PARTNER BLOGA:

Etykieta opony — jak ją odczytać? Efektywność paliwowa i jej wpływ na spalanie samochodu

Przewiń w dół

Nawet do 20% cał­ko­wi­te­go zuży­cia pali­wa samo­cho­du zale­ży od opon. Tym bar­dziej war­to dobrać odpo­wied­nie ogu­mie­nie do Wasze­go auta. Pomóc mają nam w tym ety­kie­ty opon — jak je pra­wi­dło­wo odczy­tać?

Dokład­nie od 1 listo­pa­da 2012 roku, na ryn­kach wszyst­kich kra­jów nale­żą­cych do Unii Euro­pej­skiej, opo­ny muszą posia­dać sto­sow­ną ety­kie­tę, infor­mu­ją­cą poten­cjal­nych nabyw­ców o pro­duk­cie. I tak oto — obok testów w pra­sie bran­żo­wej, pole­ce­niach zna­jo­mych i namo­wach sprze­daw­ców — może­my przy wybo­rze opon do samo­cho­du kie­ro­wać się pro­sto przy­swa­jal­ny­mi dany­mi. Co zabaw­ne, dzię­ki temu teraz dobór opon przy­po­mi­na nie­co kup­no pral­ki czy lodów­ki, któ­re rów­nież posia­da­ją ety­kie­ty.
CIEKAWOSTKA
Ety­kie­ty znaj­dzie­my na opo­nach do samo­cho­dów oso­bo­wych, dostaw­czych i cię­ża­ro­wych. Opo­ny moto­cy­klo­we, zapa­so­we oraz prze­zna­czo­ne do aut zabyt­ko­wych nie są obję­te obo­wiąz­kiem ety­kie­to­wa­nia.
Etykieta opony
Tyy­y­le opon — któ­re wybrać? Ety­kie­ty to jeden z dro­go­wska­zów.

Sens i znaczenie etykiet

Zamysł wpro­wa­dze­nia ety­kie­ty na opo­ny był pro­sty — UE chcia­ła, aby każ­da opo­na tra­fia­ją­ca do klien­ta koń­co­we­go była jasno ozna­czo­na. Wpro­wa­dze­nie stan­dar­du, dzię­ki któ­re­mu kupu­ją­cy wie z jakim pro­du­cen­tem czy roz­mia­rem opo­ny ma stycz­ność, jest bar­dzo pomoc­ne. Logo mar­ki i roz­miar to jed­nak nie wszyst­ko, cze­go dowie­my się z ety­kie­ty opo­ny. Dzię­ki pro­stym ozna­cze­niom trzech klas dowie­my się, czy opo­na jest: eko­no­micz­na, bez­piecz­na i kom­for­to­wa.

Etykieta opony - jak ją odczytać?

Efektywność paliwowaEfek­tyw­ność pali­wo­wa to — mówiąc wprost — infor­ma­cja o tym, czy po zało­że­niu tych opon nasz samo­chód będzie palił mało, czy dużo. War­to wybie­rać mode­le o moż­li­wie niskim opo­rze tocze­nia, gdyż opo­ny odpo­wia­dają za ok. 20% cał­ko­wi­tego zuży­cia pali­wa Wasze­go samo­chodu. Inny­mi czyn­ni­ka­mi są mię­dzy inny­mi: jakość pali­wa, styl jaz­dy kie­row­cy czy warun­ki panu­ją­ce na dro­dze. War­to zazna­czyć, że nie­zwy­kle istot­ne w eco­dri­vin­gu, czy­li oszczęd­nej jeź­dzie samo­cho­dem, jest pra­wi­dło­we ciśnie­nie w opo­nach. Zbyt niskie ciśnie­nie powie­trza zwięk­sza opo­ry tocze­nia i nie­ko­rzyst­nie wpły­wa na przy­czep­ność na mokrej nawierzch­ni.

Róż­ni­ca mię­dzy kla­sa­mi A i G ozna­cza zuży­cie pali­wa niż­sze nawet o 7,5%. Prze­kła­da­jąc to na codzien­ną eks­plo­ata­cję: wybie­ra­jąc opo­nę w kla­sie A zamiast w kla­sie G, na każ­dy 1000 kilo­me­trów zuży­jesz o 6 litrów pali­wa mniej. Jak przy­zna­cie, to waż­ny argu­ment za tym, aby bacz­nie zwra­cać uwa­gę na kla­sę efek­tyw­no­ści pali­wo­wej na ety­kie­cie opo­ny.

Przyczepność na mokrej nawierzchniPrzy­czep­ność na mokrej nawierzch­ni to — ina­czej mówiąc — zdol­ność przy­le­ga­nia opo­ny do jezd­ni pokry­tej war­stwą wody. Kla­sy­fi­ka­cja UE bie­rze pod uwa­gę tyl­ko jeden aspekt przy­czep­no­ści – spraw­ność hamo­wa­nia na mokrej nawierzch­ni demon­stro­wa­ną przez opo­nę. Wybie­ra­jąc ogu­mie­nie dobrej kla­sy może­my liczyć na krót­szą dro­gę hamo­wa­nia w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych — w przy­pad­ku gwał­tow­ne­go hamo­wa­nia samo­cho­dem oso­bo­wym jadą­cym z pręd­ko­ścią 80 km/h, opo­ny kla­sy A zatrzy­ma­ją pojazd o 18 metrów bli­żej niż opo­ny kla­sy F.

Nie­ste­ty ozna­cze­nie to nie mówi nam nic o aqu­apla­nin­gu, czy­li utra­cie przy­czep­no­ści opo­ny pod­czas jaz­dy po nawierzch­ni pokry­tej wodą. Waż­na infor­ma­cja — Kla­sy D i G nie obo­wią­zu­ją dla samo­cho­dów oso­bo­wych.

Hałas toczenia oponyHałas tocze­nia mie­rzy hałas zewnętrz­ny emi­to­wa­ny przez opo­nę. Wyra­ża się go w decy­be­lach (dB). Obok licz­bo­wej war­to­ści na ety­kie­cie znaj­dzie­my sym­bol gło­śni­ka i wydo­by­wa­ją­cych się z nie­go fal — im wię­cej z nich jest zako­lo­ro­wa­nych na czar­no, tym opo­na będzie gło­śniej­sza. Poziom gło­śno­ści w decy­be­lach jest obli­cza­ny na ska­li loga­ryt­micz­nej. W efek­cie nawet nie­wiel­ka zmia­na war­to­ści nume­rycz­nej ozna­cza dużą róż­ni­cę w odczu­wal­nej gło­śno­ści. W rze­czy­wi­sto­ści wzrost o 3 dB ozna­cza dwu­krot­nie więk­szy hałas zewnętrz­ny gene­ro­wa­ny przez opo­nę.

Kla­sa hała­su opo­ny to jed­no­cze­śnie jeden z tych ele­men­tów, któ­ry w dużej mie­rze zale­ży od kla­sy samo­cho­du, do jakie­go ogu­mie­nie jest mon­to­wa­ne. Ten sam model i roz­miar opo­ny będzie zupeł­nie ina­czej sły­sza­ny przez kie­row­cę samo­cho­du spor­to­we­go i limu­zy­ny. Ta dru­ga będzie posia­dać zapew­ne o wie­le lepiej wyci­szo­ne wnę­trze, przez co opo­ny będą wyda­wać się cich­sze.

WARTO WIEDZIEĆ 
Zasze­re­go­wa­nie do klas UE róż­ni się w zależ­no­ści od roz­mia­ru opo­ny. Co to ozna­cza w prak­ty­ce?
Że ten sam model opo­ny, ale wystę­pu­ją­cy w róż­nych roz­mia­rach, będzie miał róż­ne wyni­ki w testach. Dla­te­go zawsze spraw­dzaj ety­kie­tę dla opo­ny w roz­mia­rze dopa­so­wa­nym do Two­je­go pojaz­du!

Etykieta powie Ci więcej…

Infor­ma­cje o kla­sie opo­ny w zakre­sie eko­no­mii (efek­tyw­ność pali­wo­wa), bez­pie­czeń­stwa (przy­czep­ność na mokrej nawierzch­ni) oraz kom­for­tu (hałas) to jed­nak nie cała wie­dza, jaką moż­na wycią­gnąć z ety­kie­ty. Co jesz­cze moż­na z niej wyczy­tać?

Na górze ety­kie­ty znaj­dzie­my nazwę i logo pro­du­cen­ta. W cza­sach wiel­kich kon­cer­nów cza­sa­mi cięż­ko jest wyła­pać jaka mar­ka do kogo nale­ży, nie trze­ba chy­ba jed­nak niko­go prze­ko­ny­wać, że zawsze war­to wybrać ogu­mie­nie mar­ko­we, od zaufa­ne­go pro­du­cen­ta.

W dol­nej czę­ści ety­kie­ty opo­ny znaj­dzie­my naj­waż­niej­sze dane, któ­re pozwo­lą nam na ziden­ty­fi­ko­wa­nie roz­mia­ru i mode­lu — nie trze­ba robić tego na oko czy zga­dy­wać po wzo­rze bież­ni­ka 😉

War­to zwró­cić uwa­gę na jesz­cze jeden drob­ny ele­ment, zapew­ne nie­zau­wa­żal­ny dla więk­szo­ści z nas. Cho­dzi o ozna­cze­nie kla­sy opo­ny, umiej­sco­wio­ne w jed­nej linii z fla­gą Unii Euro­pej­skiej - C1, C2 lub C3. Co ozna­cza­ją? Nic inne­go jak rodzaj pojaz­du, do jakie­go są prze­zna­czo­ne, gdzie C1 ozna­cza samo­cho­dy oso­bo­we, C2 samo­cho­dy dostaw­cze, a C3 samo­cho­dy cię­ża­ro­we.

Etykieta opony
Wybie­ra­jąc opo­ny, war­to spraw­dzić jak radzą sobie w zakre­sie eko­no­mii, bez­pie­czeń­stwa i kom­for­tu. To wła­śnie powie­dzą nam ety­kie­ty.

Kie­ru­jąc się wszyst­ki­mi powyż­szy­mi zasa­da­mi, do naszej uko­cha­nej Świn­ki wybra­li­śmy na sezon let­ni opo­ny Dun­lop Sport Maxx RT. Guma ta jest fabrycz­nie mon­to­wa­na w Mer­ce­de­sie A 45 AMG czy Renault Clio RS 200, a więc samo­cho­dach, któ­rym cha­rak­te­ru nie moż­na odmó­wić. Co o tym mode­lu mówi ety­kie­ta? Że dobrze hamu­ją na mokrej nawierzch­ni (kla­sa A) oraz są ciche (67 dB). Na tyle ciche, że nie mają szans prze­bić się ponad układ wyde­cho­wy Świn­ki 😏 A jak ze spa­la­niem? Efek­tyw­ność pali­wo­wa kla­sy C to i tak nie­zły wynik, szcze­gól­nie bio­rąc pod uwa­gę spo­ry roz­miar opo­ny.

Dunlop Sport Maxx RT

Dobra rada na koniec

Ety­kie­ta opo­ny nie jest roz­wią­za­niem ide­al­nym, infor­mu­je nas bowiem tyl­ko o trzech wybra­nych wła­ści­wo­ściach opo­ny. Nie zawie­ra infor­ma­cji o przy­czep­no­ści na suchym, odpor­no­ści na zuży­cie czy para­me­trach w warun­kach zimo­wych. Ale infor­ma­cje na ety­kie­tach to i tak bar­dzo cen­na wie­dza, dla­te­go war­to posia­dać umie­jęt­ność pra­wi­dło­we­go ich odczy­ty­wa­nia. Pamię­taj­cie o ety­kie­tach doko­nu­jąc kolej­ne­go wybo­ru gum do Wasze­go boli­du.

Pamię­taj!
Brak ety­kie­ty na opo­nie sprze­da­wa­nej jako nowa, może ozna­czać pod­rób­kę, pocho­dze­nie z nie­le­gal­ne­go źró­dła lub bar­dzo sta­ry wiek ogu­mie­nia (nakaz ety­kie­to­wa­nia obo­wią­zu­je od 2012 r.).
Etykieta opony
Za pomoc w dobo­rze i mon­ta­żu opon oraz wywa­że­niu kół dzię­ku­je­my ser­wi­so­wi Pre­mio SB Car Wash Pia­secz­no.

Wpis powstał we współ­pra­cy z mar­ką Goody­ear.

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 82
  •  
  •