PARTNER BLOGA:

Renaultsport RS 01 — bestia na kołach

Przewiń w dół

No i sta­ło się. Renault­sport ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wa­ło swo­je­go wyści­go­we­go potwo­ra, któ­ry ma siać postrach na torach wyści­go­wych. Pod maską Renault­sport RS 01 zna­lazł się sil­nik dosko­na­le zna­ny z…

Jesz­cze w czerw­cu nie było nawet wia­do­mo, jak nowe toro­we cac­ko ze staj­ni Renault będzie wyglą­da­ło. Dziś, po ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji fran­cu­skie­go spor­tow­ca, wie­my już wszyst­ko, co wie­dzieć byśmy chcie­li. Ujaw­nio­no bowiem nie tyl­ko to, jak Renault­sport RS 01 będzie wyglą­dać. Zdra­dzo­no też, dzię­ki cze­mu ma osią­gać zna­ko­mi­te wyni­ki!

Renaultsport RS 01

Renault­sport RS 01, prze­zna­czo­ne do star­tów w wyści­gach World Series, to praw­dzi­wy tech­no­lo­gicz­ny maj­stersz­tyk. Niską wagę 1100 kg uzy­ska­no dzię­ki wyko­rzy­sta­niu włók­na węglo­we­go do budo­wy nad­wo­zia. Do tego zawie­sze­nie Öhlins, 7‑stopniowy auto­mat, cera­micz­ne tar­cze i sze­ścio­tłocz­ko­we zaci­ski hamul­co­we, 18-calowe gumy Miche­lin i cała masa wlo­tów i spoj­le­rów. Prze­cho­dząc jed­nak do kon­kre­tów — co sie­dzi pod maską bestii? Dosko­na­le zna­ny sil­nik z GT-R’a, do tego pod­ra­so­wa­ny przez Nismo! W rezul­ta­cie 3.8 litro­we V6 dys­po­nu­je mocą okrą­głych 500 koni i momen­tem 600 Nm. I wie­cie co jest naj­lep­sze? To wszyst­ko tra­fia wyłącz­nie na tyl­ną oś! Kie­row­ca ujarz­mia­ją­cy tę bestię będzie musiał posia­dać cechy uwa­ża­ne za typo­wo męskie 😉 A nale­ży domnie­mać, że RS 01 lubi być tar­ga­ne boka­mi…

Wia­do­mo — ani ja, ani Ty nie pojeź­dzi­my tym autem. Ale faj­nie, że Renault robi takie samo­cho­dy i napraw­dę poważ­nie anga­żu­je się w sport, co ma prze­cież prze­ło­że­nie na mode­le, któ­ry­mi poru­sza­my się potem po dro­gach na co dzień. A budo­wa­nie tego typu boli­dów ani do łatwych, ani tanich nie nale­ży. Koszt budo­wy jed­ne­go egzem­pla­rza RS 01 to 1,5 bań­ki zło­tó­wek. Może powin­ni sprze­da­wać to do Duba­ju? Spraw­dzi­ło­by się jako radio­wóz.

Renaultsport RS 01
Naj­więk­sze wra­że­nie Renault­sport RS 01 robi w uję­ciu z lotu pta­ka. Tutaj wyglą­da jak praw­dzi­wy pocisk!

Dołącz do nas!  Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
  •  
  •  
  •