PARTNER BLOGA:

Ubezpieczenie samochodu od pożaru – jakie są zasady?

Przewiń w dół

Samo­za­płon samo­cho­du może wystą­pić nie tyl­ko w przy­pad­ku sta­rych pojaz­dów, czy na sku­tek błę­du kie­row­cy, ale rów­nież w nowych autach. To przy­kre zda­rze­nie nastę­pu­je bowiem mię­dzy inny­mi w wyni­ku wady kon­struk­cyj­nej lub awa­rii, do któ­rej może prze­cież dojść w każ­dej chwi­li. Rów­nie pro­ble­ma­tycz­ną kwe­stią jest pożar auta, będą­cy skut­kiem jego pod­pa­le­nia przez oso­by trze­cie lub wybu­chu ognia w jego oto­cze­niu, np. gara­żu, albo samo­za­pło­nu zapar­ko­wa­ne­go obok pojaz­du. Czy wła­ści­ciel pojaz­du może zabez­pie­czyć się finan­so­wo na wypa­dek takich zda­rzeń? Czy OC lub AC obej­mu­je pożar samo­cho­du? Wyja­śnia­my!


Ubezpieczenie samochodu od pożaru – czy warto?

Zaata­ko­wa­nie samo­cho­du przez ogień nie zda­rza się tak czę­sto, jak zbi­cie szy­by czo­ło­wej od ude­rze­nia kamie­nia czy stłucz­ki par­kin­go­we. Zde­cy­do­wa­nie war­to jed­nak ubez­pie­czyć auto na wypa­dek jego poża­ru. Gdy żywioł nie zosta­nie uga­szo­ny odpo­wied­nio szyb­ko, może dojść do wybu­chu pojaz­du lub jego cał­ko­wi­te­go spa­le­nia. A nawet jeśli służ­by ratun­ko­we poja­wia­ją się na miej­scu zda­rze­nia w mgnie­niu oka, znisz­cze­nia spo­wo­do­wa­ne przez ogień i sadzę będą wią­za­ły się z kosz­tow­ną reno­wa­cją pojaz­du.

By móc sta­rać się o odszko­do­wa­nie w razie szko­dy czę­ścio­wej lub cał­ko­wi­tej, nale­ży wyku­pić dodat­ko­we, dobro­wol­ne ubez­pie­cze­nie samo­cho­du, czy­li Auto­ca­sco (AC). War­to jed­nak pamię­tać, że nie każ­da poli­sa AC będzie obej­mo­wa­ła ryzy­ko ognia w wyka­zie zda­rzeń loso­wych. Co wię­cej, ofer­ty mogą się róż­nić rów­nież pod wzglę­dem oko­licz­no­ści wystą­pie­nia poża­ru, w któ­rych ubez­pie­czy­ciel przyj­mie odpo­wie­dzial­ność. Przed pod­pi­sa­niem umo­wy ubez­pie­cze­nia, war­to zatem dokład­nie prze­czy­tać jego ogól­ne warun­ki (doku­ment OWU) oraz porów­nać pro­po­zy­cje kil­ku firm. AC chro­nią­ce od skut­ków poża­ru możesz zna­leźć tutaj: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-samochodu/.

Czy OC obejmuje pożar auta?

Ubez­pie­cze­nie OC, czy­li odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej posia­da­czy pojaz­dów mecha­nicz­nych, chro­ni oso­by trze­cie. Ozna­cza to, że mogą z nie­go sko­rzy­stać poszko­do­wa­ni kie­row­cy, któ­rym wła­ści­ciel ubez­pie­czo­ne­go pojaz­du wyrzą­dzi szko­dę (na pojeź­dzie lub zdro­wiu) w związ­ku z ruchem jego samo­cho­du. O rekom­pen­sa­tę za stra­ty finan­so­we nie może nato­miast sta­rać się wła­ści­ciel ubez­pie­czo­ne­go auta – w tym zakre­sie dzia­ła dopie­ro ubez­pie­cze­nie Auto­ca­sco.

Czy zatem OC obej­mu­je pożar samo­cho­du? Tak, ale jeśli doszło do nie­go z winy oso­by trze­ciej – wów­czas szko­da może zostać napra­wio­na z jego OCI odwrot­nie; jeże­li Two­je auto dopro­wa­dzi do zaję­cia się ogniem cudze­go samo­cho­du, wów­czas ten dru­gi kie­row­ca będzie sta­rał się o odszko­do­wa­nie z Two­je­go ubez­pie­cze­nia OC. Z kolei w przy­pad­ku samo­za­pło­nu czy spło­nię­cia auta na sku­tek poża­ru oto­cze­nia, nale­ży zgło­sić rosz­cze­nie o wypła­tę odszko­do­wa­nia w ramach AC.

Samozapłon a ubezpieczenie AC

Odszko­do­wa­nie z powo­du samo­za­pło­nu samo­cho­du moż­na zatem uzy­skać wyłącz­nie z AC. Nale­ży jed­nak pamię­tać, by dokład­nie zapo­znać się z Ogól­ny­mi Warun­ka­mi Ubez­pie­cze­nia, w doku­men­cie mogą być bowiem wska­za­ne kon­kret­ne oko­licz­no­ści, w przy­pad­ku któ­rych ubez­pie­czy­ciel nie przyj­mie odpo­wie­dzial­no­ści za szko­dę. To tak zwa­ne wyłą­cze­nia odpo­wie­dzial­no­ści. Te mogą być róż­ne w każ­dej fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej, zwy­kle jed­nak Auto­ca­sco nie dzia­ła, gdy:

  • do samo­za­pło­nu samo­cho­du doszło na sku­tek rażą­ce­go nie­dbal­stwa wła­ści­cie­la auta lub kie­row­cy,
  • pojazd uległ prze­bu­do­wie, o któ­rej nie poin­for­mo­wa­no ubez­pie­czy­cie­la,
  • samo­chód miał wadę fabrycz­ną,
  • pojazd nie miał aktu­al­nych badań tech­nicz­nych, a pożar nastą­pił na sku­tek złe­go sta­nu tech­nicz­ne­go samo­cho­du.
  •  
  •  
  •