PARTNER BLOGA:

Jakie opony zimowe? Przegląd nowości na sezon 2016/2017

Przewiń w dół

Każ­dy chciał­by jeź­dzić samo­cho­dem bez­piecz­nie, wygod­nie i oszczęd­nie. Roz­wój tech­no­lo­gicz­ny opon spra­wia, że z roku na rok możesz popra­wiać jakość swo­je­go podró­żo­wa­nia. Zobacz jakie nowo­ści pro­du­cen­ci przy­go­to­wa­li na sezon zimo­wy 2016/2017.


Naj­wię­cej nowo­ści poja­wi­ło się jak zawsze w kla­sie pre­mium. To seg­ment, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gią i wszyst­kie naj­cie­kaw­sze roz­wią­za­nia są w pierw­szej kolej­no­ści sto­so­wa­ne wła­śnie tam. Nie ozna­cza to jed­nak, że w kla­sach śred­niej i eko­no­micz­nej jesteś ska­za­ny na te same mode­le od wie­lu lat. Tu rów­nież poja­wia­ją się nowe pro­duk­ty.

W zależ­no­ści od swo­ich potrzeb możesz wybrać opo­ny o róż­nej cha­rak­te­ry­sty­ce, dopa­so­wa­ne do Two­je­go sty­lu jaz­dy i typu pojaz­du.

Nowości wśród zimówek klasy premium

Obser­wu­jąc bież­ni­ki ofe­ro­wa­ne przez czo­ło­wych pro­du­cen­tów możesz dojść do wnio­sku, że to bar­dziej ewo­lu­cja niż rewo­lu­cja. Wie­le nowo­ści to następ­cy mode­li popu­lar­nych od kil­ku lat. Dobrym przy­kła­dem jest Con­ti­nen­tal Win­ter­Con­tact TS860, któ­ry jest ulep­szo­ną wer­sją mode­lu TS850 – jed­nej z naj­czę­ściej nagra­dza­nych w testach opon zimo­wych ostat­nich lat.

Continental WinterContact TS860 opony zimowe
Con­ti­nen­tal Win­ter­Con­tact TS860

Z kolei w ofer­cie fir­my Nokian poja­wił się następ­ca mode­lu WR A3, czy­li WR A4. Wypo­sa­żo­ny w asy­me­trycz­ną rzeź­bę bież­ni­ka ide­al­nie spraw­dzi się w samo­cho­dach o więk­szej mocy.

Nokian AR A4 opony zimowe
Nokian AR A4

Cie­ka­wą pro­po­zy­cję przy­go­to­wa­ła tak­że fir­ma Pirel­li. Model Cin­tu­ra­to Win­ter został zapro­jek­to­wa­ny z myślą o samo­cho­dach miej­skich, kom­pak­to­wych i mniej­szych SUVach. Doświad­cze­nia zebra­ne przez wło­ską mar­kę na torach wyści­go­wych zna­la­zły teraz odzwier­cie­dle­nie w mode­lu, któ­ry spraw­dzi się pod­czas codzien­nej jaz­dy.

Pirelli Cinturato Winter opony zimowe
Pirel­li Cin­tu­ra­to Win­ter

Wie­le nowo­ści to roz­sze­rze­nie ofert mode­li, któ­re poja­wi­ły się wcze­śniej. Tak jest w przy­pad­ku opon Dun­lop Win­ter Sport 5 i Goody­er UG Per­for­man­ce, któ­re docze­ka­ły się roz­mia­rów do samo­cho­dów typu SUV. Roz­wią­za­nia zasto­so­wa­ne w obu tych opo­nach zosta­ły ide­al­nie dopa­so­wa­ne do dużych i moc­nych aut z napę­dem 4x4. Dzię­ki temu samo­chód lepiej się pro­wa­dzi, kie­row­ca ma więk­sze „czu­cie” kie­row­ni­cy, a trud­ne warun­ki dro­go­we prze­sta­ją być wyzwa­niem.

Nowości w oponach zimowych klasy średniej

Jed­ną z cie­kaw­szych nowo­ści w kla­sie śred­niej jest Kle­ber Kri­salp HP3, czy­li następ­ca HP2.  Ten model pozwo­li bez­stre­so­wo prze­jeź­dzić cały sezon zimo­wy. Ofe­ru­je opty­mal­ne osią­gi w posta­ci spraw­ne­go rusza­nia, sta­bil­ne­go manew­ro­wa­nia i krót­kiej dro­gi hamo­wa­nia na śnie­gu, bło­cie pośnie­go­wym i wodzie. Inna mar­ka nale­żą­ca podob­nie jak Kle­ber do kon­cer­nu Miche­lin, czy­li BF Goodrich, rów­nież ma nową pozy­cję w swo­jej ofer­cie. Jest to G‑Force Win­ter 2, czy­li następ­ca jed­nej z bar­dziej popu­lar­nych opon zimo­wych wśród pol­skich kie­row­ców.

Z pozo­sta­łych pro­po­zy­cji w kla­sie śred­niej war­to wymie­nić opo­ny Ful­da Kri­stall Con­trol HP2, Fal­ken Euro­win­ter HS01 i Fire­sto­ne Desti­na­tion Win­ter. Pierw­sza z nich to następ­czy­ni mode­lu Kri­stall Con­trol HP. Opo­ny Ful­da łączą nie­miec­ką myśl tech­no­lo­gicz­ną z przy­stęp­no­ścią ceno­wą. Z kolei model japoń­skiej mar­ki Fal­ken (zna­nej ze spor­tów moto­ro­wych) to kolej­na odsło­na bar­dzo popu­lar­niej serii Euro­win­ter. Fire­sto­ne Desti­na­tion Win­ter to opo­ny zimo­we, któ­re zdo­by­ły notę „B” na ety­kie­cie w kate­go­rii hamo­wa­nia na mokrej nawierzch­ni. Z kolei wła­ści­cie­le samo­cho­dów dostaw­czych, któ­rzy poszu­ku­ją dobre­go sto­sun­ku ceny do jako­ści powin­ni zwró­cić uwa­gę na mode­le Fal­ken Euro­win­ter VAN01. Dla samo­cho­dów SUV spe­cjal­ną ofer­tę przy­go­to­wał Han­ko­ok w posta­ci mode­lu Win­ter i*cept IZ2 W616.

Dobrą alter­na­ty­wą dla opon zimo­wych mogą być cało­rocz­ne. Szcze­gól­nie, jeśli jeź­dzisz cały rok na opo­nach let­nich, głów­nie w mie­ście i nie poko­nu­jesz dużych prze­bie­gów rocz­nych.  W tej kate­go­rii war­ty uwa­gi jest Kle­ber Quadra­xer 2 – nowa wer­sja mode­lu dostęp­ne­go na ryn­ku od kil­ku sezo­nów. Mar­ka BF Goodrich rów­nież włą­czy­ła do swo­jej ofer­ty nową opo­nę cało­rocz­ną – G‑Grip All Season 2. Rów­nież Ful­da zapre­zen­to­wa­ła opo­nę cało­rocz­na – model Mul­ti­con­trol. Wymie­nio­ne mode­le dostar­cza­ją pozy­tyw­nych wra­żeń z jaz­dy w warun­kach let­nich, zimo­wych i wio­sen­no jesien­nych.

Tanie opony zimowe, czyli nowości klasy ekonomicznej

Wśród naj­tań­szych opon rów­nież możesz zna­leźć inte­re­su­ją­ce pro­po­zy­cje. Pierw­szą z nich jest Lau­fenn I Fit – model nowej mar­ki w port­fo­lio kon­cer­nu Han­ko­ok. Jego pro­duk­cja odby­wa się na Węgrzech w jed­nej z naj­no­wo­cze­śniej­szych fabryk kore­ań­skie­go gigan­ta. Jest to gwa­ran­cja nie­za­wod­no­ści mode­lu pod­czas codzien­ne­go użyt­ko­wa­nia.

Pol­ska Dębi­ca przed­sta­wi­ła na model Fri­go HP2, czy­li nową wer­sję swo­jej fla­go­wej opo­ny do moc­niej­szych aut oso­bo­wych. Wła­ści­cie­le samo­cho­dów dostaw­czych i SUVów rów­nież nie mają powo­dów do narze­kań. Dębi­ca wpro­wa­dzi­ła do ofer­ty tak­że mode­le Fri­go LT i Fri­go SUV, czy­li wer­sje dla „dostaw­cza­ków” i aut 4x4. Dębi­ca Fri­go LT i SUV łączą naj­waż­niej­sze cechy opon do wspo­mnia­nych samo­cho­dów – dobre pro­wa­dze­nie w zmien­nych warun­kach i wytrzy­ma­łą kon­struk­cję.

Inne cie­ka­we pro­po­zy­cje to Impe­rial Snow­dra­gon HP, Sava Eski­mo HP2, Impe­rial Eco­North SUV. Pierw­sza z nich spraw­dzi się w śred­niej kla­sy samo­cho­dach oso­bo­wych. Dru­ga jest następ­cą mode­lu Eski­mo HP i zosta­ła wypo­sa­żo­na w spe­cjal­ne haczy­ko­wa­te row­ki dla popra­wy przy­czep­no­ści na mokrej nawierzch­ni. Z kolei Impe­rial Eco­North SUV jest dla kie­row­ców, któ­rzy swo­im samo­cho­dem 4x4 podró­żu­ją w naj­bar­dziej eks­tre­mal­nych zimo­wych warun­kach – to opo­na przy­sto­so­wa­na do kol­co­wa­nia.

Powyż­sze przy­kła­dy nowo­ści wśród opon zimo­wych na sezon 2016/2017 poka­zu­ją, że z pew­no­ścią znaj­dziesz wśród nich coś dla sie­bie.


Mate­riał powstał we współ­pra­cy ze skle­pem Opo­neo.
 
DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:

 

  • 151
  •  
  •