PARTNER BLOGA:

Poradnik prezentowy 2016 Pomysły na motoryzacyjny prezent

Przewiń w dół

Idą Świę­ta! Czas rodzin­nych spo­tkań, jedze­nia bez ogra­ni­czeń oraz obda­ro­wy­wa­nia pre­zen­ta­mi. Jeśli jak co roku masz pro­blem z wybo­rem co kupić swo­im bli­skim, śpie­szy­my z pomo­cą. Oto pod­po­wie­dzi na uda­ny poda­ru­nek dla każ­de­go, kto choć tro­chę kocha moto­ry­za­cję.


Poni­żej przed­sta­wia­my nasze pomy­sły na świą­tecz­ny pre­zent dla fanów moto­ry­za­cji. Przed­mio­ty są uni­wer­sal­ne i spraw­dzą się zarów­no jako poda­ru­nek dla niej, jak i dla nie­go. Prze­dział ceno­wy jest napraw­dę sze­ro­ki — od 10 do 400 zło­tych.

Wszyst­kie rze­czy mie­li­śmy oka­zję samo­dziel­nie dotknąć, obej­rzeć i prze­te­sto­wać, więc reko­men­du­je­my je z czy­stym sumie­niem.

Jazda samochodem po torze

O spor­to­wym samo­cho­dzie marzy nie­mal każ­dy fan moto­ry­za­cji. A gdy­by móc prze­je­chać się takim po torze? W bez­piecz­nych warun­kach, z doświad­czo­nym instruk­to­rem na pra­wym fote­lu? Nic pro­strze­go!

Voucher na jaz­dę samo­cho­dem po torze chciał­by pod Cho­in­ką zna­leźć chy­ba każ­dy. Dzię­ki Car­re­ra Cars Team możesz pomóc bli­skiej oso­bie zre­ali­zo­wać to marze­nie. Wybór jest napraw­dę boga­ty, więc w zależ­no­ści od budże­tu i pre­fe­ren­cji każ­dy znaj­dzie coś inte­re­su­ją­ce­go. Jaz­da wyści­go­wą wer­sją KIA pro_Cee’d CUP? Lub Sub­a­ru Impre­zą STI? A może raso­wym Porsche 911 GT3 o mocy ponad 400 koni mecha­nicz­nych?

Jaz­dy odby­wa­ją się na Torze Poznań, któ­ry pozwa­la na dobre pozna­nie osią­gów dane­go samo­cho­du. Jeśli wie­cie, że obda­ro­wy­wa­na oso­ba naj­moc­niej na świe­cie kocha swój samo­chód i nawet Porsche nie robi na nim takie­go wra­że­nia, poda­ruj­cie mu voucher na udział w Tor Poznań Track Day, dzię­ki któ­re­mu z wła­snym autem spę­dzi dzień pełen emo­cji, tre­nu­jąc z instruk­to­ra­mi spor­to­wą jaz­dę w Pozna­niu. Zakres cen — w zależ­no­ści od wybra­nej atrak­cji — od 69 do 2800 zło­tych. Do 24 grud­nia otrzy­ma­cie 15% zniż­ki świą­tecz­nej.

Dowiedz się wię­cej i kup.

Jazda Porsche po Torze Poznań

Zestaw słuchawkowy

Z tele­fo­nem komór­ko­wym nie roz­sta­je­my się cały dzień. Takie cza­sy. Ale roz­mo­wa tele­fo­nicz­na w trak­cie pro­wa­dze­nia samo­cho­du to nie­naj­lep­szy pomysł — szcze­gól­nie w sytu­acji, gdy trzy­ma­my tele­fon przy uchu, a kie­ru­je­my auto jed­ną ręką. Bez­pie­czeń­stwo bli­skiej oso­by popra­wisz poda­ro­wu­jąc jej zestaw słu­chaw­ko­wy.

Wybór tego typu urzą­dzeń jest duży, dla­te­go war­to oce­nić potrze­by oso­by obda­ro­wy­wa­nej tego typu pre­zen­tem. Jeśli poszu­ku­je­my dobrej jako­ści dźwię­ku, pole­ca­my zestaw słu­chaw­ko­wy nowej gene­ra­cji — Jabra Ste­alth. Dźwięk w jako­ści HD z zaawan­so­wa­ną reduk­cją szu­mów, do tego wygod­ny przy­cisk do obłu­gi połą­czeń, za pomo­cą któ­re­go uru­cho­mi­my rów­nież Siri w iPho­nie lub Google Now. Wszyst­ko zamknię­to w wygod­nej, kom­pak­to­wej obu­do­wie, wydłu­ża­jąc dodat­ko­wo czas pra­cy na bate­rii. Koszt? 319 zło­tych.

Jeże­li zestaw słu­chaw­ko­wy chce­cie poda­ro­wać oso­bie, któ­rą uzna­je się za przy­sło­wio­wą “psu­ję”, na pew­no war­to posta­wić na trwa­łość. Jabra Ste­el to zestaw słu­chaw­ko­wy do zadań spe­cjal­nych — odpor­ny na kurz, brud, żwir i wodę. Jest tak­że odpor­ny na wstrzą­sy, więc wytrzy­ma upa­dek z wyso­ko­ści. Jabra Ste­el ma bar­dzo duże przy­ci­ski, uszczel­nio­ne tak, aby zapew­nić odpor­ność na wodę i kurz, więc umoż­li­wia łatwy dostęp do Siri/Google Now, nawet jeśli nosi­my ręka­wicz­ki. Aby ode­brać połą­cze­nie, wystar­czy powie­dzieć „answer” („odpo­wiedz”). Cena za urzą­dze­nie, któ­re znie­sie wszyst­ko, to 399,99 zł.

Dowiedz się wię­cej i kup.

Zestaw słuchawkowy Jabra

zestaw głośnomówiący

Jeże­li z jakich­kol­wiek powo­dów ktoś nie chce korzy­stać z zesta­wu słu­chaw­ko­we­go, a mimo to czę­sto roz­ma­wia przez tele­fon pro­wa­dząc samo­chód, poda­ruj mu… zestaw gło­śno­mó­wią­cy. To taki wyna­la­zek, dzię­ki któ­re­mu może­my swo­bod­nie pro­wa­dzić roz­mo­wy, ale bez koniecz­no­ści wkła­da­nia do ucha słu­chaw­ki i upo­dab­nia­nia się do han­dlow­ca.

Jabra Fre­eway to naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ny zestaw gło­śno­mó­wią­cy tej mar­ki, zapew­nia­ją­cy wyraź­ne roz­mo­wy bez szu­mów oraz wyso­kiej jako­ści muzy­kę dzię­ki 3 gło­śni­kom z funk­cją wir­tu­al­ne­go dźwię­ku prze­strzen­ne­go. Urzą­dze­nie posia­da wbu­do­wa­ny nadaj­nik FM oraz reduk­cję szu­mów podwój­ne­go mikro­fo­nu. Całość mon­tu­je się w banal­ny spo­sób na osło­nie prze­ciw­sło­necz­nej, dzię­ki cze­mu zestaw nie rzu­ca się w oczy.

Jabra Fre­eway infor­mu­je o kolej­nych kro­kach pro­ce­su pod­łą­cza­nia, o tym, kto dzwo­ni oraz o sta­nie bate­rii. Możesz odbie­rać lub odrzu­cać połą­cze­nia za pomo­cą pole­ce­nia gło­so­we­go. Do tego samo­dziel­nie włą­cza się i wyłą­cza za spra­wą czuj­ni­ka ruchu. Jed­no łado­wa­nie bate­rii zapew­nia 14 godzin cza­su roz­mo­wy i 40 dni cza­su ocze­ki­wa­nia. To wszyst­ko otrzy­ma­my za 399,99 zł.

Dowiedz się wię­cej i kup.

Zestaw głośnomówiący Jabra Freeway

Rękawiczki do jazdy samochodem

Zima to ide­al­ny wręcz moment na poda­ro­wa­nie komuś bli­skie­mu ręka­wi­czek. A czy może być coś lep­sze­go, niż skó­rza­ne i sty­lo­we ręka­wicz­ki do jaz­dy samo­cho­dem? W dodat­ku takie, któ­re pozwa­la­ją na obsłu­gi­wa­nie ekra­nów doty­ko­wych w aucie czy w tele­fo­nie?

Już dru­gi rok z rzę­du pole­ca­my Wam ręka­wicz­ki samo­cho­do­we Napo Glo­ves. W tym roku dostęp­na jest nowość — reka­wicz­ki wyko­na­ne z ciem­no­brą­zo­wej skó­ry. Popra­wio­ny został rów­nież krój, dzię­ki cze­mu ręka­wicz­ki jesz­cze lepiej leżą na dło­ni. Dostęp­na jest wer­sja męska (NapoDRI­VE) i dam­ska (Napo­RE­BEL), w róż­nych roz­mia­rach.

Ręka­wicz­ki do jaz­dy samo­cho­dem od Napo Glo­ves są zna­ko­mi­cie wyko­na­ne, o czym — jako ich użyt­kow­ni­cy — sami mogli­śmy prze­ko­nać się przez ostat­ni rok. Owcza skó­ra wyko­rzy­sta­na do ich uszy­cia jest deli­kat­na, a przy tym bar­dzo wytrzy­ma­ła. Ręka­wicz­ki uszy­to bez pod­szew­ki, więc z powo­dze­niem moż­na ich uży­wać przez cały rok. Cena? Dokład­nie 149 zł za wyżej wymie­nio­ne mode­le prze­zna­czo­ne do jaz­dy samo­cho­dem.

Dowiedz się wię­cej i kup.

Rękawiczki samochodowe Napo Gloves

uchwyt na telefon

Zestaw słu­chaw­ko­wy lub gło­śno­mó­wią­cy to zna­ko­mi­te roz­wią­za­nie do pro­wa­dze­nia roz­mów w trak­cie jaz­dy. A co jeśli chce­my wyko­rzy­stać tele­fon jako nawi­ga­cję? Wów­czas nie­zbęd­ny oka­że się uchwyt, któ­ry pozwo­li umie­ścić tele­fon tam, gdzie będzie dobrze widocz­ny.

Uchwy­tów na ryn­ku jest cała masa, jako pre­zent naj­le­piej spraw­dzi się jed­nak taki, któ­ry nie tyl­ko będzie prak­tycz­ny, ale tak­że sty­lo­wy. Uchwyt na iPho­ne­’a mar­ki Ber­ro­lia wyko­na­ny został z naj­wyż­szej jako­ści wło­skiej skó­rynie­rdzew­nej sta­li. Dostęp­ne są róż­ne wer­sje kolo­ry­stycz­ne, w tym edy­cja przy­po­mi­na­ją­ca kar­bon, któ­ra ide­al­nie spraw­dzi się we wnę­trzu samo­cho­du spor­to­we­go. Do tego obszy­cie czer­wo­ną nit­ką i mamy uchwyt któ­ry nie szpe­ci, a wręcz popra­wia wygląd nasze­go auta.

Klips mocu­ją­cy uchwy­tu na tele­fon Ber­ro­lia został zapro­jek­to­wa­ny w taki spo­sób, by pew­nie paso­wał do samo­cho­dów z pozio­my­mi krat­ka­mi nawie­wu, znaj­du­ją­cych się w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści samo­cho­dów. Cena? 59 Euro, czy­li ok. 250 zło­tych. Zamó­wie­nia reali­zo­wa­ne są przez pol­ski oddział fir­my w cią­gu 3 dni robo­czych.

Dowiedz się wię­cej i kup.

Uchwyt na iPhone'a marki Berrolia

SŁUCHAWKI BLUETOOTH

Kie­row­cy naj­czę­ściej słu­cha­ją muzy­ki w samo­cho­dzie. Jed­nak gdy wyj­dzie­my z auta, nie musi­my się roz­sta­wać z ulu­bio­ny­mi utwo­ra­mi . Teraz kolek­cję ulu­bio­nych płyt czę­sto mamy w smart­fo­nie, któ­ry towa­rzy­szy nam nie­mal wszę­dzie. A dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem tele­fo­nu wypeł­nio­ne­go muzy­ką są… słu­chaw­ki bez­prze­wo­do­we.

Jabra Move Wire­less to kom­pak­to­we słu­chaw­ki, łączą­ce się z tele­fo­nem, kom­pu­te­rem lub innym źró­dłem muzy­ki poprzez Blu­eto­oth. Brak kabla ozna­cza peł­ną swo­bo­dę. Jed­no łado­wa­nie wystar­cza na 8 godzin pra­cy, a w razie roz­ła­do­wa­nia może­my sko­rzy­stać z dołą­czo­ne­go do opa­ko­wa­nia prze­wo­du i dalej cie­szyć się kawał­ka­mi ulu­bio­nych muzy­ków. To, co dodat­ko­wo wyróż­nia słu­chaw­ki Jabra Move Wire­less to wbu­do­wa­ny mikro­fon wie­lo­kie­run­ko­wy, umoż­li­wia­ją­cy nam pro­wa­dze­nie roz­mów tele­fo­nicz­nych.

Skan­dy­naw­ski design, czy­sty cyfro­wy dźwięk, a do tego — dzię­ki wbu­do­wa­nym przy­ci­skom — moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nia muzy­ki i połą­czeń bez­po­śred­nio ze słu­cha­wek. Jabra Move Wire­less zaska­ku­ją nie tyl­ko wyglą­dem i jako­ścią, ale tak­że ceną. Stan­dar­do­wa cena 399 zł przed okre­sem świą­tecz­nym zosta­ła obni­żo­na do pozio­mu pro­mo­cyj­nych 239 zł. A to już praw­dzi­wa oka­zja! Słu­chaw­ki dostęp­ne są w kolo­rze czar­nym, czer­wo­nym oraz nie­bie­skim. Zupeł­nie jak Sub­a­ru 😍

Dowiedz się wię­cej i kup.

Słuchawki Jabra Move Wireless

Opaska, Brelok lub naklejka

Jeśli szu­ka­cie jakie­goś drob­ne­go, nie­dro­gie­go pre­zen­tu — może­cie prze­stać szu­kać! Mamy dla Was cie­ka­wą pro­po­zy­cję.

Opa­ska sili­ko­no­wa na rękę z logo­ty­pem ulu­bio­nej mar­ki samo­cho­dów? Zale­d­wie 10 zło­tych. A może bre­lo­czek do klu­czy w kształ­cie uko­cha­ne­go samo­cho­du, wyko­na­ny ze sta­li szczot­ko­wa­nej? Tyl­ko 25 zło­tych. Do tego cała masa nakle­jek z moty­wa­mi moto­ry­za­cyj­ny­mi — od małych, po wiel­kie wle­py na samo­chód czy ścia­nę w miesz­ka­niu lub gara­żu.

Jeśli żaden goto­wy wzór naklej­ki nie przy­padł Wam do gustu, zamów­cie coś wedle wła­sne­go pro­jek­tu! Tak jak zro­bi­li­śmy to my, skła­da­jąc zamó­wie­nie na coś wyjąt­ko­we­go — świe­cą­ce w ciem­no­ści gwiazd­ki, któ­re nakle­ili­śmy nad łóżecz­kiem nasze­go 6‑miesięcznego Leona. Podo­bień­stwo ple­jad do logo Sub­a­ru… nie­przy­pad­ko­we 😉

Dowiedz się wię­cej i kup.

Opaski breloczki naklejki OdjazdoweNaklejki.pl

Książka

Książ­ka to zawsze dobry pre­zent. Tym bar­dziej, jeśli jest o samo­cho­dach.

Ostat­nią nowo­ścią w księ­gar­niach jest kolej­ny z serii best­sel­ler autor­stwa Jere­mie­go Clark­so­na, kul­to­wej posta­ci zna­nej każ­de­mu fano­wi moto­ry­za­cji. “Świat według Clark­so­na. Tak jak mówi­łem…” to kolej­na odsło­na nie­zwy­kle popu­lar­ne­go cyklu ksią­żek, któ­re są zbio­rem felie­to­nów Clark­so­na z ostat­nich lat. Dzię­ki temu, że książ­ka skła­da się z kil­ku­dzie­się­ciu krót­kich tek­stów, moż­na ją łatwo i przy­jem­nie przy­swa­jać na raty — w domu, metrze, tram­wa­ju czy prze­rwie w pra­cy.

Książ­ka “Świat według Clark­so­na. Tak jak mówi­łem…” prze­peł­nio­na jest humo­rem, cie­ka­wy­mi aneg­do­ta­mi i porów­na­nia­mi. Przy cenie wyno­szą­cej zale­d­wie 39 zło­tych, ten tytuł to pre­zent ide­al­ny.

Dowiedz się wię­cej i kup.

Świat według Clarksona. Tak jak mówiłem

Gra

Jeśli oso­ba, któ­rej chcesz poda­ro­wać pre­zent, jest zapa­lo­nym gra­czem i jed­no­cze­śnie fanem moto­ry­za­cji… w zasa­dzie nie ma nic łatwiej­sze­go. Poda­ruj jej grę samo­cho­do­wą!

Sto­sun­ko­wo nie­daw­no swo­ją pre­mie­rę mia­ła gra WRC 6, tytuł ofi­cjal­nie licen­cjo­no­wa­ny przez FIA. Gra WRC 6 jako jedy­na daje dostęp do peł­nej zawar­to­ści Rajo­wych Mistrzostw Świa­ta. Tyl­ko tutaj gracz ma moż­li­wość poczuć się jak praw­dzi­wa gwiaz­da naj­nie­bez­piecz­niej­sze­go spor­tu moto­ro­we­go, otrzy­mu­jąc dostęp do ory­gi­nal­nych samo­cho­dów na wszyst­kich tra­sach sezo­nu 2016. Mało tego, dzię­ki opcji dzie­lo­ne­go ekra­nu na jed­nym kom­pu­te­rze lub kon­so­li może­my zmie­rzyć się z przy­ja­ciół­mi — dobra zaba­wa gwa­ran­to­wa­na.

Gra WRC 6 dostęp­na jest na kom­pu­te­ry PC oraz kon­so­le Play­Sta­tion 4 i Xbox One. Cena — w zależ­no­ści od plat­for­my — od 149 do 180 zło­tych.

Dowiedz się wię­cej i kup.

Gra WRC 6

Sko­ro temat pre­zen­tów mamy już zała­twio­ny, pozo­sta­je nam życzyć Weso­łych Świąt!

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:
  • 52
  •  
  •