PARTNER BLOGA:

ŠKODA AUTOLAB

Przewiń w dół

Jesz­cze przez tydzień w pod­war­szaw­skich Mar­kach czyn­ne jest Cen­trum ŠKODA AUTOLAB, któ­re my odwie­dzi­li­śmy dosłow­nie wczo­raj. Gdy po raz pierw­szy ujrze­li­śmy tę wysta­wę moto­ry­za­cyj­ną z zewnątrz, poczu­li­śmy się roz­cza­ro­wa­ni wiel­ko­ścią cha­rak­te­ry­stycz­nych kopuł, w któ­rych roz­sta­wio­no eks­po­na­ty. Wra­że­nie oka­za­ło się złud­ne, bo roz­sta­wio­ne przez cze­ską mar­kę miej­sce opusz­cza­li­śmy aż po 1,5 godzi­ny, w dodat­ku w uśmie­cha­mi na twa­rzach.

Oto nasza krót­ka foto­re­la­cja z wizy­ty w ŠKODA AUTOLAB — nie będzie­my roz­pi­sy­wać się na temat wszyst­kich atrak­cji, aby nie psuć Wam nie­spo­dzian­ki. W wiel­kim skró­cie moż­na pole­cić to miej­sce wszyst­kim fanom moto­ry­za­cji, nie­za­leż­nie od wie­ku. My napraw­dę bawi­li­śmy się świet­nie!

ŠKODA AUTOLAB do 9 grud­nia czyn­ne będzie w War­sza­wie. W roku 2013 zawi­ta w kolej­ne miej­sca Pol­ski, a o szcze­gó­łach dowie­cie się z ofi­cjal­nej stro­ny wysta­wy.

  • 5
  •  
  •