PARTNER BLOGA:

Rękawiczki samochodowe męskie napoDRIVE (brąz)

Przewiń w dół

199 

Wyczyść

Opis

Męskie, nie­ocie­pla­ne samo­cho­do­we ręka­wicz­ki wyko­na­ne z natu­ral­nej jagnię­cej skó­ry z nową, nie­wi­docz­ną i nie­ście­ral­ną tech­no­lo­gią touch­scre­en NAPOTOUCH.

Męskie ręka­wicz­ki samo­cho­do­we w kla­sycz­nym sty­lu, wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry jagnię­cej. Kolor ciem­no­brą­zo­wy.

Ręka­wicz­ki męskie z tech­no­lo­gią NAPOTOUCH to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla nowo­cze­snych męż­czyzn, któ­rzy cenią nie tyl­ko prak­tycz­ność, ale rów­nież este­tycz­ny wygląd. Opi­sy­wa­na tech­no­lo­gia jest odpor­na na ście­ra­nie i pozwa­la na wygod­ne obsłu­gi­wa­nie ekra­nów doty­ko­wych smart­fo­nów, table­tów, nawi­ga­cji, a tak­że ban­ko­ma­tów czy bile­to­ma­tów, bez koniecz­no­ści zdej­mo­wa­nia osło­ny dło­ni.

napoDRIVE rękawiczki samochodowe

Pre­zen­to­wa­ny model ręka­wi­czek został wyko­na­ny z naj­wyż­szej jako­ści jagnię­cej skó­ry, któ­ra zapew­nia dużą wytrzy­ma­łość. Jest tak­że bar­dzo mięk­ka i dosko­na­le dopa­so­wu­je się do dło­ni.

Ręka­wicz­ki męskie samo­cho­do­we pozwa­la­ją na uzy­ska­nie peł­nej kon­tro­li nad pro­wa­dzo­nym pojaz­dem. Odpo­wied­nie wycię­cia i otwo­ry gwa­ran­tu­ją prze­pływ powie­trza, dzię­ki cze­mu nawet po wie­lu godzi­nach jaz­dy dło­nie nie są spo­co­ne. Nie­zwy­kle cie­ka­wy krój i sty­lo­wy odcień ciem­ne­go brą­zu spra­wia­ją, iż pre­zen­to­wa­ny model ręka­wi­czek świet­nie pod­kre­śli cha­rak­ter każ­dej sty­li­za­cji, zarów­no tej casu­alo­wej, jak i bar­dziej ele­ganc­kiej. Brak pod­szew­ki pozwa­la na korzy­sta­nie z dodat­ku w okre­sie przej­ścio­wym.

napoDRIVE rękawiczki samochodowe

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DOTYKOWA

Wszyst­kie pal­ce ręka­wi­czek napo glo­ves są wypo­sa­żo­ne w nową, nie­wi­dzial­ną tech­no­lo­gię doty­ko­wą NAPOTOUCH odpor­ną na ście­ra­nie. Tech­no­lo­gia NAPOTOUCH jest kom­pa­ty­bil­na z ekra­na­mi doty­ko­wy­mi smart­fo­nów i table­tów, ale tak­że ban­ko­ma­tów, bile­to­ma­tów i nawi­ga­cji samo­cho­do­wych.

NAJLEPSZA SKÓRA JAGNIĘCA

napo glo­ves są wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry jagnię­cej z Etio­pii. Skó­ra jest mięk­ka, wytrzy­ma­ła i wypo­sa­żo­na w zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię doty­ko­wą NAPOTOUCH.

IDEALNE DO SAMOCHODU

Ręka­wicz­ki samo­cho­do­we napo glo­ves bez pod­szew­ki są dosko­na­le dopa­so­wa­ne do dło­ni i zapew­nia­ją peł­ną kon­tro­lę nad pojaz­dem. Uży­waj nawi­ga­cji samo­cho­do­wej bez ścią­ga­nia napo glo­ves dzię­ki tech­no­lo­gii NAPOTOUCH!

WYBIERZ ROZMIAR DLA SIEBIE

Zmierz obwód dło­ni i znajdź odpo­wied­ni roz­miar. Weź miar­kę kra­wiec­ką i umieść ją w naj­szer­szym miej­scu wokół uło­żo­nej pła­sko dło­ni – tuż pod kost­ka­mi. Nie uwzględ­niaj pal­ców. Użyj tabe­li aby okre­ślić dokład­ny roz­miar ręka­wi­czek. Dłu­gość pal­ców jest zestan­da­ry­zo­wa­na.

Rozmiar rękawiczek samochodowych

Jeśli jesteś na gra­ni­cy dwóch roz­mia­rów wybierz więk­szy roz­miar.

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Roz­miar

S, M, L, XL

Tags: / Category: