PARTNER BLOGA:

Wideorejestrator Jak wybrać, na co zwrócić uwagę?

Przewiń w dół

W Rosji kame­ry samo­cho­do­we są wypo­sa­że­niem waż­niej­szym niż ABS czy podusz­ki powietrz­ne, ale tak­że u nas zdo­by­wa­ją coraz wiek­szą popu­lar­ność. Jed­nak jaki wide­ore­je­stra­tor wybrać? Spraw­dza­my, na co war­to zwró­cić uwa­gę przy zaku­pie.


Roz­dziel­czość. Jasność obiek­ty­wu. Kąt widze­nia kame­ry. Jakość opty­ki i rodzaj sen­so­ra. Wiel­kość ekra­nu. Wbu­do­wa­ny moduł GPS oraz WiFi. Dodat­ki typu baza foto­ra­da­rów, asy­stent par­ko­wa­nia, a nawet sys­tem ostrze­ga­nia o nie­kon­tro­lo­wa­nej zmia­nie pasa ruchu…

Para­me­trów kamer samo­cho­do­wych jest bez liku. Ale co tak napraw­dę ma zna­cze­nie przy zaku­pie wide­ore­je­stra­to­ra? Spraw­dzi­li­śmy na przy­kła­dzie urzą­dze­nia Mio MiVue 618. Zapra­sza­my na test!

Wideorejestrator. Jak wybrać, na co zwrócić uwagę?

Budowa

Wide­ore­je­stra­tor ma jed­no, pod­sta­wo­we zada­nie — reje­stro­wać wszyst­ko to, co dzie­je się przed maską nasze­go samo­cho­du. Wypa­dek, kan­dy­dat do “fail kom­pi­la­cji”, wido­wi­sko­wy mete­or? Nigdy nie wia­do­mo, kie­dy zda­rzy się coś nie­ocze­ki­wa­ne­go, co aku­rat powin­ni­śmy uwiecz­nić na fil­mie. Dla­te­go kame­ra samo­cho­do­wa powin­na towa­rzy­szyć nam w każ­dej podró­ży. To spra­wia, że jej budo­wa powin­na dążyć w kon­kret­nym kie­run­ku — małe­go, kom­pak­to­we­go urzą­dze­nia, któ­re nie będzie roz­pra­sza­ło nas pod­czas jaz­dy.

Wideorejestrator. Jak wybrać, na co zwrócić uwagę?
Wide­ore­je­stra­tor Mio MiVue 618 po chwi­li wyga­sza się, poka­zu­jąc jedy­nie godzi­nę, pręd­kość oraz ikon­kę sygna­li­zu­ją­cą trwa­ją­ce nagry­wa­nie. Dzię­ki temu nie roz­pra­sza kie­row­cy w trak­cie jaz­dy.

Mio MiVue 618 speł­nia to zało­że­nie. Obu­do­wa wyko­na­na jest z dobrej jako­ści pla­sti­ku, któ­ry chro­nić ją będzie pod­czas przy­pad­ko­we­go ude­rze­nia czy upad­ku. Nie­co gorzej może być w przy­pad­ku obiek­ty­wu, któ­ry jest ele­men­tem wysta­ją­cym i bar­dziej nara­żo­nym na uszko­dze­nia. Tyl­na część wide­ore­je­stra­to­ra to wyświe­tlacz. Ekran nie jest jed­nak doty­ko­wy, dla­te­go do obsłu­gi słu­żą przy­ci­ski umiej­sco­wio­ne po bokach obu­do­wy — na szczę­ście nie ma potrze­by czę­ste­go ich uży­wa­nia, ponie­waż kame­ra auto­ma­tycz­nie włą­cza nagry­wa­nie w momen­cie, gdy uru­cho­mi­my sil­nik samo­cho­du. Ana­lo­gicz­nie po wyłą­cze­niu zapło­nu i odcię­ciu zasi­la­nia poprzez gniaz­do zapal­nicz­ki, nagry­wa­nie zosta­nie zakoń­czo­ne.

Wide­ore­je­stra­tor Mio MiVue 618 mocu­je­my na szy­bie samo­cho­du za pomo­cą dołą­czo­nej do opa­ko­wa­nia przy­ssaw­ki. Jej nie­wiel­kie roz­mia­ry dosko­na­le spraw­dza­ją się na nie­wiel­kich i ostro sko­śnych szy­bach przed­nich. Z kolei rucho­ma gło­wi­ca pozwa­la w szyb­ki i pro­sty spo­sób skie­ro­wać kame­rę w pożą­da­nym kie­run­ku.

Jakość obrazu

Jakość nagry­wa­nych przez wide­ore­je­stra­tor fil­mów jest wypad­ko­wą kil­ku rze­czy. Po pierw­sze — roz­dziel­czość. Full HD to już mało. Mio MiVue 618 nagry­wa w Extre­me HD, czy­li 2304 x 1296 (1296p) przy płyn­no­ści obra­zu 30 fps.

Po dru­gie — kom­pre­sja.  Mio korzy­sta z naj­lep­szej tech­no­lo­gii kom­pre­sji obra­zu, czy­li kode­ka H.264. Pozwa­la on na zacho­wa­nie dobrej jako­ści przy sto­sun­ko­wo nie­wiel­kich roz­mia­rach pli­ku, zapi­sy­wa­ne­go na kar­cie pamię­ci.

Prze­czy­taj nasze testy wide­ore­je­stra­to­rów samo­cho­do­wych.

Po trze­cie — jasność obiek­ty­wu. Im wię­cej świa­tła wpa­da do obiek­ty­wu nagry­wa­ją­ce­go film, tym lep­szy mate­riał kame­ra będzie w sta­nie zare­je­stro­wać, szcze­gól­nie w kiep­skich warun­kach oświe­tle­nio­wych (np. ciem­na noc). W Mio MiVue 618 zamon­to­wa­no obiek­tyw 1.8, czy­li napraw­dę bar­dzo jasny. Tak jasne­go szkła nie mamy obec­nie nawet w apa­ra­cie do robie­nia zdjęć na blo­ga!

Po czwar­te — kąt widze­nia. Od nie­go zale­ży nie tyle sama jakość obra­zu, co ilość rze­czy, któ­re zmiesz­czą się w kadrze. Sze­ro­ki kąt widze­nia pozwa­la nagrać nie tyl­ko wyda­rze­nia sprzed samej maski samo­cho­du, ale rów­nież w oko­li­cach błot­ni­ków — w przy­pad­ku wide­ore­je­stra­to­rów ma to wiel­kie znacz­nie. Testo­wa­na przez nas kame­ra samo­cho­do­wa Mio MiVue 618 ma kąt widze­nia 140°. Dla porów­na­nia popu­lar­ne kame­ry spor­to­we GoPro ofe­ru­ją kąt 170°, z kolei ludz­kie oko widzi zale­d­wie 90°.

Na jakość obra­zu reje­stro­wa­ne­go przez wide­ore­je­stra­tor wpły­wa jed­nak coś jesz­cze. Wyso­ka roz­dziel­czość i jasny obiek­tyw nie zawsze gwa­ran­tu­ją naj­lep­szy efekt. Nie­zwy­kle istot­na jest rów­nież scho­wa­na za obu­do­wą elek­tro­ni­ka, a kon­kret­nie sen­sor optycz­ny. Mio MiVue 618 nagry­wa dobrej jako­ści fil­my, jed­nak — szcze­rze i mię­dzy nami — patrząc na dane tech­nicz­ne z tabe­li, moż­na było spo­dzie­wać się lep­szych rezul­ta­tów. Na poniż­szym fil­mie widać spo­re szu­my, jest on też nie­co zażół­co­ny.

Jeśli zale­ży Wam na naj­wyż­szej jako­ści obra­zu, war­to doin­we­sto­wać w testo­wa­ny przez nas wcze­śniej model Mio MiVue 688. Posia­da on zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie sen­sor optycz­ny Sony Exmor, widocz­nie popra­wia­ją­cy jakość reje­stro­wa­ne­go mate­ria­łu.

WYPOSAŻENIE

Kupu­jąc wide­ore­je­stra­tor może­my liczyć obec­nie na znacz­nie wię­cej, niż tyl­ko nagry­wa­nie fil­mów. A ponie­waż wie­le kamer reje­stru­je obraz w podob­nej jako­ści, decy­zję o zaku­pie czę­sto podej­mu­je­my w opar­ciu o listę dodat­ko­wych funk­cji. Któ­re z nich fak­tycz­nie przy­da­ją się w codzien­nym użyt­ko­wa­niu?

Pod­sta­wo­wym wypo­sa­że­niem kamer samo­cho­do­wych jest moduł GPS. To on zapi­su­je Two­ją loka­li­za­cję na nagry­wa­nym wideo oraz inne para­me­try, jak wyso­kość nad pozio­mem morza, współ­rzęd­ne geo­gra­ficz­ne, kie­ru­nek i szyb­kość jaz­dy. Te dane mogą oka­zać się klu­czo­we w przy­pad­ku nagry­wa­ne­go mate­ria­łu, na przy­kład przy pró­bie udo­wod­nie­nia, że poru­sza­li­śmy się z dozwo­lo­ną w danym miej­scu pręd­ko­ścią mak­sy­mal­ną. W przy­pad­ku wide­ore­je­stra­to­ra Mio MiVue 618 odtwa­rza­ne nagra­nia mogą, ale nie muszą zawie­rać tych dodat­ko­wych danych – wybór nale­ży do Cie­bie.

Kolej­ną funk­cją wide­ore­je­stra­to­ra może być ostrze­ga­nie o prze­kro­cze­niu usta­lo­nej pręd­ko­ści. Kame­ra samo­cho­do­wa potra­fi to wła­śnie dzię­ki modu­ło­wi GPS, któ­ry reje­stru­je szyb­kość prze­jaz­du. Mio MiVue 618 ma dodat­ko­wy bajer — wbu­do­wa­ną bazę foto­ra­da­rów. Urzą­dze­nie kil­ka­set metrów przed foto­ra­da­rem ostrze­ga nas, że nale­ży zwol­nić. Przy zaku­pie kame­ry Mio otrzy­mu­je­my doży­wot­nią, comie­sięcz­ną aktu­ali­za­cję listy foto­ra­da­rów, jed­nak mimo to nadal zda­rza­ją się przy­pad­ki, że dane zapi­sa­ne w pamię­ci urzą­dze­nia nie są aktu­al­ne.

Wideorejestrator. Jak wybrać, na co zwrócić uwagę?

Tryb par­kin­go­wy to kolej­na opcja, w któ­rą wypo­sa­żo­ne są nie­któ­re wide­ore­je­stra­to­ry. Na czym to pole­ga? Kame­ra reje­stru­je obraz pod­czas posto­ju pojaz­du. W momen­cie wykry­cia ruchu włą­cza­ne jest nagry­wa­nie, co może przy­dać się na zatło­czo­nym par­kin­gu cen­trum han­dlo­we­go. Dzię­ki fil­mo­wi jest szan­sa, że uda nam się usta­lić auto­ra zary­so­wa­nia na zde­rza­ku. W przy­pad­ku Mio MiVue 618 tryb par­kin­go­wy do dzia­ła­nia wyma­ga sta­łe­go zasi­la­nia lub insta­la­cji sprze­da­wa­ne­go oddziel­nie akce­so­rium o nazwie Smart­box.

Naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne kame­ry samo­cho­do­we po czę­ści zaczy­na­ją przej­mo­wać rolę sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, dostęp­nych w samo­cho­dach. Mio MiVue 618 wypo­sa­żo­no w sys­tem ostrze­ga­nia o nie­kon­tro­lo­wa­nej zmia­nie pasa ruchu o nazwie LDWS (Line Depar­tu­re War­ning Sys­tem). Po odpo­wied­niej kali­bra­cji kame­ra będzie ostrze­ga­ła nas w momen­cie prze­kro­cze­nia bia­łych linii wyzna­cza­ją­cych nasz pas na dro­dze. Inne mode­le Mio idą jed­nak o krok dalej i ostrze­gać nas będą o zbyt małej odle­gło­ści od poprze­dza­ją­ce­go pojaz­du, co mogło­by skut­ko­wać zapar­ko­wa­niem w jego prze­strze­ni baga­żo­wej.

Słowo na koniec

Wybie­ra­jąc wide­ore­je­stra­tor war­to zacząć od pro­stej czyn­no­ści — spi­sa­nia swo­ich wyma­gań co do kame­ry samo­cho­do­wej. Czy liczy się dla nas naj­lep­sza dostęp­na na ryn­ku jakość fil­mów? A może jeste­śmy w sta­nie pogo­dzić się z nie­co niż­szą roz­dziel­czo­ścią obra­zu na rzecz przy­dat­nych dla nas asy­sten­tów jaz­dy, mają­cych popra­wić bez­pie­czeń­stwo podró­ży? Mio MiVue 618 wyda­je się urzą­dze­niem gdzieś po środ­ku — nagry­wa dobrej jako­ści fil­my, ofe­ru­jąc jed­no­cze­śnie dodat­ko­we funk­cje jak baza foto­ra­da­rów czy sys­tem ostrze­ga­nia o zmia­nie pasa ruchu. Wide­ore­je­stra­tor Mio jest bar­dzo dobrze wyko­na­ny i przy cenie 499 zło­tych jest opty­mal­nym wybo­rem dla osób szu­ka­ją­cych wszech­stron­ne­go urzą­dze­nia do swo­je­go auta. Kie­row­com sta­wia­ją­cym na naj­wyż­szą jakość obra­zu i będą­cym w sta­nie dopła­cić kolej­ne 300 zł, pole­ca­my model Mio MiVue 688.

 

 
 
Mio MiVue 618
Wide­ore­je­stra­tor (499 zł)
OCENA
jakość wyko­na­nia
jasny obiek­tyw 1.8
sze­ro­ki kąt widze­nia
baza foto­ra­da­rów
szu­my widocz­ne na fil­mie
żół­ta­we kolo­ry na fil­mie

 


DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:

 

  • 52
  •  
  •