PARTNER BLOGA:

Rękawiczki samochodowe damskie napoREBEL (czarny)

Przewiń w dół

199 

Wyczyść

Opis

Dam­skie, nie­ocie­pla­ne samo­cho­do­we ręka­wicz­ki z let­nią pod­szew­ką wyko­na­ne z natu­ral­nej jagnię­cej skó­ry z nową, nie­wi­docz­ną i nie­ście­ral­ną tech­no­lo­gią touch­scre­en NAPOTOUCH.

Dam­skie ręka­wicz­ki samo­cho­do­we w kla­sycz­nym sty­lu, z dużym wycię­ciem. Wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry jagnię­cej. Kolor czar­ny.

napo­RE­BEL to wyjąt­ko­we, ele­ganc­kie i prak­tycz­ne w zasto­so­wa­niu dam­skie ręka­wicz­ki samo­cho­do­we. Stwo­rzo­ne zosta­ły z naj­lep­szej jako­ści skó­ry jagnię­cej z Etio­pii, któ­ra jest nie­zwy­kle mięk­ka i wygod­na. To doda­tek galan­te­ryj­ny, któ­ry wyróż­nia naj­wyż­sza kla­sa wyko­na­nia i este­tycz­ny design, w połą­cze­niu z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią doty­ko­wą NAPOTOUCH, któ­ra jest odpor­na na ście­ra­nia.

Rękawiczki samochodowe damskie napoREBEL (czarny)

Ręka­wicz­ki dosko­na­le spraw­dza­ją się do auta, gdyż spe­cjal­ne mate­ria­ły, wyko­rzy­sta­ne do ich pro­duk­cji, umoż­li­wia­ją pew­ne trzy­ma­nie kie­row­ni­cy, któ­ra nie śli­zga się w dło­niach.

Dzię­ki połą­cze­niu skó­rza­nych mate­ria­łów i tech­no­lo­gii touch­scre­en pozwa­la­ją na swo­bod­ne korzy­sta­nie z ekra­nów doty­ko­wych w urzą­dze­niach mobil­nych bez zdej­mo­wa­nia ręka­wi­czek. To akce­so­ria ide­al­ne dla nowo­cze­snych kobiet, któ­re cenią este­ty­kę i funk­cjo­nal­ność poszcze­gól­nych dodat­ków do sty­li­za­cji oraz ich naj­wyż­szą jakość.

Rękawiczki samochodowe damskie napoREBEL (czarny)

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DOTYKOWA

Wszyst­kie pal­ce ręka­wi­czek napo glo­ves są wypo­sa­żo­ne w nową, nie­wi­dzial­ną tech­no­lo­gię doty­ko­wą NAPOTOUCH odpor­ną na ście­ra­nie. Tech­no­lo­gia NAPOTOUCH jest kom­pa­ty­bil­na z ekra­na­mi doty­ko­wy­mi smart­fo­nów i table­tów, ale tak­że ban­ko­ma­tów, bile­to­ma­tów i nawi­ga­cji samo­cho­do­wych.

NAJLEPSZA SKÓRA JAGNIĘCA

napo glo­ves są wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry jagnię­cej z Etio­pii. Skó­ra jest mięk­ka, wytrzy­ma­ła i wypo­sa­żo­na w zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię doty­ko­wą NAPOTOUCH.

IDEALNE DO SAMOCHODU

Ręka­wicz­ki samo­cho­do­we napo glo­ves bez pod­szew­ki są dosko­na­le dopa­so­wa­ne do dło­ni i zapew­nia­ją peł­ną kon­tro­lę nad pojaz­dem. Uży­waj nawi­ga­cji samo­cho­do­wej bez ścią­ga­nia napo glo­ves dzię­ki tech­no­lo­gii NAPOTOUCH!

WYBIERZ ROZMIAR DLA SIEBIE

Zmierz obwód dło­ni i znajdź odpo­wied­ni roz­miar. Weź miar­kę kra­wiec­ką i umieść ją w naj­szer­szym miej­scu wokół uło­żo­nej pła­sko dło­ni – tuż pod kost­ka­mi. Nie uwzględ­niaj pal­ców. Użyj tabe­li aby okre­ślić dokład­ny roz­miar ręka­wi­czek. Dłu­gość pal­ców jest zestan­da­ry­zo­wa­na.

Rozmiar damskich rękawiczek samochodowych

Jeśli jesteś na gra­ni­cy dwóch roz­mia­rów wybierz więk­szy roz­miar.

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Roz­miar

S, M, L, XL

Tags: / Category: