PARTNER BLOGA:

Test Mio MiVue 688 Wideorejestrator z sensorem optycznym Sony Exmor

Przewiń w dół

Mio MiVue 688 to nowość wśród wide­ore­je­stra­to­rów mar­ki Mio. Czy zasto­so­wa­ny w nim sen­sor optycz­ny Sony Exmor fak­tycz­nie popra­wił jakość nagrań? Spraw­dzi­li­śmy to.


Mio MiVue 688 to nie­wiel­ka kame­ra samo­cho­do­wa, któ­ra w wygod­ny spo­sób pozwo­li nam zare­je­stro­wać na fil­mie to, co dzie­je się przed maską nasze­go auta. Prze­je­cha­nie na czer­wo­nym świe­tle? Wymu­sze­nie pierw­szeń­stwa? Naj­le­piej na takie sytu­acje mieć twar­dy dowód, a lep­sze­go, niż nagra­nie całej sytu­acji na wideo, po pro­stu nie znaj­dzie­cie.

Czym nowy model Mio MiVue 688 roż­ni się od pozo­sta­łych wide­ore­je­stra­to­rów? Przede wszyst­kim zasto­so­wa­nym w nim zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie sen­so­rem optycz­nym Sony Exmor. Jego zada­niem jest popra­wa jako­ści nagrań, szcze­gól­nie przy sła­bym oświe­tle­niu. Aby to spraw­dzić, zare­je­stro­wa­li­śmy kil­ka ujęć po zmro­ku, a tak­że momen­ty, w któ­rych oświe­tle­nie dyna­micz­nie się zmie­nia, na przy­kład pod­czas wjaz­du czy wyjaz­du z ciem­ne­go par­kin­gu lub tune­lu.

Efek­ty zasto­so­wa­nia nowe­go sen­so­ra optycz­ne­go Sony Exmor są fak­tycz­nie widocz­ne. Nagłe zmia­ny natę­że­nia oświe­tle­nia nie są już tak dużym wyzwa­niem dla kame­ry, dla­te­go przy wyjeź­dzie z ciem­ne­go tune­lu na słoń­ce nie zauwa­ży­my na fil­mie cha­rak­te­ry­stycz­nych prze­świe­tleń, potra­fią­cych trwać w przy­pad­ku innych kamer nawet kil­ka sekund. Widocz­ne na naszym fil­mie roz­my­cie świateł/latarnii to efekt zamon­to­wa­nej w przed­niej szy­bie “paję­czy­ny”, słu­żą­cej do jej ogrze­wa­nia w samo­cho­dzie Volvo S60 Pole­star.

Mio MiVue 688 nagry­wa obraz w roz­dziel­czo­ści Full HD, korzy­sta­jąc przy tym z tech­no­lo­gii kom­pre­sji H.264. Taka kom­bi­na­cja zapew­nia dobrej jako­ści obraz przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu małe­go roz­mia­ru pli­ku na kar­cie pamię­ci. Jasny obiek­tyw o świe­tle 1.8 ma sze­ro­ki kąt widze­nia, wyno­szą­cy aż 150 stop­ni.

Obsłu­ga urzą­dze­nia jest wręcz banal­na — jeśli pod­łą­czy­my kame­rę do gniaz­da zapal­nicz­ki, będzie się ona włą­cza­ła samo­czyn­nie, po uru­cho­mie­niu zapło­nu samo­cho­du. Auto­ma­tycz­ne roz­po­czę­cie nagry­wa­nia spra­wi, że nie musi­my sobie zaprzą­tać gło­wy odpa­la­niem urzą­dze­nia, a tak­że zawsze będzie­my pew­ni, że nasz prze­jazd z punk­tu A do punk­tu B zosta­nie zare­je­stro­wa­ny.

Test Mio MiVue 688

Wide­ore­je­stra­tor Mio MiVue 688 posia­da wbu­do­wa­ny GPS, co pozwa­la mię­dzy inny­mi na reje­stro­wa­nie i zapi­sy­wa­nie na fil­mie aktu­al­nej pręd­ko­ści, z jaką się poru­sza­my. W momen­cie nagra­nia na fil­mie koli­zji lub wypad­ku, takie wska­za­nie może bar­dzo się przy­dać. Nie­ste­ty, pod­czas naszych testów zda­rza­ło się, że Mio MiVue 688 nie odczy­tał pra­wi­dło­wo pręd­ko­ści, głów­nie w miej­scach z gor­szym zasię­giem GPS, np. par­kin­gach czy tune­lach. Co cie­ka­we jed­nak, takich przy­pa­dło­ści (a przy­naj­mniej nie w takim stop­niu) nie odczu­li­śmy pod­czas jaz­dy z inny­mi wide­ore­je­stra­to­ra­mi, w tym np. Mio MiVue 638 Touch. Bar­dzo moż­li­we, że sytu­ację popra­wi zwy­czaj­na aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia. Dzię­ki wbu­do­wa­ne­mu GPS może­my wraz z fil­mem zapi­sać inne dane niż sama pręd­kość: wyso­kość nad pozio­mem morza, współ­rzęd­ne geo­gra­ficz­ne, kie­ru­nek i szyb­kość jaz­dy. Nagra­nia, któ­re odtwo­rzy­my mogą, ale nie muszą zawie­rać tych danych – wybór nale­ży do nas.

Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem wide­ore­je­stra­to­ra do swo­je­go samo­cho­du, war­to pomy­śleć o tym, jakie dodat­ko­we funk­cje mogą przy­dać się Wam w codzien­nym użyt­ko­wa­niu. Kame­ry samo­cho­do­we to obec­nie nie tyl­ko reje­stra­to­ry obra­zu, ale asy­sten­ci kie­row­cy. Mio MiVue 688 posia­da na przy­kład wbu­do­wa­ną bazę foto­ra­da­rów, dzię­ki cze­mu sto­sow­nym alar­mem z wyprze­dze­niem ostrze­że nas o tym, że zbli­ża­my się do miej­sca, w któ­rym szcze­gól­nie war­to zwol­nić. To jed­nak nie wszyst­ko. Sys­tem ostrze­ga­nia o nie­kon­tro­lo­wa­nej zmia­nie pasa ruchu dodat­ko­wo zadba o nasze bez­pie­czeń­stwo.

 

Mio MiVue 688
Wide­ore­je­stra­tor (799 PLN)
OCENA
jakość obra­zu przy sła­bym oświe­tle­niu
rucho­ma gło­wi­ca mocu­ją­ca
baza foto­ra­da­rów
ekran nie jest doty­ko­wy

 
 
 


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 57
  •  
  •