PARTNER BLOGA:

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014

Przewiń w dół

W ostat­nią nie­dzie­lę kwiet­nia wybra­li­śmy się do Kra­ko­wa, na Roz­po­czę­cie Sezo­nu VAG 2014. Było sze­ro­ko i nisko!

Jak dosko­na­le wie­cie naszym samo­cho­dem jest Sub­a­ru Impre­za — no nijak nie wcho­dzą­ce w skład gru­py VAG. Co zatem robi­li­śmy na zlo­cie fanów nie­miec­kiej moto­ry­za­cji? Po pierw­sze — na Roz­po­czę­cie Sezo­nu VAG 2014 Kra­ków poje­cha­li­śmy na zapro­sze­nie Fabia Club Pol­ska — pozdra­wia­my 🙂 Po dru­gie, moim pierw­szym samo­cho­dem był Volks­wa­gen Golf III GT, z któ­rym wią­że się wie­le cie­płych wspo­mnień. Po trze­cie — kto powie­dział, że auta trzy­ma­ne pod kocem i sprze­da­wa­ne z pła­czem nie mogą budzić emo­cji? Szcze­gól­nie, gdy w nazwie mode­lu mają GTI, RS, S, R albo inne FR 😀

SKODA OctaviaNa spo­tka­nie fanów samo­cho­dów z gru­py VAG wybra­li­śmy się autem nale­żą­cym do tej zacnej rodzi­ny — Nową ŠKODĄ Octa­vią.

Sil­nik 1.2 o mocy 105 KM może nie zapew­nia pew­no­ści przy wyprze­dza­niu na dro­dze eks­pre­so­wej, ale sytu­ację zde­cy­do­wa­nie ura­to­wał tan­dem DSG + ACC (aktyw­ny tem­po­mat) — dzię­ki nim podróż odby­ła się gład­ko i przy­jem­nie. Auto samo utrzy­my­wa­ło wyzna­czo­ną pręd­kość, hamu­jąc i przy­śpie­sza­jąc w zależ­no­ści od zaję­to­ści pasa ruchu, któ­rym się poru­sza­my. Jeśli będzie­my kie­dyś kon­fi­gu­ro­wać nowy samo­chód pod sie­bie, musi mieć aktyw­ny tem­po­mat i auto­mat. I 4x4… i pod­grze­wa­ne fote­le 😉

Tra­sę Warszawa-Kraków-Warszawa poko­na­li­śmy na jed­nym baku pali­wa. Spa­la­nie wynio­sło nie­co ponad 6 litrów na set­kę — zacnie!

Roz­po­czę­cie Sezo­nu VAG 2014 odby­wa­ło się na tere­nie zabyt­ko­we­go pasa star­to­we­go, nale­żą­ce­go do Muzeum Lot­nic­twa Pol­skie­go w Kra­ko­wie. Na miej­sce zje­cha­ło bli­sko 400 aut, a przez zlot prze­wi­nę­ło się pra­wie 2000 osób. Poni­żej znaj­dzie­cie naszą foto­re­la­cję.

Uwa­ga — zdję­cia w dużej roz­dziel­czo­ści (mogą się dłu­żej łado­wać). Aby zoba­czyć zdję­cie w peł­nym roz­mia­rze, wystar­czy klik­nąć na nim mysz­ką.

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

12

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

Rozpoczęcie Sezonu VAG 2014 Kraków

↓ Kliknij lajka na glebie ↓

  • 53
  •  
  •