PARTNER BLOGA:

Piłeś? Sprawdź, czy możesz jechać! Test alkomatu Promiler iSober 30

Przewiń w dół

Jaz­da samo­cho­dem po spo­ży­ciu alko­ho­lu jest nie­od­po­wie­dzial­na. Teraz – w myśl przy­ję­tych wła­śnie zmian prze­pi­sów — gro­zi za to rów­nież utra­ta samo­cho­du. Dla­te­go tym bar­dziej war­to wypo­sa­żyć się w alko­mat, któ­ry umoż­li­wi nam spraw­dze­nie, czy może­my bez obaw sia­dać za kół­kiem i pro­wa­dzić.


Żaden odpo­wie­dzial­ny kie­row­ca nie sia­da za kół­kiem po spo­ży­ciu alko­ho­lu. Ale są takie sytu­acje, że po hucz­nych imie­ni­nach u cio­ci nawet następ­ne­go dnia nie jeste­śmy na sto pro­cent pew­ni, czy może­my bez­piecz­nie pro­wa­dzić samo­chód. Co zro­bić w takiej sytu­acji? Naj­le­piej samo­dziel­nie zba­dać swo­ją trzeź­wość za pomo­cą alko­ma­tu. A nam w ręce wpa­dła wła­śnie bar­dzo cie­ka­wa nowość – alko­mat Pro­mi­ler iSo­ber 30, któ­ry sam pro­du­cent nazy­wa naj­do­kład­niej­szym alko­ma­tem oso­bi­stym w histo­rii mar­ki. Czy tak fak­tycz­nie jest? Spraw­dzi­li­śmy!

Pierwsze wrażenie

Już na star­cie Pro­mi­ler iSo­ber 30 robi napraw­dę dobre wra­że­nie. Alko­mat zamknię­ty jest w ele­ganc­kim pudeł­ku, któ­re skry­wa z kolei bar­dzo porząd­nie wyko­na­ny, twar­dy fute­rał, w któ­rym może­my bez­piecz­nie prze­no­sić i prze­cho­wy­wać urzą­dze­nie. Takie opa­ko­wa­nie nie tyl­ko od same­go począt­ku daje wra­że­nie obco­wa­nia z pro­duk­tem wyso­kiej jako­ści, ale zna­ko­mi­cie nada­je się rów­nież na pre­zent. War­to o tym pamię­tać, jeśli będzie­cie szu­kać inspi­ra­cji na cie­ka­wy i przede wszyst­kim uda­ny pre­zent dla miło­śni­ka moto­ry­za­cji i kie­row­cy zara­zem.

 

Sam alko­mat Pro­mi­ler iSo­ber 30 jest nie­wiel­kich roz­mia­rów. Poręcz­na, solid­nie wyko­na­na obu­do­wa posia­da jeden przy­cisk od fron­tu, a nad nim duży, czy­tel­ny wyświe­tlacz. To na nim znaj­dzie­my instruk­cje doty­czą­ce obsłu­gi urzą­dze­nia, a tak­że wyni­ki wszyst­kich pomia­rów.

Cie­ka­wym roz­wią­za­niem w testo­wa­nym alko­ma­cie Pro­mi­ler iSo­ber 30 są ust­ni­ki. Urzą­dze­nie posia­da wbu­do­wa­ny, wysu­wa­ny ust­nik, z któ­re­go korzy­stać z powo­dze­niem może głów­ny użyt­kow­nik teste­ra.

Jeże­li z alko­ma­tu Pro­mi­ler iSo­ber 30 będzie musiał jed­nak sko­rzy­stać inny kie­row­ca, z dru­giej stro­ny obu­do­wy znaj­du­je się miej­sce do szyb­kie­go wpię­cia jed­no­ra­zo­we­go ust­ni­ka. W ten spo­sób, przy zacho­wa­niu peł­nej higie­ny, z urzą­dze­nia może korzy­stać kil­ka róż­nych osób. Muszę przy­znać, że to nie tyl­ko pomy­sło­we, ale i wiel­ce prak­tycz­ne roz­wią­za­nie, któ­re spra­wia, że testo­wa­ny alko­mat Pro­mi­ler iSo­ber 30 jest nie­zwy­kle uni­wer­sal­ny.

 

Sło­wo o tech­no­lo­gii. Z zewnątrz alko­mat Pro­mi­ler iSo­ber 30 wyglą­da jak wie­le alko­ma­tów na ryn­ku. To, co go wyróż­nia, znaj­du­je się jed­nak w środ­ku. Ser­cem urzą­dze­nia jest dużych roz­mia­rów, pla­ty­no­wy sen­sor elek­tro­che­micz­ny, zapew­nia­ją­cy wyso­ką pre­cy­zję pomia­rów.

Alko­ma­ty z sen­so­rem elek­tro­che­micz­nym są droż­sze, niż urzą­dze­nia z sen­so­rem pół­prze­wod­ni­ko­wym, zapew­nia­ją jed­nak o wie­le wyż­szą pre­cy­zję pomia­rów, są bar­dziej żywot­ne, a tak­że mniej podat­ne na błę­dy, wyni­ka­ją­ce na przy­kład z tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia czy sła­bo nała­do­wa­nych bate­rii.

Z naj­waż­niej­szych para­me­trów testo­wa­ne­go Pro­mi­ler iSo­ber 30 war­to wymie­nić sze­ro­ki zakres pomia­ru, wyno­szą­cy od 0 do 4 pro­mi­li, a tak­że wbu­do­wa­ną pamięć 10 wyni­ków ostat­nich pomia­rów. Dzię­ki temu może­my prze­śle­dzić, jak nasz orga­nizm radzi sobie ze spo­ży­tym trun­kiem i czy stę­że­nie alko­ho­lu w wydy­cha­nym powie­trzu rośnie, czy też spa­da.

W alko­ma­cie waż­ny jest nie tyl­ko zakres pomia­ru, ale rów­nież i pre­cy­zja. W przy­pad­ku testo­wa­ne­go Pro­mi­ler iSo­ber 30 pre­cy­zja dla jed­ne­go pro­mi­la to 0,07 pro­mi­la. To zna­ko­mi­ty wynik, zapew­nia­ją­cy nam bar­dzo wia­ry­god­ne pomia­ry. Trze­ba pamię­tać o tym, że w więk­szo­ści przy­pad­ków alko­mat przy­da­je nam się wów­czas, gdy nie do koń­ca jeste­śmy pew­ni swo­je­go stop­nia trzeź­wo­ści. Jeśli mamy dwa lub trzy pro­mi­le, czu­je­my, że to nie czas, aby wsia­dać za kół­ko. Wsia­da­jąc do samo­cho­du na fotel kie­row­cy po spo­ży­ciu piwa kil­ka godzin czy kil­ku drin­ków dzień wcze­śniej, war­to mieć pew­ność, że w wydy­cha­nym przez nas powie­trzu nie ma już alko­ho­lu. To moment, kie­dy pre­cy­zyj­ny alko­mat przy­da­je się naj­bar­dziej.

Test praktyczny

Czas na test prak­tycz­ny, czy­li spraw­dze­nie tego, jak Pro­mi­ler iSo­ber 30 spraw­dza się w uży­ciu.

Pierw­sze, co rzu­ci­ło mi się w oczy pod­czas użyt­ko­wa­nia testo­wa­ne­go alko­ma­tu, to jego szyb­kość dzia­ła­nia. Pro­mi­ler iSo­ber 30 włą­czą się i jest goto­wy do pomia­ru bar­dzo szyb­ko. W przy­pad­ku wie­lu testo­wa­nych prze­ze mnie wcze­śniej alko­ma­tów nie­co iry­tu­ją­cy był fakt, że pomię­dzy uru­cho­mie­niem a poja­wie­niem się infor­ma­cji i moż­li­wo­ści roz­po­czę­cia pomia­ru mija­ło spo­ro cza­su – czę­sto ponad minu­tę. Tutaj wszyst­ko odby­wa się o wie­le spraw­niej, co z pew­no­ścią czy­ni użyt­ko­wa­nie przy­jem­niej­szym i bar­dziej spraw­nym.

Obsłu­ga recen­zo­wa­ne­go alko­ma­tu Pro­mi­ler iSo­ber 30 jest napraw­dę pro­sta. Aby doko­nać pomia­ru, wystar­czy wci­snąć znaj­du­ją­cy się pod ekra­nem przy­cisk, odcze­kać chwi­lę i dmuch­nąć w ust­nik. I tyle. Po prze­ana­li­zo­wa­niu wdmuch­nię­tej do urzą­dze­nia prób­ki powie­trza otrzy­ma­my wynik w pro­mi­lach.

PAMIĘTAJ
W Pol­sce obo­wią­zu­ją­cy limit dopusz­czal­ne­go stę­że­nia alko­ho­lu to 0,2 pro­mi­la. Jeśli wynik Two­je­go pomia­ru jest wyż­szy, nie pro­wadź samo­cho­du!

Aby oce­nić, jak testo­wa­ny alko­mat Pro­mi­ler iSo­ber 30 radzi sobie z pomia­ra­mi po spo­ży­ciu nie­wiel­kiej ilo­ści alko­ho­lu, wyko­rzy­sta­li­śmy wino 😊Celem było spraw­dze­nie, czy urzą­dze­nie ostrze­że nas, że po wypi­ciu jed­nej lub dwóch lam­pek wina osią­gnę­li­śmy stan, w któ­rym nie może­my sia­dać za kół­ko i pro­wa­dzić auta. Dokład­nie ta sama sytu­acja mia­ła­by miej­sce po wypi­ciu jed­ne­go lub dwóch piw do obia­du – czy na przy­kład po godzi­nie spę­dzo­nej w restau­ra­cji będzie­my mogli już wcie­lić się w rolę kie­row­cy? Pro­mi­ler iSo­ber 30 pomo­że nam to oce­nić.

Jak wyglą­da­ły wyni­ki i fak­tycz­nie testo­wa­ny alko­mat jest w sta­nie pre­cy­zyj­nie poka­zać niskie stę­że­nia alko­ho­lu, takie jak 0,1 czy 0,2 pro­mi­la? Jak naj­bar­dziej! Doko­nu­jąc pomia­rów bez pro­ble­mów moż­na było zauwa­żyć, jak na alko­hol reagu­je orga­nizm. Począt­ko­we pomia­ry, zaraz po wypi­ciu kie­lisz­ka wina, oscy­lo­wa­ły w oko­li­cach 0,5 pro­mi­la. Póź­niej były one coraz niż­sze, na przy­kład 0,29 pro­mi­la, a następ­nie 0,12 pro­mi­la. To dobit­nie poka­zu­je, że testo­wa­ny alko­mat Pro­mi­ler iSo­ber 30 za spra­wą wbu­do­wa­ne­go pla­ty­no­we­go sen­so­ra ele­kr­to­che­micz­ne­go jest w sta­nie poka­zać bar­dzo pre­cy­zyj­ne wyni­ki pomia­rów.

 

Wiel­ką cie­ka­wost­ką w przy­pad­ku recen­zo­wa­ne­go alko­ma­tu Pro­mi­ler iSo­ber 30 jest pasyw­ny tryb pomia­ru. Co to takie­go? Dzię­ki urzą­dze­niu może­my spraw­dzić, czy w pły­nie spo­żyw­czym znaj­du­je się alko­hol.

Test Promiler iSober 30 – czy warto?

Pod­su­mo­wu­jąc, recen­zo­wa­ny alko­mat Pro­mi­ler iSo­ber 30 to napraw­dę zna­ko­mi­te urzą­dze­nie. Jest solid­nie wyko­na­ny, dobrze wypo­sa­żo­ny, banal­ny w obsłu­dze, a co naj­bar­dziej istot­ne – bar­dzo pre­cy­zyj­ny. Jego pomia­ry są wia­ry­god­ne i dokład­ne przy niskich war­to­ściach wyni­ków, a to prze­cież to, cze­go naj­bar­dziej ocze­ku­je­my kupu­jąc alko­mat.

W zasa­dzie jedy­nym minu­sem testo­wa­ne­go alko­ma­tu Pro­mi­ler iSo­ber 30 jest jego cena. W chwi­li pisa­nia tej recen­zji model ten jest nowo­ścią ryn­ko­wą i kosz­tu­je 499 zło­tych. Dla wie­lu kie­row­ców może być to spo­ry wyda­tek, jed­nak bio­rąc pod uwa­gę moż­li­wo­ści Pro­mi­ler iSo­ber 30 i porów­nu­jąc jego moż­li­wo­ści do innych urzą­dzeń na ryn­ku, jego wyce­na wyda­je się jak naj­bar­dziej uza­sad­nio­na. Tym bar­dziej, że kupu­jąc Pro­mi­ler iSo­ber 30, otrzy­mu­je­my dar­mo­we kali­bra­cje przez 12 mie­się­cy, któ­re dadzą nam pew­ność tego, że alko­mat dzia­ła w peł­ni popraw­nie.

Kup alko­mat Pro­mi­ler iSo­ber 30 w skle­pie Expert Mar­ket z uży­ciem kodu “ANTYMOTO”, a otrzy­masz 49 zł raba­tu!

 

Kupu­jąc alko­mat Pro­mi­ler iSo­ber 30 w ofi­cjal­nym skle­pie Expert Mar­ket mamy dodat­ko­wo moż­li­wość wybo­ru gra­ti­su, któ­rym mogą być bar­dzo prak­tycz­ne ust­ni­ki lub przy­dat­na każ­de­mu kie­row­cy kami­zel­ka odbla­sko­wa.

  •  
  •  
  •