PARTNER BLOGA:

Volvo XC90 Tapety na pulpit

Przewiń w dół

Volvo XC90 to luk­su­so­wy szwedz­ki SUV. Zde­cy­do­wa­nie zasłu­gu­je na umiesz­cze­nie go na pul­pi­cie kom­pu­te­ra w for­mie tape­ty!


Wra­ca­my do daw­no nie­prak­ty­ko­wa­ne­go zwy­cza­ju — udo­stęp­nia­my tape­ty na pul­pit! Tym razem ser­wu­je­my kil­ka zdjęć samo­cho­du Volvo XC90, któ­ry mie­li­śmy oka­zję nie­daw­no testo­wać. Wra­że­nia z jazd tym luk­su­so­wym SUV’em nie­ba­wem poja­wią się na naszym blo­gu, tym­cza­sem umoż­li­wia­my Wam zapar­ko­wa­nie szwedz­kie­go kolo­sa na ekra­nie kom­pu­te­ra.

Aby zapi­sać zdję­cie w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, wystar­czy klik­nąć na wybra­ną fot­kę pra­wym przy­ci­skiem myszy i wybrać opcję “zapisz gra­fi­kę jako…”. Smacz­ne­go! 😄

Volvo XC90Volvo XC90Volvo XC90Volvo XC90Volvo XC90Volvo XC90

 

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 28
  •  
  •