PARTNER BLOGA:

Wysyp samochodowych nowości 10 najciekawszych premier

Przewiń w dół

Oto 10 naj­cie­kaw­szych pre­mier, któ­re naj­praw­do­po­dob­niej zoba­czy­my na zbli­ża­ją­cych się wiel­ki­mi kro­ka­mi tar­ga­mi moto­ry­za­cyj­ny­mi w Gene­wie.


Już w mar­cu w Gene­wie odbę­dą się tar­gi moto­ry­za­cyj­ne, na któ­rych zapre­zen­to­wa­nych zosta­nie wie­le nowo­ści. Emo­cje budzą zarów­no nowe super­sa­mo­cho­dy, jak i bar­dziej przy­ziem­ne, ale wolu­me­no­we mode­le.

Zebra­li­śmy w jed­nym miej­scu 10 naj­cie­kaw­szych aut, któ­re już wkrót­ce tra­fią do salo­nów i dro­gi. Zde­cy­do­wa­na więk­szość z nim to już potwier­dzo­ne mode­le oraz w peł­ni ofi­cjal­ne zdję­cia.

Zatem, jakie cie­ka­we pre­mie­ry samo­cho­do­we cze­ka­ją na nas już nie­ba­wem?

1. Ferrari 488 Pista

Fer­ra­ri pla­nu­je nowy model zbu­do­wa­ny do jaz­dy po torze — 488 Pista. Samo­chód będzie pie­kiel­nie szyb­ki — pierw­szą set­kę osią­gnie w zale­d­wie 2,85 sekun­dy, a to dzię­ki sil­ni­ko­wi V8 o pojem­no­ści 3.9 litra, gene­ru­ją­ce­go 731 KM i krę­cą­ce­go się aż do 8,000 obro­tów. Moment obro­to­wy wynie­sie 770 Nm. I do tego ta zała­mu­ją­ca się maska — coś pięk­ne­go!  Dłu­go wycze­ki­wa­ny model spor­to­we­go Fer­ra­ri sta­nie na opo­nach Pirel­li P ZERO, dedy­ko­wa­nych spe­cjal­nie dla tego mode­lu i opra­co­wa­nych we współ­pra­cy z wło­skim pro­du­cen­tem auta.

Ferrari 488 Pista

2. Mercedes-AMG GT4 Coupe

Porsche Pan­ame­ra ma mieć moc­ne­go kon­ku­ren­ta. Przy­go­to­wu­je go Mer­ce­des w posta­ci mode­lu GT4 Coupe. Cztro­drzwio­we coupe pod maską ma mieć nawet ok. 800 KM, bar­dzo moż­li­we, że gene­ro­wa­ne przez sil­nik hybry­do­wy.

Mercedes-AMG GT4 Coupe

3. Volvo V60

Volvo zapre­zen­to­wa­ło swo­je nowe kom­bi — model V60. Będzie więk­szy od poprzed­niej gene­ra­cji, ofe­ru­je o 100 litrów więk­szy bagaż­nik, a pod maską znaj­dzie­my sil­ni­ki ben­zy­no­we (od 254 do 310 KM), die­sla (150 lub 190 KM) oraz dwie hybry­dy, osią­ga­ją­ce moc od 340 do nawet 390 koni. Wyglą­dem samo­chód bar­dzo przy­po­mi­na naj­więk­szy best­sel­ler mar­ki — SUV’a XC60, któ­ry tra­fił na rynek w 2017 roku. Ceny? Od 147,000 zł.

Nowe Volvo V60

4. Peugeot 508

Ponoć seda­ny sprze­da­ją się coraz gorzej, ale to co zro­bił Peu­ge­ot może spra­wić, że ten trend się odwró­ci. Oto nowe 508, dra­pież­ne z zewnątrz i nowo­cze­sne w środ­ku. Nowa gene­ra­cja będzie niż­sza i krót­sza niż poprzed­nik. Auto napa­ko­wa­no tech­no­lo­gią, bo nowy Peu­ge­ot ma mieć adap­ta­cyj­ne zawie­sze­nie, wir­tu­al­ne zega­ry czy sys­tem Night Vision. Sil­ni­ki? Ben­zy­no­we 180 i 225 KM oraz die­sle 1.5 i 2.0 o mocach: 130, 160 i 180 KM. Mówi się rów­nież o hybry­dzie o mocy 300 KM.

Nowy Peugeot 508

5. Mercedes-AMG G63

Popu­lar­ny Mercedes-AMG z serii G docze­kał się nowe­go wcie­le­nia. Naj­więk­sze wra­że­nie robi sil­nik — 4.0 V8 Bitur­bo ma spra­wiać, że kie­row­ca pod pra­wą nogą znaj­dzie do dys­po­zy­cji aż 585 KM. Bry­ła nad­wo­zia zmie­ni­ła się nie­wie­le — uwa­gę przy­ku­wa­ją za to inne świa­tła. Czy te z przo­du Wam też koja­rzą się z… Fia­tem 500?

Mercedes-AMG G63

6. Kia Ceed

Kore­ań­ska Kia zapre­zen­to­wa­ła trze­cią już gene­ra­cję mode­lu Ceed. Co naj­bar­dziej zaska­ku­ją­ce, wie­le osób na tę pre­mie­rę cze­ka­ło, a to poka­zu­je, jak mar­ka szyb­ko zdo­by­wa nowych zwo­len­ni­ków. Naj­lep­sze wra­że­nie robi ponoć wnę­trze auta. Pod maską znaj­dzie­my mak­sy­mal­nie 140 KM gene­ro­wa­ne przez sil­nik ben­zy­no­wy o pojem­no­ści 1.4.

Kia Ceed 2018

7. Seat Tarraco

W wyni­ku gło­so­wa­nia fanów wybra­na zosta­ła nazwa nowe­go mode­lu Seata — Tar­ra­co. Będzie to dużych roz­mia­rów SUV, bliź­nia­czy z mode­la­mi Sko­da Kodiaq i Volks­wa­gen Tigu­an All­spa­ce. Nowy Seat zwia­stu­je kie­ru­nek sty­li­stycz­na tej mar­ki, w tym nowy wzór na przed­nim gril­lu. Co cie­ka­wa, Seat zapo­wie­dział też kolej­ne­go SUV’a, któ­ra ma pomie­ścić 7 pasa­że­rów. Jego nazwa nie jest jesz­cze zna­na.

Seat Tarraco

8. Cupra Ateca

Coraz czę­ściej fir­my zaj­mu­ją­ce się fabrycz­nym tunin­giem sta­ją się odręb­ny­mi mar­ka­mi. Tak sta­ło się z Pole­sta­rem i Volvo, teraz rów­nież z Cuprą i Seatem. Pierw­szy model mar­ki Cupra został zapre­zen­to­wa­ny — będzie to Ate­ca, czy­li SUV o spor­to­wym zacię­ciu. Pod maską znaj­dzie­my dwu­li­tro­wą jed­nost­kę o mocy 300 KM, a wnę­trze ozda­bia duża ilość kar­bo­no­wych dodat­ków. Mimo dużych roz­mia­rów auto będzie roz­pę­dzać się  od 0 do 100 km/h w 5,4 s, osią­ga­jąc mak­sy­mal­nie 245 km/h.

Cupra Ateca

9. Hyundai Santa Fe

Fla­go­wy SUV kore­ań­skiej mar­ki nad­jeż­dża w nowej odsło­nie. Nowa sty­li­za­cja przy­po­mi­na nie­co odważ­ny pro­jekt mode­lu Kona — auto nabra­ło bar­dziej futu­ry­stycz­nych kształ­tów oraz otrzy­ma­ła nowo­cze­sne świa­tła LED. Sied­mio­miej­sco­wa wer­sja tego samo­cho­du nazwa­na będzie XL.

Hyundai Santa Fe

10. Porsche 911

Po sie­ci krą­ży szpie­gow­skie zdję­cie nowej gene­ra­cji Porsche 911. Jak widać moc­no zmie­ni­ła się budo­wa tyl­nej czę­ści nad­wo­zia, któ­ry teraz wyda­je się mniej zgrab­ny niż w dotych­cza­so­wym mode­lu. O samo­cho­dzie wia­do­mo jesz­cze nie­wie­le, oprócz tego, że pod maską znaj­dzie się wię­cej koni. Wer­sja Car­re­ra ma mieć 385 KM, Car­re­ra S 435KMGT3 500 KM, a 911 Tur­bo aż 600 koni mecha­nicz­nych.

New Porsche 911

Któ­ra z nowo­ści zasko­czy­ła Was naj­bar­dziej?
Daj­cie znać w komen­ta­rzach! 

[mailpoet_form id=“2”]

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 6
  •  
  •