PARTNER BLOGA:

Miernik grubości lakieru MGR-13-S-AL

Przewiń w dół

299 

Roz­bu­do­wa­na wer­sja mier­ni­ka MGR-13-S-AL. Mier­nik z serii DX cechu­je się son­dą z doci­skiem, któ­ra uła­twia pomiar oraz zwięk­szo­ną roz­dziel­czo­ścią.

Opis

Roz­bu­do­wa­na wer­sja mier­ni­ka MGR-13-S-AL. Mier­nik z serii DX cechu­je się son­dą z doci­skiem, któ­ra uła­twia pomiar oraz zwięk­szo­ną roz­dziel­czo­ścią.

Mier­nik wypo­sa­żo­ny w nowy, pod­świe­tla­ny na róż­ne kolo­ry wyświe­tlacz. Kolor zie­lo­ny ozna­cza ory­gi­nal­ną powło­kę lakie­ru, kolor poma­rań­czo­wy dodat­ko­wą war­stwę lakie­ru, a czer­wo­ny sygna­li­zu­je wykry­cie szpa­chli.

Mier­nik lakie­ry wypo­sa­żo­ny w son­dę doci­sko­wą, gwa­ran­tu­ją­cą łatwy i pew­ny pomiar.

Sonda dociskowa miernik lakieru

Mier­nik lakie­ru DX-13-S-AL auto­ma­tycz­nie doko­nu­je pomia­rów na powierzch­niach wyko­na­nych ze:
Sta­li
Sta­li ocyn­ko­wa­nej
Alu­mi­nium

Spe­cy­fi­ka­cja:
Pomiar na sta­li, sta­li ocyn­ko­wa­nej i alu­mi­nium,
Son­da pła­ska z doci­skiem na 80 cm prze­wo­dzie,
Zakres pomia­ro­wy od 0 do 3000 µm dla sta­li oraz od 0 do 2000 dla alu­mi­nium,
Roz­dziel­czość pomia­ru: 2 µm w zakre­sie do 500 µm oraz 10 µm w zakre­sie powy­żej 500 µm,
Duży, pod­świe­tla­ny na trzy kolo­ry wyświe­tlacz,
Wbu­do­wa­na latar­ka LED,
Szes­na­ście try­bów pra­cy,
Dźwię­ko­wy sys­tem pod­po­wie­dzi,
Zasi­la­nie: 2 x 1,5V (zale­ca­my bate­rie alka­licz­ne LR3),
Czas pra­cy do 50 godzin,
Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy od ‑20°C do 40°C,
Auto­ma­tycz­ne wyłą­cze­nie po dwóch minu­tach bez­czyn­no­ści,
Urzą­dze­nie posia­da cer­ty­fi­kat CE,
Pro­dukt pol­ski

W skład zesta­wu wcho­dzą:
mier­nik gru­bo­ści lakie­ru DX-13-S-AL
instruk­cja w języ­ku pol­skim
2 bate­rie alka­licz­ne LR3 — 1,5V
płyt­ki wzor­co­wo — kali­bra­cyj­ne “AL” oraz “FE
gwa­ran­cja na 24 mie­sią­ce
pokro­wiec

Tags: / Category: