PARTNER BLOGA:

Miernik grubości lakieru MGR-11-S-AL

Przewiń w dół

279 

Mier­nik lakie­ru MGR-11-S-AL został zapro­jek­to­wa­ny i przy­sto­so­wa­ny do bada­nia gru­bo­ści lakie­ru samo­cho­do­we­go.

Opis

Mier­nik lakie­ru MGR-11-S-AL został zapro­jek­to­wa­ny i przy­sto­so­wa­ny do bada­nia gru­bo­ści lakie­ru samo­cho­do­we­go.

Za pomo­cą tego mier­ni­ka lakie­ru doko­nasz pre­cy­zyj­nych pomia­rów i spraw­dzisz, czy oglą­da­ny samo­chód był malo­wa­ny lub szpa­chlo­wa­ny. Pre­cy­zyj­ny pomiar, wygod­na obsłu­ga, pła­ska son­da na prze­wo­dzie.

Mier­nik lakie­ru MGR-11-S-AL auto­ma­tycz­nie doko­nu­je pomia­rów na powierzch­niach wyko­na­nych z:
Sta­li
Sta­li ocyn­ko­wa­nej
 Alu­mi­nium

Urzą­dze­nie auto­ma­tycz­nie wykry­wa rodzaj pod­ło­ża komu­ni­ku­jąc na pod­świe­tla­nym wyświe­tla­czu!
Za pomo­cą sygna­łów dźwię­ko­wych alar­mu­je o dodat­ko­wej war­stwie lakie­ru lub szpa­chli, co zna­czą­co uła­twia i przy­spie­sza pomia­ry.

Mier­nik gru­bo­ści lakie­ru MGR-11-S-AL​​ — spe­cy­fi­ka­cja:
Pomiar na sta­li, sta­li ocyn­ko­wa­nej i alu­mi­nium
Zakres pomia­ro­wy od 0 do 1990 µm
Roz­dziel­czość pomia­ru: 10 µm
Son­da na 80 cm prze­wo­dzie
Duży pod­świe­tla­ny wyświe­tlacz
Wbu­do­wa­na latar­ka LED
Dwa try­by pra­cy (pomiar cią­gły / funk­cja HOLD)
Dźwię­ko­wy sys­tem pod­po­wie­dzi
Zasi­la­nie: 2 x 1,5V (zale­ca­my bate­rie alka­licz­ne np. LR6)
Czas pra­cy do 100 godzin
Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy od ‑20°C do 40°C
Auto­ma­tycz­ne wyłą­cze­nie po dwóch minu­tach bez­czyn­no­ści
Płyt­ki kalibracyjno-wzorcowe w zesta­wie
Urzą­dze­nie posia­da cer­ty­fi­kat CE
Gwa­ran­cja na 24 mie­sią­ce
Pro­dukt pol­ski

W opa­ko­wa­niu znaj­du­ją się:
mier­nik gru­bo­ści lakie­ru MGR-11-S-AL
instruk­cja w języ­ku pol­skim
2 bate­rie alka­licz­ne LR6 — 1,5V
płyt­ka wzor­co­wo — kali­bra­cyj­na “FE
płyt­ka wzor­co­wo — kali­bra­cyj­na “AL
gwa­ran­cja na 24 mie­sią­ce

Tags: / Category: