PARTNER BLOGA:

Nasz sprzęt Czego używamy do tworzenia bloga?

Przewiń w dół

Nasz blog powsta­je głów­nie dzię­ki pasji, masie pomy­słów, samo­za­par­ciu i cięż­kiej pra­cy. Bez sprzę­tu nie byli­by­śmy jed­nak w sta­nie two­rzyć mate­ria­łów, któ­re tutaj publi­ku­je­my. Jakim apa­ra­tem robi­my zdję­cia? Czym krę­ci­my fil­my? Na czym powsta­ją nasze wpi­sy? Oto odpo­wie­dzi na pyta­nia, któ­re czę­sto nam zada­wa­li­ście.

Sprzęt foto / wideo

Główny aparat

Przez pierw­sze lata powsta­wa­nia blo­ga uży­wa­li­śmy apa­ra­tu Canon 600d z obiek­ty­wem Tam­ron 28–75mm 2.8 oraz Canon 50mm 1.8. Gdy jed­nak w roku 2016 zaczę­li­śmy myśleć poważ­nie o wej­ściu na YouTu­be­’a i krę­ce­niu fil­mów, musie­li­śmy zmie­nić sprzęt. Był to moment, w któ­rym roz­sta­li­śmy się z Cano­nem i posta­wi­li­śmy na nową mar­kę — Pana­so­nic.

Pana­so­nic Lumix DMC-GH4 jest bez­lu­ster­kow­cem, któ­ry dosko­na­le spraw­dza się przy two­rze­niu wideo. Krę­ci w jako­ści 4K, ofe­ru­je masę przy­dat­nych funk­cji, jest mały, lek­ki i poręcz­ny, a do tego ma odchy­la­ny ekran, któ­ry zna­czą­co uła­twia pra­cę. Tego apa­ra­tu uży­wa­my zarów­no do two­rze­nia fil­mów, jak i robie­nia zdjęć na blo­ga.

Wię­cej o apa­ra­cie: http://bit.ly/2d3ZOMM

OBIEKTYWY

Ponie­waż apa­rat Pana­so­ni­ca mamy od sto­sun­ko­wo nie­daw­na, na począ­tek kupi­li­śmy do nie­go obiek­tyw Pana­so­nic G X VARIO PZ 14–42mm f/3.5–5.6. Nie jest nie­ste­ty zbyt jasny, ale od cze­goś trze­ba zacząć 😉 Plu­sem jest napraw­dę kom­pak­to­wa budo­wa obiek­ty­wu, wbu­do­wa­na sta­bi­li­za­cja obra­zu oraz płyn­ny zoom, przy­dat­ny szcze­gól­nie przy fil­mo­wa­niu.

Wię­cej o obiek­ty­wie: http://bit.ly/2cFHScf

Dru­gim obiek­ty­wem któ­ry wyko­rzy­stu­je­my przy two­rze­niu blo­ga jest sta­ło­ogni­sko­wy Olym­pus M.Zuiko Digi­tal 45 mm f/1.8 ED. Jest to jed­no z lep­szych szkieł do apa­ra­tów w sys­te­mie Mikro 4/3, a do tego ma przy­stęp­ną cenę. Słu­ży nam głów­nie do foto­gra­fo­wa­nia oraz fil­mo­wa­nia deta­li.

Wię­cej o obiek­ty­wie: http://bit.ly/2j9YFsy

mikrofon

Star­tu­jąc z two­rze­niem mate­ria­łów wideo szyb­ko odkry­li­śmy, że w fil­mach liczy się nie jakość obra­zu, ale… dźwię­ku. Nawet naj­pięk­niej­sze uję­cia nie będą dobrze ode­bra­ne, jeśli nikt nie zro­zu­mie, co pod­czas nich mówisz. Aby popra­wić jakość dźwię­ku reje­stro­wa­ne­go apa­ra­tem kupi­li­śmy mikro­fon Rode Vide­omic Pro, czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ny przez YouTu­be­rów.

Mikro­fon Rode Vide­omic Pro mon­to­wa­ny jest na górze apa­ra­tu i pod­łą­cza­ny za pomo­cą wyj­ścia mini-jack. Zasi­la­ny jest z bate­rii 9V, któ­ra star­cza spo­koj­nie na kil­ka­dzie­siąt minut pra­cy. Mikro­fon jest kie­run­ko­wy, co ozna­cza, że dosko­na­le zbie­ra dźwięk z obsza­ru, któ­ry jest przed mikro­fo­nem, jed­no­cze­śnie wyci­sza­jąc hała­sy dobie­ga­ją­ce z boków.

Wię­cej o mikro­fo­nie: http://bit.ly/2cFGdDJ

slider Foton

Sprzęt, o któ­rym dłu­go marzy­li­śmy. To dzię­ki nie­mu jeste­śmy w sta­nie stwo­rzyć uję­cia do fil­mów, z któ­rych napraw­dę jeste­śmy dum­ni. Koja­rzy­cie płyn­ne prze­jaz­dy kame­ry, zna­ne z prak­tycz­nie każ­de­go fil­mu kino­we­go czy seria­lu tele­wi­zyj­ne­go? Oka­zu­je się, że taki mate­riał może stwo­rzyć każ­dy z nas. Wystar­czy mieć zespół napę­do­wy Foton Vara­nus oraz sli­der Foton Kame­le­on.

Sli­der to naj­pro­ściej ujmu­jąc dłu­ga (w naszym przy­pad­ku 130mm) szy­na, po któ­rej poru­sza się apa­rat. Zespół napę­do­wy Foton Vara­nus to z kolei zestaw sil­ni­ków oraz panel ste­ru­ją­cy, za pomo­cą któ­rych może­my pro­gra­mo­wać wybra­ny ruch kame­ry. Tak, apa­ra­tu po sli­de­rze nie prze­su­wa­my ręką — robią to zapro­gra­mo­wa­ne sil­ni­ki. Dzię­ki temu uzy­sku­je­my cał­ko­wi­cie płyn­ne, nie­ska­zi­tel­ne uję­cia.

Co war­te pod­kre­śle­nia, zespół napę­do­wy Vara­nus to pol­ski pro­dukt. Wymy­śli­ła go i pro­du­ku­je fir­ma Foton z Kali­sza.

Wię­cej o sli­de­rze: http://bit.ly/2d0CraP 

statyw Foton

Sta­tyw to jed­no z pod­sta­wo­wych akce­so­riów każ­de­go foto i wideo ama­to­ra. Począt­ko­wo korzy­sta­li­śmy ze sta­ty­wu Vel­bon Sher­pa, jest on jed­nak przy­sto­so­wa­ny typo­wo do foto­gra­fo­wa­nia. Odkąd two­rzy­my rów­nież wideo, korzy­sta­my ze sta­ty­wu wideo Foton. Jest on w sta­nie udźwi­gnąć aż 40 kg, więc z łatwo­ścią radzi sobie ze sli­de­rem i zespo­łem napę­do­wym Vara­nus.

Wię­cej o sta­ty­wie: http://bit.ly/2d0CraP 

głowica wideo Foton

Aby zła­pać odpo­wied­ni kadr, szcze­gól­nie pod­czas fil­mo­wa­nia, nie­zbęd­na jest gło­wi­ca. My korzy­sta­my z gło­wi­cy kul­to­wej Foton, dosko­na­łym dopeł­nie­niu innych akce­so­riów tej fir­my. Gło­wi­ca wideo Foton jest dwu­kie­run­ko­wa. Prak­tycz­ne roz­wią­za­nie opar­te na kuli pozwa­la sto­so­wać gło­wi­cę zarów­no w fil­mo­wa­niu, jak i foto­gra­fii.

Wię­cej o gło­wi­cy: http://bit.ly/2hTadhR

kamera sportowa GoPro

Ponie­waż cza­sa­mi przy­da­je się dru­ga kame­ra, aby pod­czas jed­ne­go uję­cia zmie­niać kadr, albo po pro­stu zare­je­stro­wać dodat­ko­wy mate­riał, korzy­sta­my z popu­lar­nej kame­ry spor­to­wej GoPro. Posia­da­my model GoPro Hero 3+ Black, któ­ry nie jest może naj­now­szy i naj­wy­god­niej­szy w obsłu­dze, ale reje­stru­je dobrej jako­ści obraz. Nie­ste­ty nie jest to roz­dziel­czość 4K (wów­czas kame­ra reje­stru­je zbyt mało kla­tek na sekun­dę), ale jak to mówią “jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma” 😉

Uży­wa­nie kame­ry GoPro bez dodat­ko­wych akce­so­riów jest prak­tycz­nie nie­moż­li­we, dla­te­go wyko­rzy­stu­je­my rów­nież obu­do­wę (w tym wodosz­czel­ną), róż­ne­go rodza­ju uchwy­ty czy przy­ssaw­kę na szy­bę.

GoPro wyko­rzy­stu­je­my nie tyl­ko do wideo. Na blo­gu czę­sto zoba­czy­cie zdję­cia wyko­na­ne dzię­ki GoPro, któ­re rekom­pen­su­je nam brak obiek­ty­wu sze­ro­ko­kąt­ne­go do apa­ra­tu.

Wię­cej o kame­rze: http://bit.ly/2d0Jtwj

Pilot Removu do GoPro

Kame­ra GoPro Hero 3 nie posia­da ekra­nu, przez co jej obsłu­ga to upier­dli­wa czyn­ność. Roz­wią­za­niem oka­zał się pilot zdal­ne­go ste­ro­wa­nia Remo­vu R1. Łączy się on z kame­rą GoPro za pomo­cą Wi-Fi i pozwa­la na ste­ro­wa­nie oraz pod­gląd kadru czy zare­je­stro­wa­ne­go już mate­ria­łu. Bez tego prak­tycz­ne­go dodat­ku korzy­sta­nie z GoPro było­by na tyle kosz­mar­ne, że w naszym mnie­ma­niu aż nie­moż­li­we. To tak, jak­by robić zdję­cia “na śle­po”, celu­jąc wyłącz­nie na wyczu­cie.

Wię­cej o pilo­cie: http://bit.ly/2d46QkA

 

  • 2
  •  
  •