PARTNER BLOGA:

Wymiana opon na zimowe Kompletny poradnik dla kierowców

Wymiana opon na zimowe

Przewiń w dół

Nadej­ście zimy to nie tyl­ko czas świąt i zabaw na śnie­gu, ale rów­nież czas, kie­dy każ­dy kie­row­ca powi­nien pomy­śleć o bez­pie­czeń­stwie na dro­dze. Klu­czo­wym ele­men­tem jest tutaj wymia­na opon na zimo­we. W naszym arty­ku­le znaj­dziesz wszyst­ko, co musisz wie­dzieć o tej waż­nej czyn­no­ści, od wybo­ru odpo­wied­nich opon po naj­lep­szy czas na ich wymia­nę.


Wymia­na opon na zimo­we jest nie­zbęd­nym ele­men­tem przy­go­to­wa­nia samo­cho­du do zimy. Zapew­nia nie tyl­ko więk­szy kom­fort jaz­dy, ale przede wszyst­kim bez­pie­czeń­stwo na śli­skich i zimo­wych dro­gach. Pamię­taj, aby doko­ny­wać wymia­ny w odpo­wied­nim cza­sie i dbać o stan tech­nicz­ny swo­ich opon.

Dlaczego wymiana opon  na zimowe jest tak ważna?

Zmia­na opon na zimo­we nie jest tyl­ko for­mal­no­ścią, lecz klu­czo­wym ele­men­tem przy­go­to­wa­nia samo­cho­du do bez­piecz­nej jaz­dy w zimo­wych warun­kach. Oto głów­ne powo­dy, dla któ­rych ta czyn­ność jest tak istot­na:

 1. Zwięk­szo­na przy­czep­ność: Opo­ny zimo­we są zapro­jek­to­wa­ne tak, aby zapew­nić lep­szą przy­czep­ność na śnie­gu i lodzie. Ich uni­kal­na mie­szan­ka gumy nie tward­nie­je przy niskich tem­pe­ra­tu­rach, co pozwa­la na lep­sze trzy­ma­nie się dro­gi.
 2. Skró­ce­nie dro­gi hamo­wa­nia: W niskich tem­pe­ra­tu­rach, opo­ny let­nie mogą stra­cić ela­stycz­ność, co pro­wa­dzi do wydłu­że­nia dro­gi hamo­wa­nia. Opo­ny zimo­we mają spe­cjal­ną kon­struk­cję, któ­ra zapew­nia krót­szą dro­gę hamo­wa­nia na zim­nych nawierzch­niach.
 3. Lep­sze odpro­wa­dza­nie wody i bło­ta pośnie­go­we­go: Bież­nik opon zimo­wych jest zapro­jek­to­wa­ny tak, aby sku­tecz­nie odpro­wa­dzać wodę, bło­to pośnie­go­we i top­nie­ją­cy śnieg, co zapo­bie­ga aqu­apla­nin­go­wi i utra­cie kon­tro­li nad pojaz­dem.
 4. Bez­pie­czeń­stwo w róż­nych warun­kach: Zimo­we opo­ny są przy­sto­so­wa­ne do sze­ro­kie­go zakre­su zimo­wych warun­ków, od mroź­nych i suchych dni po śnież­ne burze i oblo­dzo­ne dro­gi.
 5. Zgod­ność z prze­pi­sa­mi: W nie­któ­rych kra­jach, w tym w Pol­sce, ist­nie­ją okre­so­we prze­pi­sy wyma­ga­ją­ce sto­so­wa­nia opon zimo­wych. Jaz­da na opo­nach nie­przy­sto­so­wa­nych do warun­ków zimo­wych może skut­ko­wać man­da­ta­mi i utra­tą ubez­pie­cze­nia.
 6. Opty­ma­li­za­cja wydaj­no­ści samo­cho­du: Nowo­cze­sne samo­cho­dy są wypo­sa­żo­ne w zaawan­so­wa­ne sys­te­my bez­pie­czeń­stwa, takie jak ABS czy kon­tro­la trak­cji, któ­re dzia­ła­ją opty­mal­nie tyl­ko wte­dy, gdy są uży­wa­ne odpo­wied­nie opo­ny.
 7. Kom­fort i spo­kój ducha: Jaz­da na opo­nach zimo­wych w sezo­nie zimo­wym daje poczu­cie więk­sze­go kom­for­tu i bez­pie­czeń­stwa, co jest nie­oce­nio­ne, zwłasz­cza w trud­nych warun­kach dro­go­wych.

Pamię­taj, że bez­pie­czeń­stwo na dro­dze zaczy­na się od Two­ich opon. Dla­te­go nie lek­ce­waż ich roli i zawsze doko­nuj wymia­ny na zimo­we, gdy nad­cho­dzi chłod­niej­sza pora roku.

Prze­czy­taj rów­nież: Co powi­nie­neś wie­dzieć kupu­jąc nowe opo­ny?

Kiedy wymieniać opony na zimowe?

Wymia­na opon na zimo­we jest kry­tycz­nym ele­men­tem przy­go­to­wa­nia samo­cho­du do bez­piecz­nej jaz­dy w zimo­wych warun­kach. Oto kil­ka wska­zó­wek, któ­re pomo­gą Ci zde­cy­do­wać, kie­dy naj­le­piej prze­pro­wa­dzić tę zmia­nę.

Ide­al­ny czas na wymia­nę opon to moment, gdy śred­nia tem­pe­ra­tu­ra w cią­gu dnia zaczy­na spa­dać poni­żej 7°C. Zazwy­czaj jest to okres od koń­ca paź­dzier­ni­ka do listo­pa­da, ale war­to obser­wo­wać pro­gno­zy pogo­dy.

Śred­nia tem­pe­ra­tu­ra jako wskaź­nik:

 • Tra­dy­cyj­na zasa­da mówi, że opo­ny zimo­we nale­ży zakła­dać, gdy śred­nia tem­pe­ra­tu­ra w cią­gu dnia spa­da poni­żej 7°C. Jest to moment, w któ­rym opo­ny let­nie zaczy­na­ją tra­cić swo­je wła­ści­wo­ści przy­czep­no­ści ze wzglę­du na tward­nie­nie mie­szan­ki gumo­wej.

Obser­wuj pro­gno­zę pogo­dy:

 • Zmia­na opon powin­na być zapla­no­wa­na na pod­sta­wie lokal­nych pro­gnoz pogo­dy. Jeśli zapo­wia­da­ne są wcze­śniej­sze przy­mroz­ki lub opa­dy śnie­gu, nie zwle­kaj z wymia­ną.

Nie cze­kaj na ostat­nią chwi­lę:

 • Wie­le osób cze­ka z wymia­ną opon do pierw­szych śnie­gów, co może skut­ko­wać dłu­gi­mi kolej­ka­mi w ser­wi­sach opo­niar­skich. Lepiej zapla­no­wać wymia­nę wcze­śniej, aby unik­nąć stre­su i poten­cjal­nych nie­bez­pie­czeństw na dro­dze.

Kalen­da­rzo­wa zasa­da:

 • Jako ogól­ną zasa­dę moż­na przy­jąć, że opo­ny zimo­we war­to zakła­dać w oko­li­cach koń­ca paź­dzier­ni­ka lub na począt­ku listo­pa­da i nosić je aż do wio­sny, do koń­ca mar­ca lub począt­ku kwiet­nia, w zależ­no­ści od warun­ków pogo­do­wych.

Regio­nal­ne róż­ni­ce:

 • Nale­ży wziąć pod uwa­gę róż­ni­ce kli­ma­tycz­ne w róż­nych czę­ściach kra­ju. W nie­któ­rych regio­nach zima przy­cho­dzi wcze­śniej i jest bar­dziej inten­syw­na, co wyma­ga szyb­szej wymia­ny opon.

Zale­ce­nia pro­du­cen­tów opon:

 • Pro­du­cen­ci opon zimo­wych dostar­cza­ją zale­ceń doty­czą­cych opty­mal­nych warun­ków ich użyt­ko­wa­nia. Zapo­znaj się z tymi infor­ma­cja­mi, aby mak­sy­ma­li­zo­wać sku­tecz­ność i bez­pie­czeń­stwo jaz­dy.

Zapa­mię­taj, że bez­pie­czeń­stwo na dro­dze w zimie zale­ży nie tyl­ko od umie­jęt­no­ści kie­row­cy, ale tak­że od wła­ści­we­go przy­go­to­wa­nia pojaz­du do trud­niej­szych warun­ków. Wymia­na opon na zimo­we w odpo­wied­nim cza­sie jest tu klu­czo­wa.

Polecane modele opony zimowych 2024

Przy wybo­rze opon zimo­wych zwróć uwa­gę na:

 • Roz­miar i spe­cy­fi­ka­cję opon: Muszą one odpo­wia­dać spe­cy­fi­ka­cji pro­du­cen­ta Two­je­go samo­cho­du.
 • Bież­nik opon: Szu­kaj opon z głę­bo­kim bież­ni­kiem i spe­cjal­ny­mi lame­la­mi, któ­re popra­wia­ją przy­czep­ność.
 • Cer­ty­fi­ka­ty i testy: Dobrze jest wybie­rać opo­ny, któ­re dobrze wypa­dły w nie­za­leż­nych testach.

Oto 5 pole­ca­nych mode­li opon zimo­wych według testu ADAC 2023/2024, uwzględ­nia­ją­ca ich moc­ne stro­ny i oce­nę koń­co­wą:

Nazwa Opis Moc­ne Stro­ny Oce­na Koń­co­wa (im niż­sza, tym lepiej)
1. Con­ti­nen­tal Win­ter­Con­tact TS 870 Dosko­na­ła przy­czep­ność w róż­nych warun­kach, dłu­gie prze­bie­gi, nowo­cze­sna mie­szan­ka gumo­wa. Krót­ka dro­ga hamo­wa­nia, odpor­ność na ście­ra­nie, niskie opo­ry tocze­nia. Dobra (2,0)
2. Miche­lin Alpin 6 Wyso­ka trwa­łość, świet­na przy­czep­ność, sku­tecz­ność w kate­go­rii rów­no­wa­gi śro­do­wi­sko­wej. Dłu­gi czas eks­plo­ata­cji, dobra przy­czep­ność, wytrzy­ma­łość. Dobra (2,2)
3. Goody­ear Ultra­Grip 9+ Bez­piecz­na jaz­da, rów­no­wa­ga śro­do­wi­sko­wa, tech­no­lo­gie Win­ter Grip i Mile­age+. Przy­czep­ność, dłu­gi czas eks­plo­ata­cji, ela­stycz­ność w niskich tem­pe­ra­tu­rach. Dobra (2,3)
4. Dun­lop Win­ter Sport 5 Wydaj­ność na suchych, mokrych i ośnie­żo­nych nawierzch­niach, zwięk­szo­na licz­ba kloc­ków. Kon­tro­la nad samo­cho­dem, sku­tecz­ne odpro­wa­dza­nie wody, krót­ka dro­ga hamo­wa­nia. Dobra (2,4)
5. Brid­ge­sto­ne Bliz­zak LM 005 Dobra przy­czep­ność i kon­tro­la na mokrej nawierzch­ni, sku­tecz­ność na śnie­gu. Wyso­ka sku­tecz­ność hamo­wa­nia, przy­czep­ność na śli­skich nawierzch­niach. Dobra (2,4)

 

Samodzielna wymiana opon czy wizyta u wulkanizatora?

Możesz wymie­nić opo­ny samo­dziel­nie, jeśli posia­dasz odpo­wied­nie narzę­dzia i umie­jęt­no­ści. Jed­nak więk­szość kie­row­ców wybie­ra pro­fe­sjo­nal­ne ser­wi­sy wul­ka­ni­za­tor­skie, któ­re zapew­nia­ją pra­wi­dło­wy mon­taż i wywa­że­nie opon. Ile kosz­tu­je wymia­na opo­na na zimo­we? W zależ­no­ści od loka­li­za­cji oraz roz­mia­ru opon, koszt to zazwy­czaj od 100 do 200 zło­tych.

Wymia­na opon jest klu­czo­wym ele­men­tem przy­go­to­wa­nia samo­cho­du na zimę. Wybór mię­dzy samo­dziel­ną wymia­ną a wizy­tą w ser­wi­sie zale­ży od two­ich umie­jęt­no­ści, dostęp­ne­go sprzę­tu i pre­fe­ren­cji. Pamię­taj, że bez­pie­czeń­stwo powin­no być zawsze na pierw­szym miej­scu.

Przechowywanie opon — z felgami czy bez?

Po wymia­nie opon na zimo­we, waż­ne jest, aby pra­wi­dło­wo prze­cho­wy­wać opo­ny let­nie. Oto kil­ka klu­czo­wych wytycz­nych doty­czą­cych prze­cho­wy­wa­nia opon z fel­ga­mi i bez felg:

Opony z Felgami:

 1. Czysz­cze­nie: Przed prze­cho­wy­wa­niem opo­ny nale­ży dokład­nie oczy­ścić z bło­ta, kamie­ni, i innych zanie­czysz­czeń.
 2. Spraw­dze­nie sta­nu: Zwróć uwa­gę na ewen­tu­al­ne uszko­dze­nia, takie jak pęk­nię­cia czy nie­rów­no­ści bież­ni­ka.
 3. Prze­cho­wy­wa­nie w pozy­cji pio­no­wej: Opo­ny na fel­gach naj­le­piej prze­cho­wy­wać w pozy­cji pio­no­wej, co zmniej­sza ryzy­ko defor­ma­cji.
 4. Obra­ca­nie opon: Co jakiś czas war­to obró­cić opo­ny, aby zapo­biec ich zde­for­mo­wa­niu.
 5. Zabez­pie­cze­nie przed wil­go­cią i świa­tłem: Prze­cho­wuj opo­ny w suchym i zaciem­nio­nym miej­scu, aby unik­nąć uszko­dzeń od wil­go­ci i pro­mie­ni UV.

Opony Bez Felg:

 1. Czysz­cze­nie i kon­tro­la: Podob­nie jak opo­ny na fel­gach, powin­ny być czy­ste i spraw­dzo­ne pod kątem uszko­dzeń.
 2. Prze­cho­wy­wa­nie w pozy­cji pozio­mej: Opo­ny bez felg naj­le­piej prze­cho­wy­wać w pozy­cji pozio­mej, uło­żo­ne na pła­sko, jed­na na dru­giej.
 3. Uni­ka­nie obcią­że­nia: Nie ukła­daj cięż­kich przed­mio­tów na opo­nach, aby unik­nąć defor­ma­cji.
 4. Regu­lar­ne prze­kła­da­nie: Co jakiś czas prze­kła­daj opo­ny w sto­sie, aby zapo­biec ich zde­for­mo­wa­niu.
 5. Ochro­na przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi: Podob­nie jak w przy­pad­ku opon na fel­gach, uni­kaj wil­go­ci i bez­po­śred­nie­go świa­tła sło­necz­ne­go.

Dodatkowe Wskazówki:

 • Prze­cho­wy­wa­nie w wor­kach: Opo­ny moż­na prze­cho­wy­wać w spe­cjal­nych wor­kach na opo­ny, któ­re chro­nią je przed zanie­czysz­cze­nia­mi i czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi.
 • Ciśnie­nie powie­trza: Przed prze­cho­wy­wa­niem sprawdź i ewen­tu­al­nie sko­ry­guj ciśnie­nie powie­trza w opo­nach.
 • Uni­kaj kon­tak­tu z ole­ja­mi, ben­zy­ną: Sub­stan­cje te mogą uszko­dzić gumę opon.

Pra­wi­dło­we prze­cho­wy­wa­nie opon let­nich jest waż­ne dla zacho­wa­nia ich dobre­go sta­nu i zapew­nie­nia mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści w kolej­nym sezo­nie. Postę­pu­jąc zgod­nie z tymi wska­zów­ka­mi, możesz zapew­nić, że Two­je opo­ny będą goto­we do uży­cia, gdy tyl­ko nadej­dzie cie­plej­sza pogo­da.

Kontrola i konserwacja opon zimowych

Aby zapew­nić mak­sy­mal­ne bez­pie­czeń­stwo i wydaj­ność opon zimo­wych, waż­na jest ich regu­lar­na kon­tro­la i odpo­wied­nia kon­ser­wa­cja.

Regu­lar­nie spraw­dzaj ciśnie­nie w opo­nach zimo­wych i kon­tro­luj stan bież­ni­ka. Pamię­taj, że opo­ny zimo­we zuży­wa­ją się szyb­ciej pod­czas jaz­dy w cie­plej­sze dni.

Oto klu­czo­we aspek­ty, na któ­re nale­ży zwró­cić uwa­gę:

Spraw­dza­nie ciśnie­nia w opo­nach:

 • Regu­lar­ność: Ciśnie­nie w opo­nach powin­no być spraw­dza­ne co naj­mniej raz w mie­sią­cu oraz przed każ­dą dłu­gą podró­żą.
 • Zna­cze­nie pra­wi­dło­we­go ciśnie­nia: Nie­wła­ści­we ciśnie­nie w opo­nach może pro­wa­dzić do ich nie­rów­no­mier­ne­go zuży­cia, zmniej­sze­nia przy­czep­no­ści i wydłu­że­nia dro­gi hamo­wa­nia.
 • Dosto­so­wa­nie do warun­ków: Pamię­taj, że ciśnie­nie w opo­nach może się zmie­niać w zależ­no­ści od tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia. Zimą ciśnie­nie może spa­dać, więc regu­lar­ne jego kon­tro­lo­wa­nie jest szcze­gól­nie waż­ne.

Kon­tro­la bież­ni­ka:

 • Głę­bo­kość bież­ni­ka: Regu­lar­nie spraw­dzaj głę­bo­kość bież­ni­ka, któ­ra jest klu­czo­wa dla bez­piecz­ne­go pro­wa­dze­nia pojaz­du na śnie­gu i lodzie. Mini­mal­na legal­na głę­bo­kość bież­ni­ka w więk­szo­ści kra­jów euro­pej­skich wyno­si 1,6 mm, ale zale­ca się, aby opo­ny zimo­we mia­ły bież­nik co naj­mniej 3–4 mm.
 • Rów­no­mier­ność zuży­cia: Spraw­dzaj, czy bież­nik zuży­wa się rów­no­mier­nie. Nie­rów­no­mier­ne zuży­cie może wska­zy­wać na pro­ble­my z geo­me­trią kół, zawie­sze­niem lub nie­wła­ści­wym ciśnie­niem w opo­nach.

Inspek­cja opon pod kątem uszko­dzeń:

 • Szu­kaj pęk­nięć i prze­cięć: Regu­lar­nie kon­tro­luj opo­ny pod kątem widocz­nych uszko­dzeń, takich jak pęk­nię­cia, prze­cię­cia czy wybrzu­sze­nia. Takie uszko­dze­nia mogą sta­no­wić poważ­ne zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa.

Rota­cja opon:

 • Rota­cja dla rów­no­mier­ne­go zuży­cia: Zale­ca się rota­cję opon zimo­wych co 10 000 do 15 000 km, aby zapew­nić ich rów­no­mier­ne zuży­cie i prze­dłu­żyć żywot­ność.

Sezo­no­we prze­cho­wy­wa­nie:

 • Odpo­wied­nie prze­cho­wy­wa­nie: Po zakoń­cze­niu sezo­nu zimo­we­go, opo­ny powin­ny być prze­cho­wy­wa­ne w suchym, chłod­nym i zacie­nio­nym miej­scu. Opo­ny prze­cho­wy­wa­ne na fel­gach powin­ny być usta­wio­ne pio­no­wo, nato­miast opo­ny bez felg naj­le­piej zawie­szać lub ukła­dać hory­zon­tal­nie.

Regu­lar­na kon­tro­la i kon­ser­wa­cja opon zimo­wych są klu­czo­we dla bez­pie­czeń­stwa i wydaj­no­ści jaz­dy w zimo­wych warun­kach. Zapew­nia­ją one nie tyl­ko lep­szą przy­czep­ność i sku­tecz­ność hamo­wa­nia, ale rów­nież poma­ga­ją w zacho­wa­niu dobre­go sta­nu opon i unik­nię­ciu nie­ocze­ki­wa­nych pro­ble­mów pod­czas jaz­dy.

wymia­na opon, opo­ny zimo­we, kie­dy zmie­niać opo­ny, przy­go­to­wa­nie samo­cho­du do zimy, bez­pie­czeń­stwo jaz­dy zimą

 •  
 •  
 •