzą się na naj­bar­dziej upal­ne dni. Jaz­da w ręka­wicz­kach przy wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach jest wręcz wska­za­na — natu­ral­na skó­ra dosko­na­le wchła­nia pot z rąk. Oso­bom bory­ka­ją­cym się z nad­mier­ną potli­wo­ścią dło­ni pod­czas pro­wa­dze­nia pole­ca­my ręka­wicz­ki samo­cho­do­we wyko­na­ne z irchy.

A co, kie­dy zro­bi się zim­no? Tutaj model bez pal­ców nie zda egza­mi­nu, ale z powo­dze­niem może­my prze­siąść się na ręka­wicz­ki z pal­ca­mi, a dodat­ko­wo z pod­szew­ką. Dzię­ki temu będą nie­co grub­sze, ale lepiej ogrze­ją nasze dło­nie.

Damskie rękawiczki samochodowe Ochnik, ocie­plane weł­nianą podszewką
Dam­skie ręka­wicz­ki samo­cho­do­we Ochnik, ocie­plane weł­nianą pod­szew­ką

Posia­da­nie ręka­wi­czek do samo­cho­du powin­ni roz­wa­żyć szcze­gól­nie posia­da­cze aut z alu­mi­nio­wą gał­ką zmia­ny bie­gów. Dobrze wie­cie, jak nie­zno­śnie potra­fi ona nagrze­wać się latem, a zimą powo­do­wać odmro­że­nia dło­ni. Ope­ro­wa­nie bie­ga­mi w ręka­wicz­kach jest wte­dy znacz­nie przy­jem­niej­sze.

Damskie rękawiczki Kuc w samochodzie Range Rover Vogue Autobiography
Dam­skie ręka­wicz­ki Kuc w samo­cho­dzie Ran­ge Rover Vogue Auto­bio­gra­phy

Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Na ryn­ku swo­je pro­duk­ty ofe­ru­je wie­lu pro­du­cen­tów, przez co wybór mode­li ręka­wi­czek samo­cho­do­wych jest napraw­dę sze­ro­ki. Czym róż­nią się od sie­bie?

Nie­któ­re ręka­wicz­ki mogą mieć dodat­ko­we funk­cje. Przy­kła­dem są pro­duk­ty mar­ki Napo Glo­ves. Są to teo­re­tycz­nie nor­mal­ne skó­rza­ne ręka­wicz­ki, dedy­ko­wa­no je jed­nak do obsłu­gi urzą­dzeń mobil­nych. Swo­ją funk­cjo­nal­ność zysku­ją w tech­no­lo­gicz­nym pro­ce­sie poprze­dza­ją­cym etap szy­cia. Bez pro­ble­mu obsłu­ży­cie zatem smart­fo­na czy nawi­ga­cję bez koniecz­no­ści zdej­mo­wa­nia ręka­wi­czek. Przy rosną­cej popu­lar­no­ści ekra­nów doty­ko­wych w samo­cho­dach ele­ment ten może oka­zać się istot­ny przy zaku­pie.

Dotykowe rękawiczki samochodowe Napo Gloves
Doty­ko­we ręka­wicz­ki samo­cho­do­we Napo Glo­ves

Ręka­wicz­ki do samo­cho­du mogą róż­nić się pomię­dzy sobą budo­wą. Jeże­li zale­ży nam na ręka­wicz­kach dłuż­szych w nad­garst­ku, ide­al­nie spraw­dzi się model MS-MD1-WL z ofer­ty mar­ki Kuc.

Przedłużane w nadgarstku rękawiczki samochodowe marki Kuc
Prze­dłu­ża­ne w nad­garst­ku ręka­wicz­ki samo­cho­do­we mar­ki Kuc

Jeśli mie­rzy­li­ście już kil­ka mode­li ręka­wi­czek i żad­ne z nich nie leża­ły dobrze, powin­ni­ście wypró­bo­wać 46–6‑386‑B mar­ki Wit­t­chen. Posia­da­ją one wszy­tą ela­stycz­ną gum­kę, popra­wia­ją­cą przy­le­ga­nie ręka­wicz­ki do dło­ni. Spraw­dza się szcze­gól­nie u osób z chud­szy­mi ręko­ma.

Elastyczna gumka wszyta w rękawiczkach samochodowych
Ela­stycz­na gum­ka wszy­ta w ręka­wicz­kach samo­cho­do­wych

Marsz­cze­nie się ręka­wicz­ki na wierzch­niej stro­nie moż­na wyeli­mi­no­wać kupu­jąc model RM-47–99 mar­ki Ochnik. Moc­ne wycię­cie w kształ­cie lite­ry “U” eli­mi­nu­je nad­dat­ki skó­ry, któ­ra mogła­by się fał­do­wać przy zaci­ska­niu dło­ni.

Rękawiczki Ochnik z większym wycięciem na stronie wierzchniej
Ręka­wicz­ki Ochnik z więk­szym wycię­ciem na stro­nie wierzch­niej

Wybór kobiet przy zaku­pie ręka­wi­czek samo­cho­do­wych może, a nawet powi­nien opie­rać się rów­nież na ich wyglą­dzie. Tutaj rów­nież pro­du­cen­ci mają sze­ro­ką ofer­tę. Dam­ski model DS-MD1-ZT mar­ki Kuc wyróż­nia się wykoń­cze­niem na deli­kat­ny zamsz z dodat­ko­wym tło­cze­niem. Z kolei model 46–6‑292–1 mar­ki Wit­t­chen posia­da kobie­ce, ele­ganc­kie wykoń­cze­nia.

Delikatne tłoczenia (Kuc) czy eleganckie przeszycia (Wittchen) to wyróżniki damskich modeli rękawiczek
Deli­kat­ne tło­cze­nia (Kuc) czy ele­ganc­kie prze­szy­cia (Wit­t­chen) to wyróż­ni­ki dam­skich mode­li ręka­wi­czek

Ręka­wicz­ki samo­cho­do­we na zimę? Nie ma pro­ble­mu! Model RD-62–99 mar­ki Ochnik nie tyl­ko wyglą­da dobrze, ale posia­da dodat­ko­wą ocie­pla­ną weł­nia­ną pod­szew­kę, któ­ra nie pozwo­li dło­ni zmar­z­nąć.

Ocieplane rękawiczki samochodowe Ochnik
Ocie­pla­ne ręka­wicz­ki samo­cho­do­we Ochnik

Słowo na koniec

Czy war­to spra­wić sobie ręka­wicz­ki do pro­wa­dze­nia samo­cho­du? Moim zda­niem tak. Mają wie­le zalet i będą paso­wać do każ­de­go samo­cho­du. Koszt? W zależ­no­ści od pro­du­cen­ta, mode­lu i pory roku (na ich prze­ło­mie czę­sto orga­ni­zo­wa­ne są pro­mo­cje), za dobrze uszy­tą parę ręka­wi­czek samo­cho­do­wych zapła­ci­my od 100 do 300 zł. Nie jest to wie­le, zwa­żyw­szy, że posłu­żą zapew­ne kil­ka dobrych lat.

Męskie rękawiczki Wittchen w samochodzie Maserati Quattroporte
Męskie ręka­wicz­ki Wit­t­chen w samo­cho­dzie Mase­ra­ti Quat­tro­por­te

Za udo­stęp­nie­nie ręka­wi­czek dzię­ku­je­my: Napo Glo­ves, Wit­t­chen, Ochnik, Kuc.
Za udo­stęp­nie­nie samo­cho­dów do zdjęć dzię­ku­je­my: Cen­trum Samo­cho­dów Uży­wa­nych MBCars.

Damskie rękawiczki Ochnik budzą do życia Jaguara XKR
Dam­skie ręka­wicz­ki Ochnik budzą do życia Jagu­ara XKR

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 80
  •  
  •