PARTNER BLOGA:

Jak wyposażyć apteczkę samochodową?

Przewiń w dół

Aptecz­ka samo­cho­do­wa to ele­ment wypo­sa­że­nia samo­cho­du czę­sto igno­ro­wa­ny przez kie­row­ców. Czy jest koniecz­na? Co powin­no się w niej zna­leźć?

O zale­ca­nym wypo­sa­że­niu samo­cho­du już kie­dyś pisa­li­śmy. Tym razem na wide­lec bie­rze­my aptecz­kę pierw­szej pomo­cy.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi, na obo­wiąz­ko­wym wypo­sa­że­niu samo­cho­du oso­bo­we­go musi zna­leźć się gaśni­ca i trój­kąt ostrze­gaw­czy. Pomi­jam już spraw­ne świa­tła awa­ryj­ne, bo to oczy­wi­stość. Jak się spra­wa ma z kami­zel­ką? Co praw­da, u nas w kra­ju kami­zel­ka odbla­sko­wa nie jest obo­wiąz­ko­wa, jed­nak w wie­lu innych pań­stwach już jest. W razie wypad­ku czy awa­rii będzie­my też lepiej widocz­ni przy ogra­ni­czo­nej widocz­no­ści, więc dla świę­te­go spo­ko­ju war­to mieć w aucie żaró­wia­sty kubra­czek.

Prze­cho­dząc do głów­ne­go punk­tu pro­gra­mu, czy­li aptecz­ki samo­cho­do­wej — war­to wspo­mnieć, że prze­pi­sy nie nakła­da­ją obo­wiąz­ku posia­da­nia jej w samo­cho­dzie. Spró­bu­ję prze­ko­nać Was jed­nak, że war­to. Przede wszyst­kim, każ­dy ma praw­ny obo­wią­zek udzie­le­nia pierw­szej pomo­cy. Może­cie jej nie udzie­lić jedy­nie w sytu­acji, jeśli nara­zi Was to na nie­bez­pie­czeń­stwo. Jak na miej­scu eki­pa ratun­ko­wa ogar­nia temat, to też. W każ­dym innym wypad­ku kodeks kar­ny (art. 162) prze­wi­du­je do trzech nie­cie­ka­wych lat w odosob­nie­niu. Usta­wa o ruchu dro­go­wym (art. 44) nakła­da ten sam obo­wią­zek na każ­de­go uczest­ni­ka ruchu. Nie sądzi­cie, że łatwiej będzie w razie cze­go posia­da­jąc aptecz­kę w samo­cho­dzie? 😉

Apteczka samochodowa

A co powin­no się w niej zna­leźć? Ręka­wicz­ki jed­no­ra­zo­we (np. winy­lo­we), maski/ustniki do sztucz­ne­go oddy­cha­nia, nożycz­ki do cię­cia opa­trun­ków. Oprócz tego mate­ria­ły przy­dat­ne przy poła­mań­cach — opa­ska ela­stycz­na i chu­s­ta trój­kąt­na (raczej więk­sza, niż mniej­sza), a tak­że do spa­cy­fi­ko­wa­nia miejsc nie­kon­tro­lo­wa­ne­go ubyt­ku juchy — wszel­kie­go rodza­ju opa­trun­ki, czy­li ban­daż, gazi­ki, kodo­fiks (siat­ka opa­trun­ko­wa), opa­ska uci­sko­wa, pla­ster (taki zwy­kły, z rol­ki). Tyle. Żad­nych leków, bo poza aspi­ry­ną i tak nie wol­no niko­mu nic poda­wać, a poza tym leki z cza­sem tra­cą waż­ność i nale­ży je prze­cho­wy­wać w odpo­wied­nich warun­kach. Żad­nych środ­ków dezyn­fe­ku­ją­cych. Ofia­ry wypad­ku zwy­kle porząd­nie wytar­mo­szą się pod­czas nie­szczę­śli­we­go zda­rze­nia. W szpi­ta­lu dosta­ną zastrzyk prze­ciw­tęż­co­wy i zosta­ną opa­trze­ni. Muszą tyl­ko mieć szan­sę dotrzeć do szpi­ta­la żywi. I tu poja­wia się rola oso­by udzie­la­ją­cej pierw­szej pomo­cy — trze­ba dzia­łać szyb­ko, rato­wać życie, a nie sku­piać się na pier­do­łach! 😉

Aptecz­ki nie muszą być wła­sno­ręcz­nie kom­po­no­wa­ne, oczy­wi­ście moż­na kupić już goto­we. Ich opa­ko­wa­nia są zwy­kle jaskra­wej bar­wy — poma­rań­czo­we lub czer­wo­ne — dzię­ki temu w ner­wach łatwo rzu­ca­ją się w oczy i moż­na szyb­ko je odna­leźć. Choć przy­znaj­my sobie szcze­rze — zarów­no aptecz­ka pierw­szej pomo­cy, jak i resz­ta obo­wiąz­ko­we­go oraz suge­ro­wa­ne­go wypo­sa­że­nia samo­cho­du, powin­na być prze­wo­żo­na w miej­scu łatwo dostęp­nym.

A tak poza kon­kur­sem. Może nie wszy­scy są tego świa­do­mi, ale obec­nie na kur­sach jaz­dy czas poświę­co­ny na tema­ty zwią­za­ne z pierw­szą pomo­cą jest o wie­le lepiej spę­dzo­ny, niż jesz­cze kil­ka lat temu. Może war­to odświe­żyć tę wie­dzę? Gorą­co pole­cam!

  • 11
  •  
  •