PARTNER BLOGA:

Polityka prywatności

Przewiń w dół

1.

Wła­ści­cie­lem Ser­wi­su antymoto.com (oraz ser­wi­sów wystę­pu­ją­cych w ramach sub­do­men ser­wi­su głów­ne­go) jest fir­ma ANTYMOTO Mar­cin Kamiń­ski (NIP: 5222675853).

2.

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest Mar­cin Kamiń­ski, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą ANTYMOTO Mar­cin Kamiń­ski, zwa­ny dalej „Admi­ni­stra­to­rem”.

3.

Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza Two­je dane, ponie­waż jesteś zain­te­re­so­wa­ny:

a) otrzy­my­wa­niem wia­do­mo­ści na temat nowych tre­ści na ser­wi­sie, np. poprzez new­slet­ter

b) otrzy­ma­niem infor­ma­cji na temat ofer­ty współ­pra­cy mar­ke­tin­go­wej z Admi­ni­stra­to­rem

c) zaku­pem pro­duk­tów onli­ne Admi­ni­stra­to­ra

d) komen­to­wa­niem tre­ści zamiesz­czo­nych na ser­wi­sie za pomo­cą narzę­dzi do tego celu prze­zna­czo­nych np. sys­tem Disqus

4.

W związ­ku z tym, Admi­ni­stra­tor będzie prze­twa­rzał dane oso­bo­we wpro­wa­dza­ne przez Cie­bie dobro­wol­nie w for­mu­la­rzach kon­tak­to­wych doty­czą­cych poszcze­gól­nych tre­ści, pro­duk­tów i usług wymie­nio­nych w punk­cie 3, takich jak np. imię i nazwi­sko, nazwa fir­my, adres, nr tele­fo­nu czy e‑mail kon­tak­to­wy.

5.

Admi­ni­stra­tor dokła­da wszel­kich sta­rań, by chro­nić Cie­bie i Two­je dane i zapew­nia, że są one:

a) prze­twa­rza­ne zgod­nie z pra­wem,

b) zbie­ra­ne dla ozna­czo­nych, zgod­nych z pra­wem celów i nie­pod­da­wa­ne dal­sze­mu prze­twa­rza­niu nie­zgod­ne­mu z tymi cela­mi,

c) mery­to­rycz­nie popraw­ne i ade­kwat­ne w sto­sun­ku do celów, w jakich są prze­twa­rza­ne oraz prze­cho­wy­wa­ne w posta­ci umoż­li­wia­ją­cej iden­ty­fi­ka­cję osób, któ­rych doty­czą, nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia.

6.

W celu obsłu­gi zapy­ta­nia czy reali­za­cji usłu­gi Admi­ni­stra­tor prze­ka­zu­je Two­je dane innym pod­mio­tom, takim jak np.

 • fir­my kurier­skie i pocz­to­we (w celu dostar­cze­nia umo­wy, gadże­tu, nagro­dy z kon­kur­su)
 • pod­mio­tom i pod­wy­ko­naw­com świad­czą­cym usłu­gi praw­ne, mar­ke­tin­go­we, infor­ma­tycz­ne i księ­go­we (w celu kom­pe­tent­nej obsłu­gi Two­je­go zapy­ta­nia lub reali­za­cji zamó­wio­nej przez Cie­bie usłu­gi czy zamó­wio­nych tre­ści)

Wszyst­kie pod­mio­ty, któ­rym Admi­ni­stra­tor powie­rza prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych gwa­ran­tu­ją sto­so­wa­nie odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny i bez­pie­czeń­stwa danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy pra­wa.

7.

Two­je dane prze­twa­rza­ne są przez czas koniecz­ny do tego, by:

 • obsłu­żyć Two­je zapy­ta­nie ofer­to­we
 • móc reali­zo­wać uzy­ska­ną od Cie­bie zgo­dę na komu­ni­ka­cję mar­ke­tin­go­wą (do cza­su cof­nię­cia tej zgo­dy)
 • kom­for­to­wo reali­zo­wać współ­pra­cę obję­tą umo­wą (do cza­su jej wyga­śnię­cia)

8.

Przy­słu­gu­je Ci pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia, do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec ich prze­twa­rza­nia, a tak­że do żąda­nia prze­nie­sie­nia tych danych do inne­go admi­ni­stra­to­ra zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi.

Każ­da oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw – z przy­czyn zwią­za­nych z jej szcze­gól­ną sytu­acją – wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych, w przy­pad­kach gdy pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra. W celu sko­rzy­sta­nia z powyż­szych upraw­nień nale­ży prze­słać Admi­ni­stra­to­ro­wi odpo­wied­nią wia­do­mość pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: poczta@arturjablonski.com  Przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go zaj­mu­ją­ce­go się ochro­ną danych oso­bo­wych.

Zasa­dy zwią­za­ne z reali­za­cją wska­za­nych praw zosta­ły opi­sa­ne szcze­gó­ło­wo w art. 16 – 21 RODO

9.

Admi­ni­stra­tor sto­su­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne zapew­nia­ją­ce ochro­nę prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych odpo­wied­nią do zagro­żeń oraz kate­go­rii danych obję­tych ochro­ną, a w szcze­gól­no­ści zabez­pie­cza dane przed ich udo­stęp­nie­niem oso­bom nie­upo­waż­nio­nym, zabra­niem przez oso­bę nie­upraw­nio­ną, prze­twa­rza­niem z naru­sze­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów oraz zmia­ną, utra­tą, uszko­dze­niem lub znisz­cze­niem.

10.

Chcesz skon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych w ser­wi­sie? Napisz na blog@antymoto.com.

 

Pliki cookies

1.

Ser­wis antymoto.com i jego sub­do­me­ny wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies, czy­li infor­ma­cje tek­sto­we prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niach koń­co­wych (jak np. kom­pu­ter czy smart­fon), któ­re może odczy­ty­wać sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny Admi­ni­stra­to­ra (cookies wła­sne) lub pod­mio­tów trze­cich.

2.

Ser­wis wyko­rzy­stu­je cookies sesyj­ne (wyga­sa­ją­ce po zamknię­ciu prze­glą­dar­ki) oraz cookies trwa­łe (prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym i roz­po­zna­ją­ce Cie­bie przy kolej­nej wizy­cie na ser­wi­sie).

3.

Przy pierw­szej wizy­cie na ser­wi­sie zosta­jesz poin­for­mo­wa­ny o pli­kach cookies oraz popro­szo­ny o zgo­dę na ich prze­twa­rza­nie.

4.

Pli­ki cookies możesz w dowol­nym momen­cie usu­nąć ze swo­jej prze­glą­dar­ki. Ich usu­nię­cie może jed­nak spo­wo­do­wać, że ser­wis nie będzie dzia­łał popraw­nie. Infor­ma­cję o tym, jak to zro­bić znaj­dziesz w sek­cji „Pomoc” uży­wa­nej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej lub jej usta­wie­niach bądź pre­fe­ren­cjach.

5.

Cookies są wyko­rzy­sty­wa­ne do zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia ser­wi­su, jak rów­nież do celów ana­li­tycz­nych, spo­łecz­no­ścio­wych i mar­ke­tin­go­wych, w tym:

 • bada­nia sta­ty­styk ser­wi­su
 • udo­stęp­nie­nia moż­li­wo­ści logo­wa­nia i utrzy­ma­nia Sesji, tj. unik­nię­cie koniecz­no­ści ponow­ne­go logo­wa­nia się
 • roz­po­zna­nia wyko­rzy­sty­wa­ne­go urzą­dze­nia koń­co­we­go
 • bada­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ków w celu dosto­so­wa­nia usług i pro­duk­tów
 • 1
 •  
 •