PARTNER BLOGA:

Najlepsza kamera samochodowa? Jak ją znaleźć? Aktualny ranking - poradnik 2020 TOP10

Kamera samochodowa

Przewiń w dół

Reje­stra­tor jaz­dy, wide­ore­je­stra­tor, czar­na skrzyn­ka czy po pro­stu naj­zwy­czaj­niej w świe­cie kame­ra samo­cho­do­wa to bez wąt­pie­nia bar­dzo uży­tecz­ny gadżet każ­de­go kie­row­cy. Nagry­wa całą naszą tra­sę, a dzię­ki temu może­my się uchro­nić się przed póź­niej­szy­mi kon­se­kwen­cja­mi praw­ny­mi.


Kie­dy prze­glą­da­my hity youtu­be z pol­skich dróg dokład­nie widzi­my, że lepiej mieć kame­rę samo­cho­do­wą gdyż to zna­czą­co uła­twia docho­dze­nie swo­ich rosz­czeń od innych kie­row­ców.

Kamera samochodowa – jak wybrać tą najlepszą?

Na wstę­pie zazna­czę, że ide­al­na kame­ra samo­cho­do­wa nie ist­nie­je choć nie­któ­rym mode­lom nie­wie­le do tego bra­ku­je. Nie ma kame­ry, któ­ra dała­by nam 100% gwa­ran­cji odczy­tu tablic reje­stra­cyj­nych. Nawet jeśli taki wide­ore­je­stra­tor kosz­tu­je kil­ka tysię­cy zło­tych —  jest po pro­stu nie­moż­li­we ponie­waż zbyt wie­le czyn­ni­ków ma na to wpływ (jakość szyb w aucie, pogo­da, usta­wie­nia świa­teł itd.)

Cena gra pierwsze skrzypce

Jeże­li nasz budżet nie posia­da limi­tu to celu­je­my w urzą­dze­nia z naj­wyż­szej pół­ki cho­ciaż nie wszyst­ko co naj­droż­sze ozna­cza, że jest naj­lep­sze. Więk­szy pro­blem jest wte­dy kie­dy budżet jest ogra­ni­czo­ny, np. do kil­ku­set zło­tych i w danym prze­dzia­le ceno­wym jest wie­le mode­li kamer samo­cho­do­wych. Praw­dzi­wą sztu­ką jest zna­leźć ide­al­ny kom­pro­mis mię­dzy ceną a jako­ścią z naci­skiem na to dru­gie.

Na co zwracać uwagę przy wyborze kamery samochodowej?

Naj­waż­niej­sza jest oczy­wi­ście jakość obra­zu – jakość, a nie roz­dziel­czość. Nie­któ­rzy pro­du­cen­ci roz­cią­ga­ją sztucz­nie przez tzw. Inter­po­la­cję roz­dziel­czość do jed­ne­go pozio­mu wyżej po to aby na pudeł­ku napi­sać, że kame­ra nie nagry­wa w HD tyl­ko Ful­lHD. Nie­ste­ty to zabieg tyl­ko raczej mar­ke­tin­go­wy. Inter­po­la­cja to roz­cią­gnię­cie obra­zu np. z HD do roz­dziel­czo­ści Ful­lHD zatem co z tego, że na pudeł­ku mamy napis Ful­lHD jak jakość obra­zu będzie nie­mal­że iden­tycz­na jak w kamer­ce HD. Coś tam sztucz­nie pod­krę­cą ale do praw­dzi­we­go ful­lhd będzie dale­ko. Podob­nie jest z ilo­ścią kla­tek na sekun­dę – bywa, że pro­du­cen­ci rów­nież sto­su­ją trik w posta­ci dublo­wa­nia, kopio­wa­nia kla­tek i tak mamy np. 60fps ale tyl­ko wte­dy kie­dy klik­nie­my pra­wym przy­ci­skiem myszy i spraw­dzi­my szcze­gó­ły pli­ku – w rze­czy­wi­sto­ści, po ana­li­zie w pro­gra­mie do edy­cji fil­mów, klat­ki są sko­pio­wa­ne i jakość jest iden­tycz­na jak ta w kamer­ce, któ­ra ma 30fps.

Oglą­da­jąc fil­mi­ki z przy­kła­do­wych nagrań war­to wziąć rów­nież pod uwa­gę fakt, że po pierw­sze youtu­be pogar­sza jakość fil­mów, a po dru­gie auto teste­ra nie musi mieć nowych szyb.

Na skle­pie kamerasamochodowa.com nie­mal­że pod każ­dym opi­sem kame­ry obok danych tech­nicz­nych znaj­dzie­cie przy­kła­do­we nagra­nia z kamer samo­cho­do­wych.

Szmery bajery? Nie tym razem! Jakość obrazu to punkt najważniejszy

Asy­stent mie­rze­nia odle­gło­ści przed nami, asy­stent ostrze­ga­nia o zmia­nie pasa ruchu, ADAS i inne – to wszyst­ko faj­ne ale nie będzie zawsze dzia­łać dobrze jeśli nie są to funk­cje fabrycz­nie wmon­to­wa­ne w nasze auto.

Baza foto­ra­da­rów, nawi­ga­cja – im wię­cej rze­czy nie ozna­cza, że kamer­ka jest lep­sza. Jak coś jest do wszyst­kie­go to jest wia­do­mo do cze­go – kame­ra z zało­że­nia ma jak naj­le­piej nagry­wać i tego się trzy­maj­my. To nie smart­fon z dużą ilo­ścią baje­rów.

GPS – nie musi być w stan­dar­dzie, bo to tak napraw­dę jest to opcja, któ­ra nudzi się klien­tom po tygo­dniu, a mało tego – więk­szość ją wyłą­cza nawet kie­dy kamer­ka ma ją w stan­dar­dzie, bo to takie tro­chę krę­ce­nie bata na same­go sie­bie. Owszem kame­ra samo­cho­do­wa to nie jest poli­cyj­ny wide­ore­je­stra­tor z homo­lo­ga­cją na mie­rze­nie pręd­ko­ści ale po co ktoś ma szu­kać powo­dów do zaczep­ki. Załóż­my że jedzie­my 53km/h na 50tce, ktoś nam wymu­sza i deli­kwent dosta­je man­dat za wymu­sze­nie, a my za prze­kro­cze­nie pręd­ko­ści o 3km/h – niby nie do koń­ca, ale jak mawia­ją ludzie z bran­ży każ­da spra­wa jest do wygra­nia i prze­gra­nia.

Kąt widze­nia – więk­szy nie ozna­cza lep­szy, nie każ­dy lubi oglą­dać fil­my w sty­lu tzw. Rybie­go oka. Opty­mal­ne war­to­ści to mię­dzy 130 a mak­sy­mal­nie oko­li­ce 170 stop­ni. Naj­le­piej obej­rzeć fil­mik przy­kła­do­wy i spraw­dzić czy nam takie nagra­nia odpo­wia­da­ją.

Wbu­do­wa­na bate­ria czy kon­den­sa­tor? Droż­sze kamer­ki mają wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor zamiast bate­rii ponie­waż to kon­den­sa­to­ry są bar­dziej odpor­niej­sze na skraj­nie gorą­ce i zim­ne tem­pe­ra­tu­ry. Z dru­giej stro­ny jeże­li jest to dobrze zro­bio­ne to nie ma obaw o to, że kamer­ka nam się roz­sy­pie.

Sposób mocowaniauchwyt na taśmę czy przyssawka?

Łatwiej­sza do mon­ta­żu i demon­ta­żu jest przy­ssaw­ka – łatwiej moż­na dzię­ki niej wyre­gu­lo­wać kamer­kę. Spo­sób moco­wa­nia na taśmę dwu­stron­ną wca­le nie jest zły. Wszyst­ko zale­ży od auta i czo­ło­wej szy­by w aucie – nie każ­da kame­ra z moco­wa­niem na taśmę nada­je się na pio­no­wą szy­bę.

Tryb par­kin­go­wy – dobrze i war­to go mieć. Naj­le­piej aby był to aktyw­ny tryb par­kin­go­wy. Wyróż­nia­my dwa rodza­je try­bów par­kin­go­wych – aktyw­ny oraz pasyw­ny.

Gor­szy pasyw­ny dzia­ła tyl­ko na czuj­nik wstrzą­sów g‑sensor – kame­ra czu­wa na par­kin­gu i kie­dy autem zabu­ja to roz­po­czy­na nagry­wa­nie. Ten tryb jest gor­szy ponie­waż nie zawsze naszym autem zbu­ja na tyle moc­no, żeby kame­ra to wykry­ła.

O aktyw­nym try­bie par­kin­go­wym mówi­my wte­dy kie­dy kame­ra ma detek­cję ruchu. Kame­ra czu­wa a kie­dy wykry­je ruch roz­po­czy­na nagry­wa­nie.

Aby kame­ra czu­wa­ła na par­kin­gu potrzeb­ne jest sta­łe zasi­la­nie. W nie­któ­rych mode­lach samo­cho­dów prąd w gniazd­ku zapal­nicz­ki pły­nie cały czas. Teo­re­tycz­nie mogło­by się wyda­wać że to nam wystar­czy i nic wię­cej nie potrze­bu­je­my. Nic bar­dziej myl­ne­go. To roz­wią­za­nie, czy­li pod­pię­cie na sta­łe naszej kame­ry w taki spo­sób jest nie­do­bre dla aku­mu­la­to­ra w aucie – może go roz­ła­do­wać i będzie­my mie­li nie tani pro­blem.

Roz­wią­za­niem jest adap­ter zasi­la­nia. Co nam daje taki adap­ter?

Pod­pi­na­my go bez­po­śred­nio pod aku­mu­la­tor lub z pomo­cą przej­śció­wek do bez­piecz­ni­ków. Mamy sta­łe zasi­la­nie na par­kin­gu przy zga­szo­nym sil­ni­ku, ale przede wszyst­kim adap­ter spraw­dza napię­cie na aku­mu­la­to­rze – jeśli aku­mu­la­tor jest już sła­by to adap­ter odci­na dopływ prą­du do kamer­ki chro­niąc go w ten spo­sób przed cał­ko­wi­tym roz­ła­do­wa­niem.

Przejdźmy teraz do rankingu.

 1. Van­true N4 – naj­lep­sza kame­ra samo­cho­do­wa według ran­kin­gu – tak moż­na by okre­ślić model N4. Kon­ku­ren­cji jej rze­czy­wi­ście brak. Jest to pierw­sza na świe­cie, jedy­na dostęp­na w Pol­sce kame­ra trzy­ka­na­ło­wa, któ­ra nagry­wa przód, tył, wnę­trze, a nawet boki pojaz­du. Van­true to mar­ka pre­mium kamer samo­cho­do­wych – naj­wyż­szej kla­sy pod­ze­spo­ły. Model N4 posia­da aktyw­ny tryb par­kin­go­wy – jeże­li przed­nia lub wewnętrz­na kame­ra wykry­je ruch to roz­po­czy­na się nagry­wa­nie ze wszyst­kich 3 kamer. Jasność przed­nie­go obiek­ty­wu to aż F 1.4 (im mniej tym lepiej dla noc­nych nagrań). Pod­ze­spo­ły Sony Sta­rvis, szyb­ki pro­ce­sor, a nawet wyj­ście USB typu C spra­wia­ją, że ten model zasłu­gu­je bez­a­pe­la­cyj­nie na pozy­cję numer 1.
 • Sen­sor Sony IMX335 (przód) + 2x Sony IMX307 (wnętrze/tył)
 • Nagra­nia 2.5K (1440p) 30FPS
 • Pro­ce­sor Hisi­li­con HI3559 V200
 • Ekran 2,45”
 • Obiek­tyw F/1.4 (przód), F/2.0 (wnę­trze), F/1.8 (tył)
 • Kąt widze­nia 155 (przód), 165 (wnę­trze), 160 (tył)
 • Obsłu­ga kart pamię­ci do 256GB
 • Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor
 • Aktyw­ny tryb par­kin­go­wy
 • GPS (opcjo­nal­nie)
 1. DR750-2CH LTE — nie­zwy­kle inno­wa­cyj­na kame­ra, któ­ra jako jedy­na w zesta­wie­niu umoż­li­wia zdal­ny pod­gląd samo­cho­du z dowol­ne­go miej­sca na świe­cie. Urzą­dze­nie wyko­rzy­stu­je do tego inter­ne­to­wą chmu­rę. Zale­tą tego mode­lu jest bar­dzo kom­pak­to­wy roz­miar i dys­kret­ność po zamon­to­wa­niu w samo­cho­dzie.
  • Chip­set Hisi­li­con HI3559
  • Sen­sor optycz­ny Sony STARVIS
  • Zdal­ny dostęp do kame­ry przez inter­ne­to­wą chmu­rę
  • Kąt widze­nia obiek­ty­wu: 139 / 139 stop­ni (przód / tył)
  • Odbior­nik GPS
  • Łącz­ność WiFi
  • Aktyw­ny tryb par­kin­go­wy
  • Max. pojem­ność kar­ty pamię­ci 256GB
  • Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor
 1. Mika­vi PQ4 DUAL – jeże­li nasz budżet nie pozwa­la na lide­ra, a szu­ka­my kame­ry przód tył to PQ4 dual będzie słusz­nym wybo­rem. Roz­bu­do­wa­ne try­by par­kin­go­we oraz adap­ter zasi­la­nia już w zesta­wie.
 • Sen­sor Sony STARVIS IMX327 oraz Sony STARVIS IMX291
 • Nagra­nia 2x 1080p 30FPS
 • Pro­ce­sor Nova­tek NT96663
 • Ekran 2”
 • Obiek­tyw 170 (przód i tył) F/1.8
 • Obsłu­ga kart pamię­ci do 128GB
 • Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor
 • Aktyw­ny tryb par­kin­go­wy
 • WiFi
 • GPS
 • Adap­ter ACC w zesta­wie
 1. Van­true X4 4K – praw­dzi­wa jakość 4K – bez żad­nej sztucz­nej inter­po­la­cji. Aktyw­ny tryb par­kin­go­wy oraz wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor. Do tego 3” wyświe­tlacz, intu­icyj­ne menu w języ­ku pol­skim. Final­nie otrzy­mu­je­my świet­nej jako­ści nagra­nia.
 • Sen­sor Sony IMX317 8M CMOS
 • Nagra­nia 4K 3840x2160p30
 • Pro­ce­sor Amba­rel­la A12
 • Ekran 3”
 • Obiek­tyw F/1.8
 • Kąt widze­nia 160 stop­ni
 • Obsłu­ga kart pamię­ci do 256GB
 • Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor
 • Aktyw­ny tryb par­kin­go­wy
 • GPS (opcjo­nal­nie)
 1. Vio­fo A129 PRO 4K – alter­na­ty­wa dla Van­true X4. Na plus moż­li­wość opcjo­nal­ne­go pod­pię­cia tyl­nej kame­ry.
 • Sen­sor Sony Sony Exmor R IMX317
 • Nagra­nia 4K (2160p) 30FPS
 • Pro­ce­sor Nova­tek NT96685
 • Ekran 2”
 • Obiek­tyw F/1.8
 • Kąt widze­nia 130 stop­ni
 • Obsłu­ga kart pamię­ci do 256GB
 • Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor
 • Aktyw­ny tryb par­kin­go­wy
 • GPS
 1. 70mai A800 4K+RC06 — nowość i już best­sel­ler. Nie jest jed­nak wyżej z racji bra­ku pol­skie­go menu oraz pasyw­ne­go try­bu par­kin­go­we­go.
 • Model: A800
 • Wyświe­tlacz: 3” (854×480)
 • Roz­dziel­czość nagrań: do 3840×2160 4K
 • Sen­sor obra­zu: SONY IMX415
 • Zapis do 30 kl./s
 • Obiek­tyw: 7G, F1.8
 • Kąt widze­nia: 139°
 • Wbu­do­wa­ny GPS
 • Łącz­ność Wi-Fi
 • Pro­ce­sor: Hi3559 V200
 • aku­mu­la­tor
 1. Vio­fo A119 V3 – lider jeśli cho­dzi o dobrą kame­rę samo­cho­do­wą do 500 zło­tych. Kon­den­sa­tor i aktyw­ny tryb par­kin­go­wy.
 • Sen­sor Sony STARVIS IMX335
 • Nagra­nia 2.5K (1600p) 30FPS
 • Pro­ce­sor Nova­tek NT96670
 • Ekran 2”
 • Obiek­tyw 140° F/1.6
 • Obsłu­ga kart pamię­ci do 256GB
 • Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor
 • Aktyw­ny tryb par­kin­go­wy
 1. Van­true N1 PRO – minia­tu­ro­wa kame­ra pre­mium w budże­to­wej cenie. Sze­ro­ki kąt widze­nia, pod­ze­spo­ły Sony, pl menu, aktyw­ny tryb par­kin­go­wy i wyso­ka jakość nagrań – to wszyst­ko za oko­li­ce trzy­stu zło­tych.
 • Sen­sor Sony IMX323
 • Nagra­nia Ful­lHD 1080P 30FPS
 • Pro­ce­sor NOVATEK NT96658
 • Ekran 1.5”
 • Obiek­tyw 160° F/1.8 sześcio-warstwowy, szkla­ny
 • Obsłu­ga kart pamię­ci do 256GB
 • Pol­skie, intu­icyj­ne menu
 • Wbu­do­wa­ny aku­mu­la­tor
 • Nie­wiel­kie roz­mia­ry
 • Aktyw­ny tryb par­kin­go­wy – czuj­nik wstrzą­sów plus detek­cja ruchu
 • Opcjo­nal­ny uchwyt z modu­łem gps moco­wa­ny na taśmę lub przy­ssaw­kę
 1. Car­For­ce A300 — nie­dro­ga kame­ra samo­cho­do­wa, speł­nia­ją­ca z powo­dze­niem pod­sta­wo­we zada­nia wide­ore­je­stra­to­ra. Posia­da tryb par­kin­go­wy.
 • Sen­sor AR0330
 • Ekran 3 cale
 • Obiek­tyw 150°
 • Tryb par­kin­go­wy
 • Detek­cja ruchu
 • Sen­sor wykry­wa­ją­cy prze­cią­że­nie
 • Łatwy mon­taż
 1. Vio­fo WR1 – ktoś musi być na koń­cu listy, ale to jest TOP10 best­sel­le­rów jeśli cho­dzi o kame­ry samo­cho­do­wej. Minia­tu­ro­wy roz­miar i brak ekra­nu to nie­wąt­pli­wie zale­ty tego urzą­dze­nia. Nie­ste­ty brak rów­nież try­bu par­kin­go­we­go, choć­by pasyw­ne­go.
 • Sen­sor Sony IMX323
  • Nagra­nia FULL HD 30FPS
  • Pro­ce­sor NTK96655
  • Obiek­tyw 160° F/1.8
  • Obsłu­ga kart pamię­ci do 128GB
  • Wbu­do­wa­ny kon­den­sa­tor i wifi
  • WiFi
  x brak try­bu par­kin­go­we­go

Kie­dy już zaku­pi­my kame­rę samo­cho­do­wą war­to wgrać do niej naj­now­sze opro­gra­mo­wa­nie ze stro­ny pro­du­cen­ta lub dys­try­bu­to­ra. Po mon­ta­żu wkła­da­my kar­tę pamię­ci, któ­rą to naj­le­piej sfor­ma­to­wać z pozio­mu kamer­ki przed pierw­szy­mi nagra­nia­mi.

Jakie są opty­mal­ne usta­wie­nia kame­ry samo­cho­do­wej? Mon­taż nie powi­nien przy­spo­rzyć więk­szych pro­ble­mów. Naj­le­piej zamon­to­wać ją deli­kat­nie z pra­wej stro­ny za luster­kiem wstecz­nym. Kable ukry­wa­my w pod­su­fit­ce, potem uszczel­kach i goto­we. Jeśli cho­dzi nato­miast o usta­wie­nia obiek­ty­wu to zale­cał­bym jego odchy­le­nie ku górze aby nagra­nia przed­sta­wia­ły oko­ło 60% zie­mi i 40% nie­ba. Takie usta­wie­nie zapew­ni nagra­niom rów­no­wa­gę mię­dzy eks­po­zy­cją a szcze­gó­ła­mi. Głów­nym celem tego zabie­gu jest niwe­la­cja pro­ble­mów z auto­ma­tycz­ną korek­tą eks­po­zy­cji z jasne­go nie­ba.

Wszyst­kie kame­ry samo­cho­do­we z ran­kin­gu oraz znacz­nie wię­cej wie­dzy znaj­dzie w spe­cja­li­stycz­nym skle­pie z kame­ra­mi samo­cho­do­wy­mi www.KameraSamochodowa.com

Zawsze sze­ro­kiej dro­gi!

 •  
 •  
 •