PARTNER BLOGA:

Przebieg autostradowy: co to znaczy? Dlaczego jest ważny dla kierowców?

Przewiń w dół

W świe­cie moto­ry­za­cji ist­nie­je wie­le ter­mi­nów, któ­re mogą być nie­ja­sne dla prze­cięt­ne­go kie­row­cy. Jed­nym z takich pojęć jest “prze­bieg auto­stra­do­wy”. Czym jest prze­bieg auto­stra­do­wy i dla­cze­go jest to waż­ne zarów­no dla kie­row­ców, jak i osób zain­te­re­so­wa­nych zaku­pem uży­wa­ne­go samo­cho­du?


Czym jest przebieg autostradowy?

Prze­bieg auto­stra­do­wy to ter­min uży­wa­ny do okre­śle­nia ilo­ści kilo­me­trów, któ­re samo­chód prze­je­chał głów­nie na auto­stra­dach. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla takie­go prze­bie­gu jest to, że samo­chód poru­sza się zwy­kle z rów­ną, sto­sun­ko­wo wyso­ką pręd­ko­ścią. Jest to istot­ne z kil­ku powo­dów.

Prze­czy­taj tak­że: Nie taki prze­bieg strasz­ny, jak go malu­ją 

Dlaczego przebieg autostradowy jest ważny?

  1. Mniej­sze zuży­cie mecha­nicz­ne: Jaz­da na auto­stra­dzie czę­sto ozna­cza mniej inten­syw­ne zuży­cie sil­ni­ka i innych kom­po­nen­tów pojaz­du. Samo­cho­dy poru­sza­ją­ce się z rów­ną pręd­ko­ścią na dłu­gich dystan­sach doświad­cza­ją mniej inten­syw­nych cykli pra­cy niż te uży­wa­ne w ruchu miej­skim.
  2. Lep­sza wydaj­ność sil­ni­ka: Sil­ni­ki, któ­re regu­lar­nie są eks­plo­ato­wa­ne na wyso­kich obro­tach, jak to ma miej­sce na auto­stra­dach, mogą lepiej się “oczy­ścić” z nagro­ma­dzo­nych zanie­czysz­czeń, co prze­kła­da się na ich lep­szą wydaj­ność.
  3. Aspekt eko­lo­gicz­ny: Jaz­da ze sta­łą pręd­ko­ścią na auto­stra­dzie czę­sto ozna­cza niż­sze spa­la­nie w porów­na­niu do jaz­dy w warun­kach miej­skich, gdzie wystę­pu­je dużo przy­spie­sza­nia i hamo­wa­nia.

Jak przebieg autostradowy wpływa na zakup używanego samochodu?

Przy zaku­pie uży­wa­ne­go samo­cho­du, prze­bieg auto­stra­do­wy może być postrze­ga­ny jako atut. Wie­le osób uwa­ża, że samo­cho­dy z domi­nu­ją­cym prze­bie­giem auto­stra­do­wym mogą być w lep­szym sta­nie tech­nicz­nym niż te, któ­re były głów­nie uży­wa­ne w ruchu miej­skim. War­to jed­nak pamię­tać, że nie jest to jedy­ny wskaź­nik sta­nu pojaz­du i zawsze nale­ży dokład­nie spraw­dzić samo­chód przed zaku­pem, naj­le­piej z pomo­cą zaufa­ne­go mecha­ni­ka.

Czy war­to kupić auto z prze­bie­giem 200 tys? Auto z prze­bie­giem 200 tysię­cy kilo­me­trów, któ­re było użyt­ko­wa­ne głów­nie na auto­stra­dzie, może być dobrym wybo­rem, jeśli jest w dobrym sta­nie tech­nicz­nym, regu­lar­nie ser­wi­so­wa­ne i ofe­ro­wa­ne w roz­sąd­nej cenie. Waż­ne jest, aby dokład­nie oce­nić pojazd przed zaku­pem.
Czy 300 tys prze­bie­gu to dużo? Bar­dzo wie­le zale­ży od spo­so­by użyt­ko­wa­nia pojaz­du. Jeśli więk­szość z 300 tysię­cy kilo­me­trów to prze­bieg auto­stra­do­wy, może to być korzyst­niej­sze dla samo­cho­du niż taka sama licz­ba kilo­me­trów prze­je­cha­nych w ruchu miej­skim. Auto­stra­dy pozwa­la­ją na jaz­dę z bar­dziej rów­no­mier­ną pręd­ko­ścią i mniej­szy­mi obcią­że­nia­mi dla sil­ni­ka, co może przy­czy­niać się do mniej­sze­go zuży­cia pojaz­du. 

Co to znaczy przebieg autostradowy?

Zna­cze­nie “prze­bie­gu auto­stra­do­we­go” w kon­tek­ście uży­wa­nych samo­cho­dów jest waż­ne zarów­no dla kie­row­ców, jak i osób zain­te­re­so­wa­nych zaku­pem pojaz­du. Ozna­cza on czę­sto lep­sze warun­ki eks­plo­ata­cji samo­cho­du, co może prze­kła­dać się na jego dłuż­szą żywot­ność i lep­sze para­me­try tech­nicz­ne. Pamię­taj­my jed­nak, że każ­dy samo­chód jest inny i war­to doko­nać kom­plek­so­wej oce­ny przed pod­ję­ciem decy­zji o zaku­pie.

  •  
  •  
  •