PARTNER BLOGA:

Auto Nostalgia 2014

Przewiń w dół
Na Tar­gach Pojaz­dów Zabyt­ko­wych “Auto Nostal­gia” byli­śmy już dru­gi raz. Czy tego­rocz­na edy­cja dorów­na­ła tej z ubie­głe­go roku? Prze­ko­naj­cie się sami!

W dniach 17 i 18 maja 2014 roku w War­sza­wie odby­wa­ją się Tar­gi Pojaz­dów Zabyt­ko­wych “Auto Nostal­gia 2014”. W Cen­trum Targowo-Kongresowe MT Pol­ska, na ul.Marsa 56c, w jed­nym miej­scu usta­wio­no wie­le przed­sta­wi­cie­li sta­rej moto­ry­za­cji. Od aut na drew­nia­nych kołach, poprzez kul­to­we wytwo­ry pol­skich fabryk, aż po spor­to­we odmia­ny rzad­kich mode­li Porsche, Mer­ce­de­sa czy BMW.

Jakie wra­że­nia mie­li­śmy po dwóch godzi­nach łaże­nia po Auto Nostal­gii 2014? Pozy­tyw­ne! Było na czym zawie­sić oko, choć dało się zauwa­żyć spo­ry roz­rzut jeśli cho­dzi o poziom utrzy­ma­nia samo­cho­dów — nie­któ­re wyglą­da­ły jak nowe, inne cięż­ko było­by zali­czyć do gru­py egem­pla­rzy dobrze utrzy­ma­nych. Mimo to, oprócz do bra­ku moż­li­wo­ści pła­ce­nia kar­tą za bile­ty wstę­pu, trud­no było­by nam się do cze­goś przy­cze­pić.

Pole­ca­my odwie­dze­nia Auto Nostal­gii 2014, na co macie jesz­cze szan­sę dzi­siaj do godz. 17.

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014Auto Nostalgia 2014

 

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

Auto Nostalgia 2014

  •  
  •  
  •