PARTNER BLOGA:

Samochodowe oczyszczacze spalin Do czego służą i co robić, jeśli ulegną awarii?

Przewiń w dół

Dzię­ku­je­my Andrie­jo­wi Lie­wa­szen­ko, twór­cy Auto­Ca­ta­ly­st­Mar­ket i spe­cja­li­ście w dzie­dzi­nie recy­klin­gu sys­te­mów oczysz­cza­nia spa­lin, za jego cen­ną pomoc w zgłę­bia­niu tego tema­tu. Nikt nie może dostar­czyć bar­dziej wszech­stron­nych infor­ma­cji na ten temat niż Andriej Lie­wa­szen­ko, ponie­waż Auto­Ca­ta­ly­st­Mar­ket zaj­mu­je się wymia­ną i uty­li­za­cją uży­wa­nych oczysz­cza­czy spa­lin od ponad deka­dy.

W tym cza­sie tysią­ce wła­ści­cie­li samo­cho­dów zwró­ci­ło się do fir­my, aby “oży­wić” swo­je pojaz­dy, a wszyst­kie ich proś­by zosta­ły pomyśl­nie zre­ali­zo­wa­ne. Na stro­nie inter­ne­to­wej fir­my moż­na dowie­dzieć się o wyce­na kata­li­za­to­ra po mode­lu auta, zapo­znać się z cena­mi kata­li­za­to­rów zło­mo­wych oraz uzy­skać pora­dę w tym tema­cie.

AD_4nXcwOXguvOS_ZDebp5Fe-fyKYg4N5c3kx8sAySKxRk_xA1r6r-49TZ8RrCeT9bWsdHNBJS6ysn7WZUTIoqmLfcK_nCwtKfNAjZgOk9_5x_EQt286mpB3PqVRae42oUnmoKFi5vpn-E2d_tXwsg1QceiVI_tt?key=qXt9kN1TfHin-QU3o1D7MA

Co to jest system oczyszczania spalin i dlaczego jest potrzebny?

Sys­tem oczysz­cza­nia spa­lin to spe­cjal­ny filtr, któ­ry redu­ku­je stę­że­nie szko­dli­wych sub­stan­cji w gazach wyde­cho­wych. W prze­ciw­nym razie pojazd nie przej­dzie cer­ty­fi­ka­cji śro­do­wi­sko­wej. Ist­nie­je jed­nak opi­nia, że war­tość tego sys­te­mu w prak­ty­ce nie jest bar­dzo wyso­ka, więc lepiej się go pozbyć, aby samo­chód dzia­łał dyna­micz­niej i unik­nąć poten­cjal­nych pro­ble­mów. Wyja­śnia­my, czy to praw­da, jak dzia­ła neu­tra­li­za­tor, dla­cze­go może się zepsuć i czy recy­kling kata­li­za­to­rów jest opła­cal­ny.

Dlaczego system może nie działać?

Zasad­ni­czo, mecha­nizm oczysz­cza­nia spa­lin powi­nien dzia­łać pra­wi­dło­wo bez jakiej­kol­wiek kon­ser­wa­cji i być zapro­jek­to­wa­ny tak, aby wystar­czył na cały okres eks­plo­ata­cji samo­cho­du. Jed­nak ten skom­pli­ko­wa­ny kom­po­nent jest bar­dzo podat­ny na warun­ki jaz­dy, jakość pali­wa i efek­tyw­ność sil­ni­ka. Dys­funk­cje w powią­za­nych sys­te­mach mogą powo­do­wać szyb­kie pogor­sze­nie sta­nu tej klu­czo­wej czę­ści samo­cho­du. Każ­dy uży­wa­ny pojazd, któ­ry prze­je­chał ponad 100 000 km, jest podat­ny na awa­rię kata­li­za­to­ra.

Dlaczego warto sprzedawać oczyszczacze spalin za pośrednictwem serwisu AutoCatalystMarket?

Jeśli masz pro­ble­my z waż­nym ele­men­tem samo­cho­du, naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest jego sprze­daż. Zale­ca­my zro­bie­nie tego za pośred­nic­twem ser­wi­su Auto­Ca­ta­ly­st­Mar­ket. Możesz samo­dziel­nie usta­lić cenę kata­li­za­to­ra, prze­glą­da­jąc kata­log. Wie­lu wła­ści­cie­li samo­cho­dów roz­wa­ża rady­kal­ne roz­wią­za­nie pro­ble­mu — usu­nię­cie sys­te­mu oczysz­cza­nia spa­lin. Jed­nak oprócz moral­nych (zanie­czysz­cze­nie powie­trza) aspek­tów, nale­ży rów­nież uwzględ­nić aspek­ty tech­nicz­ne. Po pro­stu usu­nię­cie i zespa­wa­nie kawał­ka rury na jego miej­sce nie zadzia­ła. Aby zapew­nić pra­wi­dło­we dzia­ła­nie elek­tro­ni­ki pokła­do­wej, koniecz­ne będzie zain­sta­lo­wa­nie urzą­dzeń, któ­re “oszu­ku­ją” son­dy lamb­da lub prze­pro­gra­mo­wa­nie jed­nost­ki ste­ru­ją­cej sil­ni­ka. Jak sta­bil­ny będzie samo­chód po takiej ope­ra­cji, zale­ży cał­ko­wi­cie od kwa­li­fi­ka­cji spe­cja­li­sty. Inny­mi sło­wy, to lote­ria.

Dla­te­go zale­ca­my spraw­dze­nie cen kata­li­za­to­rów i nie ryzy­ko­wa­nie swo­je­go samo­cho­du, ner­wów i budże­tu. Moż­na rów­nież kupić uni­wer­sal­ny (napraw­czy) waż­ny ele­ment samo­cho­du, któ­ry zazwy­czaj jest wyko­na­ny z tanich mate­ria­łów i bez uwzględ­nie­nia indy­wi­du­al­nych cech samo­cho­dów.

  •  
  •  
  •