PARTNER BLOGA:

Renault Megane GrandCoupe Pierwsza jazda

Przewiń w dół

Renault Mega­ne docze­ka­ło się nowej wer­sji nad­wo­zio­wej. Oprócz hatch­bac­ka i kom­bi do wybo­ru będzie teraz rów­nież wer­sja Grand­Co­upe, czy­li… sedan. Autem, któ­re do pol­skich salo­nów tra­fi w grud­niu, mie­li­śmy oka­zję już jeź­dzić. Jak wra­że­nia?


W ostat­nim cza­sie gama samo­cho­dów mar­ki Renault moc­no się odświe­ży­ła. Nowo­ści zawi­ta­ły nie­mal w każ­dym seg­men­cie, od miej­skie­go Clio po prze­stron­ne Espa­ce. W kla­sie kom­pak­tów, nie­zwy­kle popu­lar­nej w naszym kra­ju, tak­że tra­fi­my na nowe oka­zy. Rodzi­na Mega­ne wzbo­ga­ci­ła się o nową wer­sję nad­wo­zio­wą, czy­li seda­na nazwa­ne­go Grand­Co­upe.

Jak jeź­dzi się Nowym Mega­ne w wer­sji z nie­co więk­szym bagaż­ni­kiem? Prze­ko­na­li­śmy się pod­czas kra­jo­wej pre­mie­ry tego mode­lu, na któ­rą zapro­si­ło nas Renault Pol­ska. Testy odby­wa­ły się w uro­kli­wych sce­ne­riach w woj. mało­pol­skim — zło­ta pol­ska jesień w peł­ni!

Renault Megane GrandCoupe test

Renesans sedanów

Ostat­nie lata to nie­by­wa­ły wzrost popu­lar­no­ści samo­cho­dów typu cros­so­ver. Jak moż­na było się spo­dzie­wać, trend ten miał spo­ry wpływ na to, jak sprze­da­wa­ły się inne wer­sje nad­wo­zio­we. Po chwi­lo­wej zapa­ści popu­lar­no­ści, auta typu sedan zno­wu zaczy­na­ją zyski­wać przy­chyl­ność klien­tów. Odpo­wie­dzią na to jest Nowe Renault Mega­ne Grand­Co­upe, któ­re daje teraz jesz­cze więk­szy wybór zwo­len­ni­kom tego samo­cho­du. Do kom­pak­to­we­go hatch­bac­ka i rodzin­ne­go kom­bi dołą­czy­ła nowa, pośred­nia wer­sja.

Renault Megane GrandCoupe test

Głów­ne zmia­ny zaszły oczy­wi­ście w tyl­nej czę­ści samo­cho­du. Bagaż­nik ofe­ru­je 508 litrów prze­strze­ni baga­żo­wej, a do tego łatwy zała­du­nek — głów­nie dzię­ki niskie­mu pro­go­wi oraz opcji otwie­ra­nia kla­py bagaż­ni­ka poprzez ruch nogą pod tyl­nym zde­rza­kiem auta.

Renault Megane GrandCoupe test

Więk­szy bagaż­nik to jed­nak nie wszyst­ko. Grand­Co­upe ofe­ru­je nie­co wię­cej miej­sca na nogi pasa­że­rom tyl­nej kana­py, a to za spra­wą więk­sze­go roz­sta­wu osi. Pod­czas naszych testów zna­czą­cych róż­nic w odczu­ciach z jaz­dy w porów­na­niu do wer­sji hatch­back nie odczu­li­śmy. Auto pro­wa­dzi się dobrze i daje spo­rą pew­ność pod­czas poko­ny­wa­nia zakrę­tów, w tym cia­snych gór­skich wira­ży. Manu­al­na skrzy­nia bie­gów dzia­ła pre­cy­zyj­nie i nie daje poczu­cia mie­sza­nia paty­kiem w budy­niu, co czę­sto zda­rza się we fran­cu­skich autach.

Renault Megane GrandCoupe test

Przód oraz wnę­trze samo­cho­du jest iden­tycz­ne jak w wer­sji hatch­back. Kie­row­ca ma do dys­po­zy­cji sys­tem mul­ti­me­dial­ny R‑Link 2, obsłu­gi­wa­ny za pomo­cą pio­no­we­go ekra­nu doty­ko­we­go. Nie­ste­ty zbyt duże skom­pli­ko­wa­nie menu spra­wia, że dostęp do nie­któ­rych opcji wyma­ga zatrzy­ma­nia się na pobo­czu, gdyż dłu­gie prze­kli­ki­wa­nie się pod­czas jaz­dy zwy­czaj­nie zagra­ża bez­pie­czeń­stwu na dro­dze. Dla przy­kła­du, aby zmie­nić usta­wie­nia masa­żu fote­li, trze­ba klik­nąć w ekran przy­naj­mniej 8 razy. Jadąc po gór­skich zakrę­tach to zbyt wie­le, aby skon­cen­tro­wać się na dro­dze.

Ana­lo­go­we zega­ry zastą­pił kolej­ny, nie­co mniej­szy ekran TFT, wspo­ma­ga­ny przez dodat­ko­wy ekran prze­zier­ny Head-Up, umiej­sco­wio­ny przy przed­niej szy­bie samo­cho­du. Dzię­ki tech­no­lo­gii MULTI-SENSE w trak­cie jaz­dy moż­na wybrać jeden z kil­ku try­bów (Sport, Kom­fort, Eco, Neu­tral­ny oraz Per­so), któ­re wpły­wa­ją na reak­cję peda­łu gazu, wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy, brzmie­nie sil­ni­ka czy kolor pod­świe­tle­nia wnę­trza. Jed­ną z wer­sji wypo­sa­że­nia jest edy­cja Bose, któ­ra dzię­ki zamon­to­wa­ne­mu na pokła­dzie nagło­śnie­niu przy­pad­nie go gustu szcze­gól­nie moc­no miło­śni­kom słu­cha­nia muzy­ki.

Renault Megane GrandCoupe test

Renault Mega­ne Grand­Co­upe — podob­nie jak model Clio — pro­du­ko­wa­ne jest w turec­kiej fabry­ce mar­ki. Wśród sil­ni­ków znaj­dzie­my kil­ka warian­tów — ben­zy­no­we o mocy od 115 do 130 koni, a tak­że die­sle ofe­ru­ją­ce od 90 do 130 koni. Auto­ma­tycz­na skrzy­nia bie­gów ofe­ro­wa­na jest tyl­ko ze 130-konną ben­zy­ną lub 110-konnym die­slem. Z kolei naj­słab­szy sil­nik ben­zy­no­wy połą­czo­no ze skrzy­nią manu­al­ną lub CVT.

Renault Megane GrandCoupe test

Ceny Renault Mega­ne Grand­Co­upe zaczy­na­ją się od 61 900 zł, co ozna­cza, że sedan jest droż­szy od hatch­bac­ka dokład­nie o 2000 zło­tych. Ofe­ru­je przy tym znacz­nie wię­cej miej­sca na baga­że.

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:

Renault Megane GrandCoupe test

Renault Megane GrandCoupe test

Renault Megane GrandCoupe test

Auto wje­dzie do pol­skich salo­nów w grud­niu 2016, jed­nak zamó­wie­nia na nowy model będą przyj­mo­wa­ne  w salo­nach Renault już od listo­pa­da.

  • 31
  •  
  •