PARTNER BLOGA:

Rękawiczki samochodowe męskie napoSPEED (czarny)

Przewiń w dół

199 

Wyczyść

Opis

Męskie, nie­ocie­pla­ne samo­cho­do­we ręka­wicz­ki wyko­na­ne z natu­ral­nej jagnię­cej skó­ry z nową, nie­wi­docz­ną i nie­ście­ral­ną tech­no­lo­gią touch­scre­en NAPOTOUCH.

Męskie ręka­wicz­ki samo­cho­do­we w roc­ko­wym sty­lu, wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry jagnię­cej. Kolor czar­ny.

Pro­ste, a zara­zem ory­gi­nal­ne – takie są dobre samo­cho­do­we ręka­wicz­ki męskie w roc­ko­wym sty­lu, któ­re nada­ją się ide­al­nie do pro­wa­dze­nia auta. Są poręcz­ne i lek­kie (nie mają wyściół­ki), a jed­no­cze­śnie wytrzy­ma­łe i odpor­ne na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne dzię­ki zasto­so­wa­niu natu­ral­nej skó­ry jagnię­cej z Etio­pii, któ­ra nie tyl­ko świet­nie wyglą­da, ale jed­no­cze­śnie jest nie­zwy­kle funk­cjo­nal­na.

Rękawiczki samochodowe męskie napoSPEED (czarny)

Takie eks­klu­zyw­ne ręka­wicz­ki ze skó­ry to inwe­sty­cja na lata – ten fason jest uni­wer­sal­ny i z pew­no­ścią nigdy nie wyj­dzie z mody. W pro­ce­sie pro­duk­cyj­nym sklep inter­ne­to­wy napogloves.com dba o to, aby pro­du­ko­wa­ne przez nas ręka­wicz­ki zacho­wa­ły peł­ną ela­stycz­ność i nie zmie­ni­ły kształ­tu w trak­cie użyt­ko­wa­nia.

Atu­tem napo­SPE­ED jest też tech­no­lo­gia touch­scre­en, dzię­ki któ­rej moż­na obsłu­gi­wać smart­fo­ny czy table­ty bez zdej­mo­wa­nia ręka­wi­czek z dło­ni.

Rękawiczki samochodowe męskie napoSPEED (czarny)

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DOTYKOWA

Wszyst­kie pal­ce ręka­wi­czek napo glo­ves są wypo­sa­żo­ne w nową, nie­wi­dzial­ną tech­no­lo­gię doty­ko­wą NAPOTOUCH odpor­ną na ście­ra­nie. Tech­no­lo­gia NAPOTOUCH jest kom­pa­ty­bil­na z ekra­na­mi doty­ko­wy­mi smart­fo­nów i table­tów, ale tak­że ban­ko­ma­tów, bile­to­ma­tów i nawi­ga­cji samo­cho­do­wych.

NAJLEPSZA SKÓRA JAGNIĘCA

napo glo­ves są wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry jagnię­cej z Etio­pii. Skó­ra jest mięk­ka, wytrzy­ma­ła i wypo­sa­żo­na w zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię doty­ko­wą NAPOTOUCH.

IDEALNE DO SAMOCHODU

Ręka­wicz­ki samo­cho­do­we napo glo­ves bez pod­szew­ki są dosko­na­le dopa­so­wa­ne do dło­ni i zapew­nia­ją peł­ną kon­tro­lę nad pojaz­dem. Uży­waj nawi­ga­cji samo­cho­do­wej bez ścią­ga­nia napo glo­ves dzię­ki tech­no­lo­gii NAPOTOUCH!

WYBIERZ ROZMIAR DLA SIEBIE

Zmierz obwód dło­ni i znajdź odpo­wied­ni roz­miar. Weź miar­kę kra­wiec­ką i umieść ją w naj­szer­szym miej­scu wokół uło­żo­nej pła­sko dło­ni – tuż pod kost­ka­mi. Nie uwzględ­niaj pal­ców. Użyj tabe­li aby okre­ślić dokład­ny roz­miar ręka­wi­czek. Dłu­gość pal­ców jest zestan­da­ry­zo­wa­na.

Rozmiar rękawiczek samochodowych

Jeśli jesteś na gra­ni­cy dwóch roz­mia­rów wybierz więk­szy roz­miar.

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Roz­miar

S, M, L, XL

Tags: / Category: