PARTNER BLOGA:

Miernik grubości lakieru E‑12-S-AL

Przewiń w dół

549 

Opis

Mier­nik gru­bo­ści lakie­ru E‑12-S-AL (eXpert) to roz­wią­za­nie dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków.

Naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ny model mier­ni­ka gru­bo­ści lakie­ru. Iden­ty­fi­ka­cja ocyn­ku, kom­pu­te­ro­we gene­ro­wa­nie rapor­tu czy alu­mi­nio­wa obu­do­wa — to jed­ne z wie­lu nowych roz­wią­zań dostęp­nych w tym mode­lu teste­ra.

Miernik grubości lakieru E-12-S-AL (eXpert)

Mier­nik wypo­sa­żo­ny w son­dę kul­ko­wą, zapew­nia­ją­cy naj­bar­dziej pre­cy­zyj­ny pomiar — tak­że na krzy­wi­znach typu słup­ki czy prze­tło­cze­nia na karo­se­rii.

Sonda kulkowa miernik lakieru

Mier­nik lakie­ru E‑12-S-AL auto­ma­tycz­nie doko­nu­je pomia­rów na powierzch­niach:
Sta­lo­wych
Sta­lo­wych ocyn­ko­wa­nych
Alu­mi­nio­wych

Spe­cy­fi­ka­cja:
 Pomiar i iden­ty­fi­ka­cja pod­ło­ża dla sta­li, sta­li ocyn­ko­wa­nej i alu­mi­nium,
 Son­da kul­ko­wa z doci­skiem na 80 cm prze­wo­dzie,
 Moż­li­wość pod­łą­cze­nia do kom­pu­te­ra i wyge­ne­ro­wa­nia rapor­tu z pomia­rów w for­ma­cie .pdf
 Wytrzy­ma­ła, alu­mi­nio­wa obu­do­wa
 Pamięć: 1000 pomia­rów (10 kata­lo­gów po 100 pomia­rów)
 Funk­cja auto­ka­li­bra­cji
 Zakres pomia­ro­wy od 0 do 2000 µm
 Roz­dziel­czość pomia­ru: 1 µm lub 10 µm
 Duży, czy­tel­ny wyświe­tlacz
 Wbu­do­wa­na latar­ka LED,
 Dźwię­ko­wy sys­tem pod­po­wie­dzi,
 Zasi­la­nie: wbu­do­wa­na bate­ria
 Czas pra­cy na bate­rii do 10 godzin,
 Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy od ‑20°C do 40°C,
 Auto­ma­tycz­ne wyłą­cze­nie po dwóch minu­tach bez­czyn­no­ści,
 Urzą­dze­nie posia­da cer­ty­fi­kat CE,
Pro­dukt pol­ski

W skład zesta­wu wcho­dzi:
 mier­nik gru­bo­ści lakie­ru E‑12-S-AL
 instruk­cja w języ­ku pol­skim
 zestaw pły­tek wzor­co­wo — kali­bra­cyj­nych “AL” oraz “FE
 gwa­ran­cja na 24 mie­sią­ce
 kabel USB
 łado­war­ka

Tags: / Category: