PARTNER BLOGA:

Odzież motocyklowa na motor i na co dzień Na co zwrócić uwagę?

Przewiń w dół

Jesteś miło­śni­kiem moto­ry­za­cji na dwóch kołach i chcesz na co dzień utoż­sa­miać się z tą dzie­dzi­ną? W takim razie zain­we­stuj w blu­zy na moto­cykl, koszul­ki tema­tycz­ne, a nawet akce­so­ria odzie­żo­we, np. paski z moty­wem moto­cy­klo­wym. Na ryn­ku dostęp­nych jest wie­le cie­ka­wych pro­duk­tów, któ­re pozwo­lą Ci wyróż­nić się tłu­mie i poka­zać swój praw­dzi­wy cha­rak­ter.


Zasta­na­wiasz się, czy blu­za moto­cy­klo­wa spraw­dzi się zarów­no do jaz­dy moto­cy­klem, jak i do codzien­ne­go nosze­nia? Będzie to traf­ny wybór, ale pod warun­kiem, że wybie­rzesz wła­ści­wy model. Nie­któ­re blu­zy moto­cy­klo­we z ochra­nia­cza­mi zapew­nia­ją nie­mal taką samą ochro­nę, jak dobrej jako­ści kurt­ka moto­cy­klo­wa. Dowiedz się, jak wybrać odpo­wied­nią odzież dla sie­bie i na co zwró­cić  szcze­gól­ną uwa­gę.

Bluza na motocykl – jak dopasować ją do własnych potrzeb?

Na ryn­ku znaj­dziesz wyso­kiej kla­sy odzież w zesta­wie z dodat­ko­wy­mi ochra­nia­cza­mi. To wła­śnie takie pro­duk­ty są naj­chęt­niej wybie­ra­ne przez kie­row­ców moto­cy­kli. Blu­za męska moto­cy­klo­wa w takim typie może być z powo­dze­niem użyt­ko­wa­nia pod­czas jaz­dy moto­rem, np. po mie­ście, a następ­nie zało­żo­na na cały dzień do pra­cy. Jest lek­ka, prze­wiew­na, a dodat­ko­wo świet­nie zabez­pie­czy Cię przed ura­za­mi pod­czas jaz­dy. Zanim wybie­rzesz blu­zę na motor, koniecz­nie weź pod uwa­gę:

  • cenę,
  • reno­mę pro­du­cen­ta,
  • kla­sę odpor­no­ści na roz­dar­cia, wodę i uszko­dze­nia mecha­nicz­ne,
  • roz­daj zasto­so­wa­nych ochra­nia­czy i ich licz­bę,
  • roz­miar,
  • kolo­ry­sty­kę.

To pod­sta­wa, jeśli cho­dzi o waż­ne kwe­stie doty­czą­ce wybo­ru blu­zy na moto­cykl. Uni­wer­sal­ność to jed­na z pod­sta­wo­wych cech, jaki­mi wyróż­nia­ją się tego typu pro­duk­ty. Inwe­stu­jąc w blu­zy moto­cy­klo­we z ochra­nia­cza­mi, zysku­jesz pew­ność, że te będą dosko­na­le dopa­so­wa­ne do Two­ich potrzeb na co dzień – zarów­no pod­czas jaz­dy, jak i po zej­ściu z pojaz­du.

Naj­lep­sza blu­za moto­cy­klo­wa jest wyko­na­na z wytrzy­ma­łe­go mate­ria­łu, któ­ry jed­no­cze­śnie będzie wyso­ce odpor­ny na znisz­cze­nia. Baweł­nia­na blu­za na motor z ochra­nia­cza­mi wyda­je się strza­łem w dzie­siąt­kę na cie­plej­sze dni – poczu­jesz kom­fort i bez­pie­czeń­stwo, a dodat­ko­wo poka­żesz swo­je praw­dzi­we „ja”.

Ile kosztuje męska bluza motocyklowa?

Ceny, w jakich dostęp­ne są blu­zy moto­cy­klo­we, zaczy­na­ją się już od 200 zł. Wie­le zale­ży od wybra­ne­go mode­lu. Im trwal­szy mate­riał i wydaj­niej­sze ochra­nia­cze, tym wyż­sza będzie cena pro­duk­tu. To samo tyczy się innych ele­men­tów odzie­żo­wych dla miło­śni­ków dwóch kółek – spodni, ręka­wic, koszu­lek ter­mo­ak­tyw­nych czy nawet bie­li­zny moto­cy­klo­wej.

Nie pole­ca się nad­mier­ne­go oszczę­dza­nia pod­czas zaku­pu odzie­ży czy nawet pod­sta­wo­we­go wypo­sa­że­nia na motor. Lepiej zaopatrz się w pro­dukt wyso­kiej kla­sy od spraw­dzo­ne­go pro­du­cen­ta. Dzię­ki temu zyskasz pew­ność, że blu­za moto­cy­klo­wa posłu­ży Ci dłu­gie lata. Waż­ne jest też, że w razie upad­ku ochro­ni ona Two­je cia­ło przed poważ­ny­mi ura­za­mi.

Blu­zy na motor czy inne­go rodza­ju odzież to tak­że dosko­na­ły pomysł na pre­zent dla bli­skich. Zbli­ża­ją się świę­ta, dla­te­go war­to pomy­śleć o takiej for­mie obda­ro­wa­nia zna­jo­me­go czy oso­by z rodzi­ny, któ­ra inte­re­su­je się moto­ry­za­cją i aktyw­nie jeź­dzi moto­cy­klem.

  •  
  •  
  •