Site icon antymoto

Jak sprowadzić używany samochód z Niemiec?

Auto z niemiec

Auto z Nie­miec — czy zakup uży­wa­ne­go samo­cho­du za gra­ni­cą i spro­wa­dza­nie go do Pol­ski to dobry pomysł?


Nie­miec pła­kał jak sprze­da­wał” czy “Nie­miec pod kocem trzy­mał” to powie­dze­nia, któ­re na sta­łe wsiąk­nę­ły w nasz rodzi­my, moto­ry­za­cyj­ny rynek. Kupo­wa­nie samo­cho­du w Niem­czech to jed­nak nadal spo­sób na tanie i dobre auto uży­wa­ne. Jak zabrać się do tego tema­tu i na co zwró­cić uwa­gę?

Pod­po­wia­da­my, co war­to wie­dzieć o zaku­pie samo­cho­du uży­wa­ne­go w Niem­czech — gdzie szu­kać, od kogo kupo­wać i wresz­cie jak zare­je­stro­wać impor­to­wa­ne auto w Pol­sce.

Auto z Niemiec — poszukiwania

Jak w przy­pad­ku zaku­pu każ­de­go samo­cho­du, dzia­ła­nia trze­ba zacząć od poszu­ki­wań. Prak­tycz­ny die­sel w kom­bi? A może dają­cy fraj­dę samo­chód spor­to­wy, któ­ry już za kil­ka lat sta­nie się kla­sy­kiem? Usta­le­nie swo­ich ocze­ki­wań i prio­ry­te­tów to pod­sta­wa. Dopie­ro one pozwo­lą nam na wyty­po­wa­nie kil­ku mode­li aut lub tego jed­ne­go, któ­re­go zaku­pem jeste­śmy napraw­dę zain­te­re­so­wa­ni.

Auto z Nie­miec naj­ła­twiej będzie zna­leźć poprzez inter­net. Nie ma szyb­sze­go, prost­sze­go i tań­sze­go spo­so­bu, niż prze­cze­sy­wa­nie sie­ci w poszu­ki­wa­niu odpo­wied­nich ogło­szeń. Naj­le­piej skie­ro­wać swo­je kro­ki do duże­go ser­wi­su, sku­pia­ją­ce­go ofer­ty sprze­da­ży zarów­no z komi­sów samo­cho­do­wych, jak i od osób pry­wat­nych, np. Autoscout24.pl. Ser­wis dostęp­ny jest w for­mie wygod­nej stro­ny inter­ne­to­wej oraz apli­ka­cji mobil­nej na sys­te­my iOS i Andro­id.

Poszu­ki­wa­nia może­my roz­po­cząć od wybo­ru mar­ki i mode­lu lub sko­rzy­sta­nia z wyszu­ki­war­ki. W ogło­sze­niu znaj­dzie­my nie tyl­ko zdję­cia czy cenę auta, ale rów­nież infor­ma­cje na temat jego wypo­sa­że­nia, prze­bie­gu czy sta­nu tech­nicz­ne­go. Przy każ­dej ofer­cie ofer­cie znaj­du­je się od razu kon­takt do sprze­daw­cy — mailo­wy lub tele­fo­nicz­ny.

Na co zwra­cać uwa­gę przy prze­glą­da­niu ogło­szeń? Na to samo, co w Pol­sce. Szcze­gó­ło­wy opis samo­cho­du oraz dużo wyraź­nych zdjęć to pod­sta­wa. Jeśli o wysta­wia­nym aucie sprze­daw­ca pisze lako­nicz­nie, a na foto­gra­fiach nie przed­sta­wia jego całej syl­wet­ki, lepiej przejść do kolej­nej ofer­ty — wybór jest tak ogrom­ny, że szko­da tra­cić czas na podej­rza­ne ogło­sze­nia. Co cie­ka­we — w Niem­czech rza­dziej niż u nas ukry­wa się wyso­ki prze­bieg. Zna­le­zie­nie ofer­ty sprze­da­ży samo­cho­du z prze­bie­giem rzę­du 400,000 km to nie pro­blem. Przy­naj­mniej będzie­my świa­do­mi co kupu­je­my, u nas bowiem to samo auto czę­sto było­by ofe­ro­wa­ne z prze­bie­giem “mil­szym” oka, o czym han­dla­rze nie będą chęt­nie opo­wia­dać. Być może dla­te­go o dobre auto uży­wa­ne jest cię­żej, niż o wygra­ną na lote­rii. Tym bar­dziej war­to nie ogra­ni­czać swo­ich poszu­ki­wań do rodzi­me­go ryn­ku aut uży­wa­nych.

W tym miej­scu przy­po­mi­na­my kil­ka porad o tym jak kupić dobre auto uży­wa­ne.

Komis czy osoba prywatna?

Poszu­ki­wa­nia uży­wa­ne­go auta z Nie­miec czę­sto spro­wa­dza­ją się do pyta­nia od kogo naj­le­piej kupić samo­chód? Ogło­sze­nia wysta­wia­ją zarów­no oso­by pry­wat­ne, jak i spe­cja­li­zu­ją­ce się w sprze­da­ży komi­sy. Nie ma w tym przy­pad­ku jed­nej odpo­wie­dzi — dobra oka­zja może tra­fić się zarów­no w przy­pad­ku komi­su jak i pry­wat­nej ofer­ty.

Ist­nie­ją jed­nak róż­ni­ce, o któ­rych war­to pomy­śleć w przy­pad­ku ewen­tu­al­nej decy­zji o zaku­pie. Zakup samo­cho­du z komi­su to czę­sto o wie­le łatwiej­sze zała­twie­nie for­mal­no­ści koniecz­nych do przy­wie­zie­nia i reje­stra­cji auta w Pol­sce. Komis pomo­że nam w skom­ple­to­wa­niu i przy­go­to­wa­niu doku­men­tów, mając w tym już spo­re doświad­cze­nie. Oso­ba pry­wat­na na pew­no wię­cej powie nam o sprze­da­wa­nym samo­cho­dzie, gdyż była jego użyt­kow­ni­kiem, w takim przy­pad­ku na nas jed­nak spad­nie wię­cej obo­wiąz­ków z przy­go­to­wa­niem doku­men­ta­cji nie­zbęd­nej do impor­tu do kra­ju. Koniecz­nie sprawdź­my, czy kupo­wa­ne przez nas auto z Nie­miec ma waż­ne bada­nia tech­nicz­ne (TÜV) — ich brak to dodat­ko­we kosz­ty (na prze­gląd na tere­nie Nie­miec lub trans­port samo­cho­du do Pol­ski na lawe­cie).

Bez wzglę­du na to, czy zde­cy­du­je­my się na zakup uży­wa­ne­go samo­cho­du z komi­su czy od oso­by pry­wat­nej, war­to pod­pi­sy­wać dwu­ję­zycz­ne umo­wy sprze­da­ży. Aby uzy­skać tabli­ce wywo­zo­we (koszt od 90 do 150 Euro) nale­ży udać się do nie­miec­kie­go urzę­du komu­ni­ka­cji — z kom­ple­tem doku­men­tów (jeśli samo­chód jest już wyre­je­stro­wa­ny) lub z dotych­cza­so­wym wła­ści­cie­lem, któ­ry wyre­je­stru­je auto, a my otrzy­ma­my sto­sow­ne tabli­ce (z żół­tym paskiem po pra­wej stro­nie), pozwa­la­ją­ce nam na wywie­zie­nie samo­cho­du do Pol­ski.

Rejestracja samochodu w Polsce

Jeśli zna­leź­li­śmy odpo­wied­ni samo­chód i zde­cy­do­wa­li­śmy się na jego zakup, pozo­sta­je reje­stra­cja auta z Nie­miec na tere­nie Pol­ski. Jeśli dys­po­nu­je­my tabli­ca­mi wywo­zo­wy­mi, może­my dzię­ki nim poru­szać się samo­cho­dem po naszym kra­ju, jed­nak tyl­ko do daty poda­nej na żół­tym pasku po pra­wej stro­nie tabli­cy. W tym cza­sie nale­ży udać się do sta­cji kon­tro­li pojaz­dów na prze­gląd. Kolej­nym nie­zbęd­nym kro­kiem będzie przy­go­to­wa­nie tłu­ma­czeń doku­men­tów potrzeb­nych do reje­stra­cji auta w wydzia­le komu­ni­ka­cji. Uwa­ga — tłu­ma­cze­nie doku­men­tów zaku­pu auta za gra­ni­cą musi prze­pro­wa­dzić tłu­macz przy­się­gły!

Opła­ce­nie akcy­zy w urzę­dzie cel­nym to kolej­ny krok, któ­ry zbli­ży nas do zare­je­stro­wa­nia impor­to­wa­ne­go samo­cho­du w Pol­sce. Wyso­kość akcy­zy urząd cel­ny, do któ­re­go się zgło­si­my, okre­śli na pod­sta­wie pojem­no­ści sil­ni­ka. Obo­wią­zu­ją dwie staw­ki: 3,1% war­to­ści samo­cho­du dla pojem­no­ści sko­ko­wej do 2 000 cm³ i 18,6% dla pojem­no­ści powy­żej 2 000 cm³. Wyraź­nie widać, że import samo­cho­dów z mniej­szy­mi sil­ni­ka­mi jest znacz­nie bar­dziej opła­cal­ny.

Cze­go potrze­bu­je­my do reje­stra­cji samo­cho­du w Pol­sce?
Aktu­al­ny prze­gląd ze sta­cji sta­cji dia­gno­stycz­nej
Potwier­dze­nie opła­ce­nia akcy­zy w urzę­dzie cel­nym
Prze­tłu­ma­czo­ne doku­men­ty zaku­pu samo­cho­du

 

Do wydzia­łu komu­ni­ka­cji uda­je­my się z kom­ple­tem doku­men­tów, aby zare­je­stro­wać pojazd. Od ręki otrzy­ma­my tabli­ce reje­stra­cyj­ne, tym­cza­so­wy dowód reje­stra­cyj­ny i naklej­kę do umiesz­cze­nia na szy­bie. Tego same­go dnia musi­my wyku­pić ubez­piecz­nie OC dla nasze­go samo­cho­du. Po 14 dniach moż­li­wy będzie odbiór sta­łe­go dowo­du reje­stra­cyj­ne­go oraz książ­ki pojaz­du.

Po reje­stra­cji auta zawsze war­to pod­dać go ser­wi­so­wi — wymie­nić roz­rząd, olej czy fil­try. W tej kwe­stii naj­le­piej sko­rzy­stać z pomo­cy dobre­go ser­wi­su samo­cho­do­we­go.

To wszyst­ko! Prze­szli­śmy całą dro­gę zaku­pu auta z Nie­miec — od poszu­ki­wań, poprzez zakup, aż po jego reje­stra­cję w Pol­sce. Teraz pozo­sta­je cie­szyć się nowym nabyt­kiem i ruszać w dro­gę. Sze­ro­ko­ści!

 

Dołącz do nas!
[gpp_button url=“http://facebook.com/antymoto” target=“_blank” color=“blue” icon_left=“facebook”]Facebook[/gpp_button] [gpp_button url=“http://instagram.com/antymoto” target=“_blank” color=“yellow” icon_left=“instagram”]Instagram[/gpp_button] [gpp_button url=“https://www.youtube.com/user/antymoto?sub_confirmation=1” target=“_blank” color=“red” icon_left=“youtube”]YouTube[/gpp_button]
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

Exit mobile version