PARTNER BLOGA:

Otwarcie nowego toru kartingowego Xdrive Karting

Przewiń w dół

Na mapie War­sza­wy poja­wił się nowy tor kar­tin­go­wy. Xdri­ve Kar­ting mie­ści się w kry­tej hali w dziel­ni­cy Ursus i ofe­ru­je 9‑konne wóz­ki. Jakie są wra­że­nia z jaz­dy? Oto nasza rela­cja z pierw­sze­go dnia funk­cjo­no­wa­nia toru.

Ursus to nowa, atrak­cyj­na dla miło­śni­ków kar­tin­gu, część War­sza­wy. Wszyst­ko dzię­ki uru­cho­mio­ne­mu dosłow­nie w sobo­tę toro­wi Xdri­ve Kar­ting. Mie­ści się on w kry­tej hali o powierzch­ni 5300 m², co pozwo­li­ło na uło­że­nie tra­sy o dłu­go­ści 740 metrów. W minio­ną sobo­tę, 15 mar­ca, odby­ło się ofi­cjal­ne otwar­cie — ponie­waż zosta­li­śmy patro­nem medial­nym tego wyda­rze­nia, mie­li­śmy oka­zję prze­je­chać się po torze i teraz może­my podzie­lić się z Wami odczu­cia­mi.

Na począ­tek film:

Gdy dotar­li­śmy na tor, szyb­ko dostrze­gli­śmy wie­le zna­jo­mych, daw­no nie­wi­dzia­nych twa­rzy — wszyst­kich z tego miej­sca pozdra­wia­my. Na miej­scu byli­śmy tuż po godz. 14, zgod­nie z infor­ma­cją poda­ną w wyda­rze­niu na Fej­sie. No i dopie­ro wte­dy dowie­dzie­li­śmy się, że już od godz. 12 odby­wa­ły się atrak­cje typu wyścig VIP’ów czy pokaz samo­cho­dów ze staj­ni Sub­a­ru czy Mit­su­bi­shi. Szko­da, że nas to omi­nę­ło, ale nie­zra­że­ni przy­stą­pi­li­śmy do oglą­da­nia hali i jej zawar­to­ści.

Na torze Xdri­ve Kar­ting dostęp­ne jest 20 gokar­tów Stin­ger, wypro­du­ko­wa­nych przez Caro­li, napę­dza­nych sil­ni­ka­mi Hon­dy o pojem­no­ści 270 cc i mocy 9 KM. Wóz­ki są nowe, więc przy­śpie­sza­ją, skrę­ca­ją i hamu­ją bez zarzu­tu. Kar­ty posia­da­ją regu­la­cję fote­la, dzię­ki cze­mu bez pro­ble­mu moż­na zna­leźć wygod­ną pozy­cję za kie­row­ni­cą. Minu­sem są zabu­do­wa­nia wokół kolum­ny kie­row­ni­czej, co powo­du­je jaz­dę w nie­co wymu­szo­nym roz­kro­ku.

Xdrive Karting
Xdrive Karting

Układ toru jest dosyć stan­dar­do­wy, przez co oso­by lubią­ce i upra­wia­ją­ce regu­lar­nie kar­ting nie powin­ny być nim zasko­czo­ne. Mamy dwie dłuż­sze pro­ste pozwa­la­ją­ce roz­pę­dzić się do wyż­szych pręd­ko­ści, jak i kil­ka szy­kan wyma­ga­ją­cych spraw­ne­go ope­ro­wa­nia kie­row­ni­cą. Ban­dy z opon są dobrze uło­żo­ne i przy­mo­co­wa­ne, więc nawet w przy­pad­ku błę­du kie­row­cy i krak­sy, tra­sa prze­jaz­du pozo­sta­je nie­zmie­nio­na. Faj­nie, że tor jest sze­ro­ki. Dzię­ki temu wyprze­dza­nie nie zosta­ło ogra­ni­czo­ne do dwóch czy trzech zakrę­tów, ale jest moż­li­we w wie­lu miej­scach. Zawo­dy i wyści­gi na Xdri­ve Kar­ting zapo­wia­da­ją się więc wybor­nie, szcze­gól­nie że mogą odby­wać się w obu kie­run­kach.

Nawierzch­nia toru to nie­ste­ty śli­ski beton, któ­ry jest przez pra­cow­ni­ków gumo­wa­ny i pole­wa­ny spe­cjal­ną mie­szan­ką zwięk­sza­ją­cą przy­czep­ność. Mimo to moc­niej­sze wci­śnię­cie gazu, a tym bar­dziej moc­ne doha­mo­wa­nia, koń­czy­ły się sro­gi­mi pośli­zga­mi. Co waż­ne — pośli­zga­mi nie zawsze pożą­da­ny­mi. Opo­ny z cza­sem z pew­no­ścią będą kle­iły coraz bar­dziej, jed­nak w pierw­szych dniach nawierzch­nia toru jest po pro­stu śli­ska. Jed­nym się to spodo­ba, inni będą pre­fe­ro­wa­li lep­szą przy­czep­ność.

Xdrive Karting

Xdrive Karting

My uda­jąc się na tor byli­śmy wypo­sa­że­ni we wła­sne kaski, ale jeśli tako­we­go nie posia­da­cie, to niech Was gło­wa nie boli — Xdri­ve Kar­ting ma na miej­scu kaski, komi­niar­ki, a dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych — kom­bi­ne­zo­ny kar­tin­go­we.

Minu­sy? Sam tor musi się nagu­mo­wać, obsłu­ga nabrać wpra­wy (sprze­daż bile­tów i pusz­cza­nie kolej­nych jazd trwa dosyć dłu­go), na miej­scu nie widzie­li­śmy rów­nież miej­sca do sprze­da­ży picia czy jedze­nia. A uwierz­cie, po kil­ku jaz­dach ocho­ta wyda­nia kil­ku dodat­ko­wych zło­tych na stra­wę dra­stycz­nie rośnie. To wszyst­ko zapew­ne z cza­sem się uspraw­ni. Istot­ne, że to co naj­waż­niej­sze, czy­li tor i gokar­ty, zasłu­gu­ją na prze­te­sto­wa­nie.

Xdri­ve Kar­ting mie­ści się na ul. Gier­dzie­jew­skie­go 5 w War­sza­wie. Dziel­cie się wra­że­nia­mi i cza­sa­mi w komen­ta­rzach 😉 My wykrę­ci­li­śmy na śli­skim 54 sekun­dy.

Xdrive Karting

Xdrive Karting

  • 38
  •  
  •