PARTNER BLOGA:

Świnka” Subaru Impreza GT

Przewiń w dół

Nie­któ­re samo­cho­dy to coś wię­cej, niż suma czę­ści…

TAPETA: Subaru Impreza

To musia­ło się stać. Zro­bi­li­śmy spe­cjal­ną pod­stro­nę o naszym samo­cho­dzie! 😁 Od 2012 roku speł­nia­my swo­je marze­nie, jakim jest posia­da­nie upra­gnio­ne­go auta. W naszym przy­pad­ku jest to kla­sycz­ne, sta­re ale jare Sub­a­ru Impre­za. Auto, któ­re cho­ciaż w ułam­ku pozwa­la poczuć się jak Colin McRae czy Krzysz­tof Hołow­czyc.

Świnka Subaru — SKĄD SIĘ WZIĘŁA?

Skąd takie “imię”? Zna­kiem roz­po­znaw­czym fanów mar­ki Sub­aru jest gło­wa świn­ki, któ­ra zosta­ła zapo­ży­czona z japoń­skiego komik­su (man­ga), a kon­kret­nie z cza­so­pi­sma poświę­co­nemu temu tema­towi — Young Maga­zine. Pierw­szy raz łeb świ­niaka na swo­im samo­cho­dzie nakle­ił Pet­ter Sol­berg, co następ­nie roz­po­wszech­niło się na całym świe­cie. Naj­czę­ściej logo umiesz­czane jest na luster­kach — podob­nie jest i u nas 😀

Świnka Subaru

Tak jak na Porsche woła się “pro­siak”, tak na Sub­a­ru “świ­nia”. Przy­naj­mniej my tak robi­my 😉

Prze­czy­taj: Ile kosz­tu­je utrzy­ma­nie Sub­a­ru?

O naszej Śwince

Począt­ko­wo roz­wa­ża­li­śmy zakup — uwierz­cie lub nie — Renault Twin­go RS. Roz­wa­ża­nia na ten temat znaj­dzie­cie tutaj. Final­nie sta­nę­ło jed­nak na tym, że kupu­je­my auto, któ­re speł­ni nasze marze­nia. Kla­sycz­ne, spor­to­we, dosko­na­le brzmią­ce nawet na posto­ju — Sub­a­ru 😏 Posta­wi­li­śmy na Impre­zę pierw­szej gene­ra­cji po face­li­ftin­gu (były dwa).

Decy­zja o zaku­pie zapa­dła ze wzglę­du na dobry stan oraz spraw­dzo­ną histo­rię auta. Samo­chód został spro­wa­dzo­ny ze Szwaj­ca­rii. Tam nale­żał do pasjo­na­ta nale­żą­ce­go do szwaj­car­skie­go forum Sub­a­ru, a ser­wi­so­wa­ny był prak­tycz­nie od nowo­ści w jed­nym auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie. Przed zaku­pem skon­tak­to­wa­li­śmy się z tym ASO i potwier­dzi­li­śmy, że pamię­ta­ją ten samo­chód i potwier­dza­ją wyko­na­nie u nich wszyst­kich regu­lar­nych, jak i poważ­niej­szych napraw (roz­rząd, sprzę­gło). Auto w Szwaj­ca­rii prze­szło rów­nież kil­ka mody­fi­ka­cji, potwier­dzo­nych doku­men­ta­cją.

TAPETA: Subaru Impreza w jesiennej scenerii

Cie­ka­wost­ką nasze­go egzem­pla­rza jest kolor — zazwy­czaj Sub­a­ru Impre­za to kla­sycz­ne połą­cze­nie nie­bie­skie­go nad­wo­zia ze zło­ty­mi fel­ga­mi. Wyglą­da to zna­ko­mi­cie, ale fakt, iż nasza Świn­ka ma lakier kolo­ru czer­wo­ne­go spra­wia, że wyróż­nia się z tłu­mu i łatwiej ją zapa­mię­tać 😋

Oto infor­ma­cje, jakie odko­do­wa­li­śmy z nume­ru VIN naszej Świn­ki:

Region: Japan
Fabryka/Producent: Gun­ma
Mar­ka: Sub­a­ru
Model: Impre­za
Wer­sja: GC
Rok mode­lo­wy: 1997
Data pro­duk­cji: 12/04/1997
Nad­wo­zie: Sedan / limo­usi­ne
Drzwi: 4/5
Sil­nik: EJ20G, 2000 cm³ tur­bo
Skrzy­nia bie­gów: Manu­al
Napęd: 4WD
Lakier: 559 (Bri­liant red)
Wypo­sa­że­nie: ABS, podusz­ki powietrz­ne, kli­ma­ty­za­cja, elek­trycz­ne szy­by, elek­trycz­ne luster­ka, elek­trycz­ny szy­ber­dach, cen­tral­ny zamek, gene­ra­tor uśmie­chów

Spis drob­nych mody­fi­ka­cji:

Sil­nik:
Moc — 211 KM (seria)
Więk­szy wlot na masce GTSpec
Lek­kie koło paso­we Per­rin Per­for­man­ce
Węże gumo­we SAMCO od inter­co­ole­ra i tur­bo

Zawie­sze­nie:
Sprę­ży­ny Eibach Pro Kit ‑30 mm
Amor­ty­za­to­ry Kay­aba Excel‑G
Roz­pór­ka przód + tył

Układ hamul­co­wy:
Przód: Movit Per­for­man­ce 322X32MM 4P, kloc­ki Fer­ro­do Racing
Przód: zaci­ski 4‑tłoczkowe Brem­bo od WRX’a, tar­cze Brem­bo 295 mm, kloc­ki Fero­do DS 2500

Przód: zaci­ski 4‑tłoczkowe Brem­bo od WRX’a, tar­cze Brem­bo 295 mm, kloc­ki ATE
Tył: tar­cze Brem­bo, kloc­ki ATE
Przód: 4‑tłoczkowe zaci­ski Brem­bo, naci­na­ne tar­cze Power Fric­tion DS, kloc­ki karbonowo-ceramiczne Power Stop Z23
Tył: naci­na­ne tar­cze Power Fric­tion DS, kloc­ki karbonowo-ceramiczne Power Stop Z23
Prze­wo­dy w sta­lo­wym oplo­cie

Układ wyde­cho­wy:
Invi­dia G200 😁

Wygląd zewnętrz­ny:
Alu­mi­nio­we fel­gi 17” WRX (zestaw bia­ły i czar­ny)
Reflek­to­ry przed­nie, halo­ge­ny oraz kie­run­kow­ska­zy „cle­ar”
Lam­py tyl­ne JDM z bia­łym kie­run­kow­ska­zem
Przy­ciem­nio­ne szy­by

Wygląd wewnętrz­ny:
Dodat­ko­we zega­ry SPA Design w słup­ku (Boost, EGT, temp. i ciśnie­nie ole­ju)
Gał­ka zmia­ny bie­gów Nar­di Tori­no
Radio Alpi­ne z mp3 oraz lep­sze gło­śni­ki przód i tył, ale audio inte­re­so­wa­ło nas aku­rat przy zaku­pie naj­mniej 😉

Opo­ny:
Brid­ge­sto­ne Poten­za RE50 215/45/17 (lato)
Dun­lop Sport Maxx RT 215/45/17 (lato)
Nokian WR A3 2/15/45/17 (zima)

Odpo­wia­da­jąc z góry na pyta­nia — dla­czego nie EVO? Bo nie brzmi tak jak Świn­ka Sub­a­ru:

DAJ LAJKA ŚWINCE! ↓

  • 15
  •  
  •