PARTNER BLOGA:

Regeneracja zacisków hamulcowych Na czym polega i ile to kosztuje?

Przewiń w dół

Rege­ne­ra­cja zaci­sków hamul­co­wych — na czym pole­ga, kie­dy jest fak­tycz­nie potrzeb­na i przede wszyst­kim ile kosz­tu­je?


Rege­ne­ra­cja zaci­sków hamul­co­wych to rzecz, z któ­rą prę­dzej czy póź­niej będą musie­li zetknąć się wła­ści­cie­le sta­rych samo­cho­dów. Wie­my, bo sami przez to prze­szli­śmy. Z tej oka­zji posta­no­wi­li­śmy pokrót­ce podzie­lić się z Wami wra­że­nia­mi i opi­sać, jak wyglą­da pro­ces rege­ne­ra­cji zaci­sków hamul­co­wych oraz ile dokład­nie kosz­tu­je.

Pacjent — 20-letnie  Sub­a­ru Impre­za GT, piesz­czo­tli­wie nazy­wa­ne przez nas Świn­ką. Rege­ne­ra­cji pod­da­li­śmy czte­ro­tłocz­ko­we zaci­ski Brem­bo z przo­du oraz stan­dar­do­we, dwu­tłocz­ko­we zaci­ski na tyl­nej osi.

Regeneracja zacisków hamulcowych

Czyszczenie

Przy oka­zji zmia­ny tarcz i kloc­ków hamul­co­wych zauwa­ży­li­śmy, że zaci­ski w naszym Sub­a­ru są w sta­nie ago­nal­nym. Dosłow­nie. Ich blask daw­no minął i już na pierw­szy rzut oka było widać, że moc­no stra­ci­ły na atrak­cyj­no­ści. Zresz­tą, zobacz­cie sami:

Regeneracja zacisków hamulcowych

Jesz­cze gorzej spra­wa mia­ła się po zde­mon­to­wa­niu zaci­sków i obej­rze­niu ich od środ­ka. Czy to rafa kora­lo­wa? Nie, to kupa bru­du, rdzy i roz­pa­czy, pokry­wa­ją­cej zaci­ski hamul­co­we naszej Świn­ki:

Regeneracja zacisków hamulcowych

Ope­ra­cję rege­ne­ra­cji zaci­sków hamul­co­wych trze­ba było zacząć więc od grun­tow­ne­go czysz­cze­nia, aby “doko­pać” się do ory­gi­nal­ne­go kształ­tu czę­ści, pozbyć się wszyst­kich nale­cia­ło­ści oraz dużej ilo­ści rdzy. Czysz­cząc zacisk hamul­co­wy pamię­taj­cie o pre­cy­zji i dużej dozie cier­pli­wo­ści. Od tego eta­pu w dużej mie­rze zale­ży efekt koń­co­wy — zarów­no pod kątem wizu­al­nym, jak i w tema­cie trwa­ło­ści naszej napra­wy. Malo­wa­nie rdzy nie ma sen­su, gdyż szyb­ko prze­bi­je się ona przez war­stwę lakie­ru i ponow­nie zacznie siać spu­sto­sze­nie w naszym samo­cho­dzie.

Efekt koń­co­wy czysz­cze­nia, czy­li chy­ba naj­bar­dziej męczą­cej czyn­no­ści, wyglą­dał tak:

Regeneracja zacisków hamulcowych

Praw­da, że już po samym czysz­cze­niu zacisk wyglą­da o wie­le lepiej? Zatem czas na…

Malowanie

Malo­wa­nie zaci­sków hamul­co­wych to rzecz sto­sun­ko­wo pro­sta, jest jed­nak jed­na, sza­le­nie waż­na rzecz, na któ­rą nale­ży zwró­cić uwa­gę. Cho­dzi o wybór odpo­wied­niej, odpor­nej na wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry far­by. To klu­czo­wa kwe­stia, któ­rą powin­ni­ście się kie­ro­wać przy wybo­rze lakie­ru — kolor pozo­sta­je kwe­stią dru­go­rzęd­ną. My posta­wi­li­śmy na tra­dy­cyj­ną dla nasze­go mode­lu samo­cho­du czer­wień.

Tak pre­zen­to­wa­ły się zaci­ski hamul­co­we po nało­że­niu pierw­szej war­stwy far­by:

Regeneracja zacisków hamulcowych

Na zaci­ski hamul­co­we naszej Świn­ki nało­żo­ne zosta­ły trzy war­stwy lakie­ru. Dzię­ki temu uzy­sku­je­my o wie­le więk­szą wytrzy­ma­łość, jak rów­nież bar­dziej inten­syw­ny kolor.

Jed­na war­stwa schnie aż 24 godzi­ny, po któ­rych dopie­ro moż­na przy­stą­pić do nakła­da­nia kolej­nej — jak łatwo zatem obli­czyć, samo malo­wa­nie zaci­sków trwa­ło trzy doby. A to nie koniec. W przy­pad­ku czte­ro­tłocz­ko­wych zaci­sków Brem­bo do Sub­a­ru trze­ba było jesz­cze doma­lo­wać bia­ły napis. Ręcz­na robo­ta za pomo­cą zwy­kłe­go pędzel­ka wyma­ga wpra­wy i nie zawsze może wyjść per­fek­cyj­nie, dla­te­go jeśli będzie­cie robić to same­mu, pole­ca­my wyko­rzy­stać wałek malar­ski — taki, jaki dosta­nie­cie w każ­dym skle­pie budow­la­nym. Nakła­da­jąc na nie­go nie­wiel­ką ilość far­by uzy­ska­cie rezul­tat bli­ski ide­ało­wi. Nie­któ­re zaci­ski hamul­co­we mają napi­sy umiesz­czo­ne na pła­skiej powierzch­ni — wów­czas zamiast malo­wa­nia moż­na zasto­so­wać spe­cjal­ne, wytrzy­ma­łe naklej­ki.

Jak widzi­cie malo­wa­nie zaci­sków hamul­co­wych to dłu­go­trwa­ły pro­ces (ze wzglę­du na czas schnię­cia kolej­nych warstw far­by) oraz wyma­ga­ją­cy pre­cy­zji, szcze­gól­nie jeśli mamy do czy­nie­nia z tło­czo­ny­mi napi­sa­mi.

Regeneracja zacisków hamulcowych

Regeneracja zacisków hamulcowych

Kom­plet­na rege­ne­ra­cja zaci­sków hamul­co­wych to nie tyl­ko czysz­cze­nie i malo­wa­nie. To rów­nież wymia­na wybra­nych kom­po­nen­tów, aby zaci­ski dzia­ła­ły w każ­dych warun­kach i były nie­za­wod­ne nie­za­leż­nie od pogo­dy.

Moc­no pod­nisz­czo­ne zaci­ski w naszej Świn­ce wyma­ga­ły pil­nej napra­wy — pra­wy przed­ni zacisk miał zapie­czo­ny jeden z tłocz­ków, przez co auto gorzej hamo­wa­ło, a dodat­ko­wo nad­mier­nie nagrze­wa­ło tar­czę hamul­co­wą i całe koło. Po dłuż­szej jeź­dzie wystar­czy­ło nachy­lić się nad pra­wym kołem, aby poczuć wyż­szą tem­pe­ra­tu­rę biją­cą od samo­cho­du.

Aby zre­ge­ne­ro­wać zaci­ski hamul­co­we, musie­li­śmy wymie­nić tłocz­ki oraz całe gumo­we uszczel­nie­nia zwa­ne orin­ga­mi. Wszyst­ko to moż­na kupić w kom­ple­cie jako tak zwa­ny zestaw napraw­czy do zaci­sków hamul­co­wych.

Regeneracja zacisków hamulcowych

Ile to kosztuje?

Na ryn­ku funk­cjo­nu­je wie­le firm spe­cja­li­zu­ją­cych się w rege­ne­ra­cji zaci­sków hamul­co­wych. My zro­bi­li­śmy to nie­co bar­dziej domo­wym spo­so­bem, a kosz­ty pre­zen­to­wa­ły się nastę­pu­ją­co:

ile kosztuje regeneracja zaciskow hamulcowych

Powyż­szy koszt doty­czy wszyst­kich czte­rech zaci­sków hamul­co­wych w samo­cho­dzie (czy­li przód i tył, lewa i pra­wa stro­na).

Czy warto?

Czy war­to rege­ne­ro­wać zaci­ski hamul­co­we? Odpo­wia­da­jąc na to pyta­nie trze­ba mieć świa­do­mość czy robi­my to tyl­ko i wyłącz­nie dla efek­tów wizu­al­nych, czy — tak jak w naszym przy­pad­ku — zaci­ski fak­tycz­nie wyma­ga­ły napra­wy z powo­du zapie­czo­ne­go tłocz­ka. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo pod­czas jaz­dy Świn­ką pro­ces ten był nie­zbęd­ny, a malo­wa­nie było już jedy­nie dodat­kiem przy roz­bie­ra­niu, czysz­cze­niu i rege­ne­ra­cji zaci­sków.

My z efek­tów jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni — nie tyl­ko nasze Sub­a­ru hamu­je lepiej, ale rów­nież bar­dziej raso­wo wyglą­da. O ile wcze­śniej cięż­ko było dostrzeć hamul­ce zza fel­gi, tak teraz krwi­sta czer­wień przy­ku­wa uwa­gę nawet z dale­ka.

A Wy jak oce­nia­cie efekt koń­co­wy?

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 37
  •  
  •