PARTNER BLOGA:

10 milionów samochodów w rok Czyli o sukcesie Volkswagena

Przewiń w dół
[/stag_intro]Czy wiesz, że mar­ka Volks­wa­gen zosta­ła zało­żo­na w 1937 roku przez nie­miec­ką orga­ni­za­cję kor­po­ra­cyj­ną DAF (Deut­sche Arbe­its­front, z niem. Nie­miec­ki Front Pra­cy)? [/stag_intro]

Sie­dzi­ba fir­my znaj­do­wa­ła się w miej­sco­wo­ści Wol­fs­burg na tery­to­rium Nie­miec. Nazwa fir­my w dosłow­nym tłu­ma­cze­niu ozna­cza „samo­chód ludu”. Slo­gan odno­sił się przede wszyst­kim do pierw­sze­go wypro­du­ko­wa­ne­go maso­wo przez daną mar­kę mode­lu samo­cho­du Type 1, zna­ne­go tak­że jako Käfer (Beetle). Auto było popu­lar­ne przede wszyst­kich dzię­ki swo­jej przy­stęp­nej cenie. Zosta­ło ono publicz­nie zapre­zen­to­wa­ne w 1938 roku, a pro­du­ko­wa­ne było do 2003 roku.

Pra­ca­mi roz­wo­jo­wy­mi mode­lu Beetle koor­dy­no­wał sam Fer­di­nand Porsche. Model Type 1 zyskał popu­lar­ność na całym świe­cie, jego nakład wypro­du­ko­wa­nych egzem­pla­rzy wyno­sił ponad 21 milio­nów. Auto uczest­ni­czy­ło w licz­nych raj­dach samo­cho­do­wych, fil­mach oraz grach. Było ono odzwier­cie­dle­niem przy­stęp­ne­go ceno­wo, dostęp­ne­go w pro­duk­cji maso­wej, atrak­cyj­ne­go i nie­za­wod­ne­go samo­cho­du. Aktu­al­ny zakres mode­li samo­cho­dów mar­ki Volks­wa­ge­na obej­mu­je: hatch­bac­ka Up! W wer­sji 3- i 5‑drzwiowej, hatch­bac­ka Polo wer­sji 5‑drzwiowej, Gol­fa w wer­sji hatch­bac­ka i kom­bi, Gol­fa SV, Pas­sa­ta w wer­sji seda­na i kom­bi, mode­le SUV-ów Tigu­an, Touareg oraz T‑Roc, cros­so­ve­ry Touran i Sha­ran, pick-upa Ama­rok , tak­że model Atre­on w wer­sji wyjąt­ko­wo luk­su­so­we­go seda­na. Przed­się­bior­stwo Volks­wa­gen bie­rze czyn­ny udział w dzia­ła­niach na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska.

Dzię­ki temu fir­ma wypu­ści­ła mode­le Up! i Golf z sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi. Kon­cern Volks­wa­gen Gro­up poza samo­cho­da­mi oso­bo­wy­mi posia­da w swo­jej ofer­cie tak­że pojaz­dy użyt­ko­we repre­zen­to­wa­ne przez mini­bu­sy i mini­va­ny o nazwach Cad­dy, Save­iro, Trans­por­ter, Cara­vel­le, Cali­for­nia oraz Cra­fter. Pierw­szy model Beetle oraz wypro­du­ko­wa­ne w kolej­nych latach samo­cho­dy mar­ki VW cha­rak­te­ry­zu­ją się swo­im wyso­kim pozio­mem nie­za­wod­no­ści, niskim pozio­mem spa­la­ne­go pali­wa oraz wyso­ką jako­ścią wyko­na­nia.

Na prze­ło­mie wie­lu lat mode­le Polo i Golf zosta­ły nagro­dzo­ne wie­lo­ma pre­sti­żo­wy­mi nagro­da­mi, m.in. tytu­łem „Samo­cho­du roku”, „Euro­pej­skie­go samo­cho­du roku” oraz nagro­dą  „Motor Trend Car of the Year” przy­zna­ną na tery­to­rium Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Pełen asor­ty­ment mar­ki Volks­wa­gen jest w sta­nie zaspo­ko­ić potrze­by dosłow­nie każ­de­go klien­ta. W 2018 roku przed­się­bior­stwo sprze­da­ło ponad 10 milio­nów egzem­pla­rzy swo­ich samo­cho­dów, co jest ewi­dent­nym dowo­dem na wyjąt­ko­wą popu­lar­ność danej mar­ki.

Czę­ści do two­je­go VW moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej rexbo.pl.

  •  
  •  
  •