PARTNER BLOGA:

Rękawiczki samochodowe męskie — napoCROCHET

Przewiń w dół

209 

Wyczyść

Opis

Męskie, nie­ocie­pla­ne samo­cho­do­we ręka­wicz­ki wyko­na­ne z natu­ral­nej jagnię­cej skó­ry z nową, nie­wi­docz­ną i nie­ście­ral­ną tech­no­lo­gią touch­scre­en NAPOTOUCH.

Męskie ręka­wicz­ki samo­cho­do­we w sty­lu retro, wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry jagnię­cej.

napo­CRO­CHET to bar­dzo dobre ręka­wicz­ki męskie ze skó­ry, któ­re z jed­nej stro­ny łączą kla­sycz­ny styl, a z dru­giej pod­kre­śla­ją zde­cy­do­wa­ny cha­rak­ter każ­de­go pew­ne­go sie­bie męż­czy­zny, któ­ry zde­cy­do­wa­nie kro­czy przez życie. Te eks­klu­zyw­ne skó­rza­ne ręka­wicz­ki nada­ją się ide­al­nie do pro­wa­dze­nia auta, choć spraw­dzą się rów­nie dobrze w innych oko­licz­no­ściach – na spa­ce­rze czy w dro­dze do pra­cy. Nie mają wyściół­ki, więc są lek­kie i bar­dzo poręcz­ne – nie ogra­ni­cza­ją ruchów.

Ten samo­cho­do­wy fason został dodat­ko­wo wypo­sa­żo­ny w popu­lar­ną tech­no­lo­gię touch­scre­en, dzię­ki któ­rej moż­na uży­wać smart­fo­nu lub table­tu bez zdej­mo­wa­nia ręka­wi­czek z dło­ni. napo­CRO­CHET to dosko­na­łe połą­cze­nie natu­ral­nej skó­ry jagnię­cej wybor­nej jako­ści i nowo­cze­snych świa­to­wych tren­dów.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DOTYKOWA

Wszyst­kie pal­ce ręka­wi­czek napo glo­ves są wypo­sa­żo­ne w nową, nie­wi­dzial­ną tech­no­lo­gię doty­ko­wą NAPOTOUCH odpor­ną na ście­ra­nie. Tech­no­lo­gia NAPOTOUCH jest kom­pa­ty­bil­na z ekra­na­mi doty­ko­wy­mi smart­fo­nów i table­tów, ale tak­że ban­ko­ma­tów, bile­to­ma­tów i nawi­ga­cji samo­cho­do­wych.

napoCROCHET rękawiczki samochodowe

NAJLEPSZA SKÓRA JAGNIĘCA

napo glo­ves są wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry jagnię­cej z Etio­pii. Skó­ra jest mięk­ka, wytrzy­ma­ła i wypo­sa­żo­na w zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię doty­ko­wą NAPOTOUCH.

IDEALNE DO SAMOCHODU

Ręka­wicz­ki samo­cho­do­we napo glo­ves bez pod­szew­ki są dosko­na­le dopa­so­wa­ne do dło­ni i zapew­nia­ją peł­ną kon­tro­lę nad pojaz­dem. Uży­waj nawi­ga­cji samo­cho­do­wej bez ścią­ga­nia napo glo­ves dzię­ki tech­no­lo­gii NAPOTOUCH!

napoCROCHET rękawiczki samochodowe

WYBIERZ ROZMIAR DLA SIEBIE

Zmierz obwód dło­ni i znajdź odpo­wied­ni roz­miar. Weź miar­kę kra­wiec­ką i umieść ją w naj­szer­szym miej­scu wokół uło­żo­nej pła­sko dło­ni – tuż pod kost­ka­mi. Nie uwzględ­niaj pal­ców. Użyj tabe­li aby okre­ślić dokład­ny roz­miar ręka­wi­czek. Dłu­gość pal­ców jest zestan­da­ry­zo­wa­na.

Rozmiar rękawiczek samochodowych

Jeśli jesteś na gra­ni­cy dwóch roz­mia­rów wybierz więk­szy roz­miar.

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Roz­miar

S, M, L, XL

Tags: / Category: