PARTNER BLOGA:

Silnik diesla nie odpala zimą? Oto 5 najczęstszych powodów! + PROSTE I SZYBKIE ROZWIĄZANIA

Silnik diesla nie odpala zimą? Oto 5 najczęstszych powodów!

Przewiń w dół

Pro­ble­my z roz­ru­chem, zatka­ne fil­try, zamar­z­nię­ta ropa, roz­ła­do­wa­ny aku­mu­la­tor — zima nie jest łaska­wa dla kie­row­ców poru­sza­ją­cych się samo­cho­da­mi z sil­ni­kiem die­sla. Jakie są naj­częst­sze przy­czy­ny pro­ble­mów die­sla zimą? Pod­czas kolej­ne­go tan­ko­wa­nia war­to zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na numer 3 z naszej listy!


Masz sil­nik die­sla i bory­kasz się w pro­ble­ma­mi z uru­cho­mie­niem samo­cho­du pod­czas mro­zów? Oto 5 naj­częst­szych przy­czyn pro­ble­mów z roz­ru­chem die­sla zimą:

1. Trud­no­ści z uru­cho­mie­niem die­sla w zimie ❄

Co zro­bić jak die­sel nie chce odpa­lić w zimie? W niskich tem­pe­ra­tu­rach sil­ni­ki die­sla mogą napo­ty­kać trud­no­ści z roz­ru­chem. Gęsty olej sil­ni­ko­wy w zimie utrud­nia prze­pływ i sma­ro­wa­nie czę­ści sil­ni­ka, co skut­ku­je dłuż­szym cza­sem roz­ru­chu. To zagad­nie­nie jest szcze­gól­nie dotkli­we, gdy tem­pe­ra­tu­ry spa­da­ją poni­żej zera. War­to przyj­rzeć się bli­żej tej kwe­stii i zro­zu­mieć, jakie czyn­ni­ki wpły­wa­ją na wydłu­żo­ny czas roz­ru­chu w przy­pad­ku sil­ni­ków die­sla w okre­sie zimo­wym.

Wie­le pojaz­dów z sil­ni­ka­mi die­sla napo­ty­ka na trud­no­ści z roz­ru­chem w okre­sie zimo­wym. Gęst­nie­ją­cy olej sil­ni­ko­wy to jed­na z przy­czyn wydłu­żo­ne­go cza­su uru­cho­mie­nia. W niskich tem­pe­ra­tu­rach olej sil­ni­ko­wy sta­je się bar­dziej gęsty, co zmniej­sza jego płyn­ność. To powo­du­je, że olej sta­je się mniej sku­tecz­ny w sma­ro­wa­niu czę­ści sil­ni­ka pod­czas roz­ru­chu.

Olej o gęst­szej kon­sy­sten­cji w zimie ozna­cza, że pod­czas roz­ru­chu sil­nik musi prze­zwy­cię­żyć więk­sze opo­ry. Wydłu­żo­ny czas roz­ru­chu może być uciąż­li­wy i fru­stru­ją­cy dla użyt­kow­ni­ków pojaz­dów z sil­ni­ka­mi die­sla. W takich przy­pad­kach nale­ży odcze­kać, aż sil­nik osią­gnie odpo­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę, by olej sil­ni­ko­wy odzy­skał płyn­ność.

Co zro­bić żeby die­sel lepiej odpa­lał? Przy roz­ru­chu w niskich tem­pe­ra­tu­rach war­to zadbać o wyko­rzy­sta­nie dodat­ko­wych metod wspo­ma­ga­ją­cych uru­cho­mie­nie sil­ni­ka, takich jak pod­grze­wacz blo­ku sil­ni­ka, któ­ry pozwo­li na szyb­sze osią­gnię­cie opty­mal­nej tem­pe­ra­tu­ry pra­cy sil­ni­ka. Istot­ne jest rów­nież regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie pojaz­du przed nadej­ściem zimy, włącz­nie z wymia­ną ole­ju na ten, któ­ry jest bar­dziej przy­sto­so­wa­ny do pra­cy w niskich tem­pe­ra­tu­rach.

ROZWIĄZANIE: Wymień olej sil­ni­ko­wy na taki, któ­ry jest przy­sto­so­wa­ny do pra­cy w niskich tem­pe­ra­tu­rach (cho­dzi o gęstość i lep­kość ole­ju).

2. Pro­ble­my z aku­mu­la­to­rem

Niskie tem­pe­ra­tu­ry mają nega­tyw­ny wpływ na aku­mu­la­to­ry. W zimie aku­mu­la­to­ry mają mniej­szą moc roz­ru­cho­wą, co może spra­wić, że sil­nik nie uru­cho­mi się spraw­nie. Przy­czy­ną jest zja­wi­sko reduk­cji pojem­no­ści aku­mu­la­to­ra w niskich tem­pe­ra­tu­rach. Jest to jed­no z częst­szych pro­ble­mów, z któ­ry­mi spo­ty­ka­ją się użyt­kow­ni­cy pojaz­dów z sil­ni­ka­mi die­sla w sezo­nie zimo­wym.

Oprócz fil­trów, aku­mu­la­tor jest jed­nym z ele­men­tów, któ­ry czę­sto spra­wia pro­ble­my pod­czas zimy w przy­pad­ku samo­cho­dów z sil­ni­kiem die­sla. W niż­szych tem­pe­ra­tu­rach aku­mu­la­to­ry tra­cą swo­ją wydaj­ność z powo­du spad­ku pojem­no­ści bate­rii w zimie. To może skut­ko­wać trud­no­ścia­mi w uru­cho­mie­niu sil­ni­ka, szcze­gól­nie gdy tem­pe­ra­tu­ra spa­da poni­żej zera stop­ni Cel­sju­sza.

Aku­mu­la­to­ry zwy­kle tra­cą moc roz­ru­cho­wą z powo­du gęst­sze­go elek­tro­li­tu, co pro­wa­dzi do mniej­szej efek­tyw­no­ści w dostar­cza­niu ener­gii pod­czas roz­ru­chu sil­ni­ka. To spra­wia, że samo­cho­dy mogą mieć pro­ble­my z odpa­le­niem, a w przy­pad­ku eks­tre­mal­nych warun­ków, mogą w ogó­le nie chcieć się uru­cho­mić.

W związ­ku z tym waż­ne jest regu­lar­ne spraw­dza­nie sta­nu aku­mu­la­to­ra, szcze­gól­nie przed nadej­ściem zimy. Pamię­taj, aby dbać o aku­mu­la­tor, utrzy­my­wać go w dobrej kon­dy­cji oraz wyko­ny­wać regu­lar­ne kon­tro­le i ewen­tu­al­nie wymia­ny, jeśli jest to koniecz­ne. Dodat­ko­wo, uni­kaj nad­mier­ne­go obcią­ża­nia aku­mu­la­to­ra, gdyż może to zna­czą­co wpły­nąć na jego żywot­ność, szcze­gól­nie w trud­niej­szych warun­kach zimo­wych.

ROZWIĄZANIE: Nała­duj aku­mu­la­tor za pomo­cą pro­stow­ni­ka lub wymień aku­mu­la­tor na nowy, aby zapew­nić sil­ni­ko­wi peł­ną moc pod­czas roz­ru­chu.

3. Zawie­sze­nie pali­wa w zimie ⛽

Kolej­nym pro­ble­mem, na jaki moż­na natra­fić zimą, jest zama­rza­nie pali­wa w sil­ni­ku die­sla. Niskie tem­pe­ra­tu­ry powo­du­ją, że pali­wo może stać się gęst­sze i skłon­ne do krzep­nię­cia, co pro­wa­dzi do zablo­ko­wa­nia prze­wo­dów i fil­trów pali­wa. Zro­zu­mie­nie tego pro­ble­mu i spo­so­bów radze­nia sobie z nim jest klu­czo­we, aby unik­nąć pro­ble­mów z dostar­cza­niem pali­wa do sil­ni­ka.

Dla­cze­go die­sel krę­ci ale nie odpa­la? Niskie tem­pe­ra­tu­ry mogą mieć wpływ na zawie­sze­nie się pali­wa w zimie, co utrud­nia jego płyn­ność i prze­pływ przez układ pali­wo­wy. Olej napę­do­wy może zmie­nić swo­ją kon­sy­sten­cję, sta­jąc się gęst­szy i bar­dziej lep­ki w chłod­niej­szych warun­kach. To zja­wi­sko czę­sto pro­wa­dzi do pro­ble­mów z dopro­wa­dze­niem pali­wa do sil­ni­ka, co ma bez­po­śred­ni wpływ na roz­ruch pojaz­du.

W celu unik­nię­cia pro­ble­mów z zawie­sze­niem pali­wa, istot­ne jest korzy­sta­nie z odpo­wied­niej jako­ści pali­wa, któ­re ma wła­ści­wo­ści dosto­so­wa­ne do niskich tem­pe­ra­tur. W przy­pad­ku wyso­kich mro­zów zale­ca się tak­że sto­so­wa­nie spe­cjal­nych dodat­ków do pali­wa, zwa­nych rów­nież popra­wia­cza­mi płyn­no­ści, któ­re zmniej­sza­ją lep­kość ole­ju napę­do­we­go w warun­kach zimo­wych. Te sub­stan­cje popra­wia­ją płyn­ność pali­wa, uła­twia­jąc jego prze­pływ przez układ pali­wo­wy nawet przy niskich tem­pe­ra­tu­rach.
Regu­lar­ne korzy­sta­nie z pojaz­du w okre­sach zimo­wych może pomóc w utrzy­ma­niu płyn­no­ści pali­wa. Sys­te­ma­tycz­ne użyt­ko­wa­nie pojaz­du pozwa­la na mie­sza­nie pali­wa, co zapo­bie­ga jego gro­ma­dze­niu się i zawie­sza­niu w okre­ślo­nych miej­scach ukła­du pali­wo­we­go.
Zapew­nie­nie odpo­wied­niej płyn­no­ści pali­wa w trak­cie zimy jest klu­czo­we dla zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia sil­ni­ka die­sla. Sto­so­wa­nie paliw o lep­szej jako­ści oraz popra­wia­czy płyn­no­ści poma­ga w mini­ma­li­zo­wa­niu ryzy­ka pro­ble­mów zwią­za­nych z zawie­sze­niem się pali­wa i zapew­nia płyn­ny prze­pływ przez układ pali­wo­wy, co jest klu­czo­we dla nie­za­wod­ne­go roz­ru­chu pojaz­du w trud­niej­szych warun­kach kli­ma­tycz­nych.

ROZWIĄZANIE: Tan­kuj naj­wyż­szej jako­ści pali­wo, dbaj o wyso­ki stan pali­wa w baku, a w razie koniecz­no­ści sto­suj spe­cjal­ne dodat­ku do pali­wa dla sil­ni­ków die­sla.

4. Wymia­na pły­nu chło­dzą­ce­go

Zamar­z­nię­ty płyn chło­dzą­cy to kolej­na kwe­stia, któ­ra może pro­wa­dzić do poważ­nych pro­ble­mów z sil­ni­kiem die­sla zimą. Niska tem­pe­ra­tu­ra może spo­wo­do­wać krzep­nię­cie pły­nu chło­dzą­ce­go, co z kolei pro­wa­dzi do ryzy­ka uszko­dze­nia sil­ni­ka. Prze­gląd i odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nie ukła­du chło­dze­nia są nie­zwy­kle istot­ne w sezo­nie zimo­wym.

W trak­cie zimy nie­zwy­kle istot­ne jest zadba­nie o płyn chło­dzą­cy w sil­ni­ku die­sla. W przy­pad­ku nie­od­po­wied­nie­go sto­so­wa­nia lub zanie­dba­nia regu­lar­nej wymia­ny pły­nu chło­dzą­ce­go, może dojść do jego krzep­nię­cia w niskich tem­pe­ra­tu­rach. To z kolei pro­wa­dzi do ryzy­ka uszko­dze­nia sil­ni­ka, co może skut­ko­wać kosz­tow­ny­mi napra­wa­mi.

Aby unik­nąć pro­ble­mów zwią­za­nych z pły­nem chło­dzą­cym w okre­sie zimo­wym, waż­ne jest regu­lar­ne spraw­dza­nie jego sta­nu oraz prze­strze­ga­nie zale­ceń pro­du­cen­ta doty­czą­cych wymia­ny. W przy­pad­ku star­szych pojaz­dów, szcze­gól­nie istot­ne jest sto­so­wa­nie pły­nów chło­dzą­cych z ozna­cze­niem “do ‑30 stop­ni Cel­sju­sza” lub niż­szym. Dzię­ki temu płyn zacho­wa swo­je wła­ści­wo­ści nawet w eks­tre­mal­nie niskich tem­pe­ra­tu­rach, nie dopusz­cza­jąc do jego krzep­nię­cia.

Regu­lar­ne korzy­sta­nie z pojaz­du w okre­sach zimo­wych może pomóc w utrzy­ma­niu płyn­no­ści pali­wa. Sys­te­ma­tycz­ne użyt­ko­wa­nie pojaz­du pozwa­la na mie­sza­nie pali­wa, co zapo­bie­ga jego gro­ma­dze­niu się i zawie­sza­niu w okre­ślo­nych miej­scach ukła­du pali­wo­we­go.

Nale­ży pamię­tać, że płyn chło­dzą­cy jest klu­czo­wy dla utrzy­ma­nia odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry sil­ni­ka, zapo­bie­ga­jąc jego prze­grza­niu lub zamar­z­nię­ciu. Regu­lar­na wymia­na pły­nu chło­dzą­ce­go, prze­strze­ga­nie zale­ceń doty­czą­cych jego dobo­ru oraz sto­so­wa­nie się do norm jako­ścio­wych ma klu­czo­we zna­cze­nie dla pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia sil­ni­ka die­sla w trud­niej­szych warun­kach zimo­wych.

ROZWIĄZANIE: Sto­suj płyn chłod­ni­czy dosto­so­wa­ny do pra­cy w mro­zie, kon­tro­luj poziom pły­nu w ukła­dzie, regu­lar­nie wymie­niaj płyn na nowy.

5. Pro­ble­my z fil­tra­mi

Fil­try pali­wa i ole­ju mogą stać się podat­ne na zablo­ko­wa­nie z powo­du niskich tem­pe­ra­tur. W trak­cie zimy nagro­ma­dze­nie się zanie­czysz­czeń w fil­trach może spo­wo­do­wać pro­ble­my z pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niem sil­ni­ka. Regu­lar­na kon­tro­la i kon­ser­wa­cja fil­trów mogą pomóc w zapo­bie­ga­niu temu rodza­jo­wi pro­ble­mów.

Cze­mu die­sel ma cięż­ko odpa­lić? W okre­sie zimy fil­try w sil­ni­ku die­sla są szcze­gól­nie nara­żo­ne na pro­ble­my, któ­re mogą pro­wa­dzić do nie­pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia pojaz­du. Gęst­szy i bar­dziej wil­got­ny powie­trze zimą może wpły­wać na szyb­sze osa­dza­nie się zanie­czysz­czeń w fil­trach, co może pro­wa­dzić do ich szyb­sze­go zatka­nia.

Jeden z naj­częst­szych pro­ble­mów wystę­pu­ją­cych w fil­trze pali­wa w trak­cie zimy to zama­rza­nie wody w pali­wie. Wil­goć zawar­ta w pali­wie kon­den­su­je się w zbior­ni­ku, two­rząc mikro­sko­pij­ne kro­pel­ki wody, któ­re z kolei mogą zamar­z­nąć. To może pro­wa­dzić do zablo­ko­wa­nia prze­pły­wu pali­wa do sil­ni­ka, co z kolei powo­du­je pro­ble­my z uru­cho­mie­niem pojaz­du lub nawet jego awa­rię w skraj­nych przy­pad­kach.

Rów­nież filtr pali­wa może być bar­dziej nara­żo­ny na zatka­nie zimą ze wzglę­du na kon­den­sa­cję wil­go­ci, któ­ra czę­ściej gro­ma­dzi się w ukła­dzie pali­wo­wym w tym okre­sie. Zatka­nie fil­tra pali­wa może pro­wa­dzić do nie­sta­bil­nej pra­cy sil­ni­ka, spad­ku wydaj­no­ści oraz nawet do uszko­dze­nia całe­go ukła­du pali­wo­we­go.

Dla­te­go w okre­sie zimo­wym szcze­gól­nie waż­ne jest regu­lar­ne spraw­dza­nie i kon­ser­wa­cja fil­trów, a tak­że sto­so­wa­nie się do zale­ceń pro­du­cen­ta doty­czą­cych wymia­ny i kon­ser­wa­cji fil­trów. Przy niskich tem­pe­ra­tu­rach częst­sze bada­nia i kon­ser­wa­cja są klu­czo­we dla zapew­nie­nia nie­za­kłó­co­nej pra­cy sil­ni­ka w trud­niej­szych warun­kach zimo­wych.

ROZWIĄZANIE: Aby filtr pali­wa oraz filtr ole­ju w die­slu nie powo­do­wa­ły pro­ble­mów z roz­ru­chem pod­czas zimy, przed nadej­ściem mro­zów sprawdź stan obu fil­trów, a w razie koniecz­no­ści wymień je na nowe — koszt nie jest duży, a może zapo­biec wie­lu pro­ble­mom.

  •  
  •  
  •