PARTNER BLOGA:

Najciekawsze seriale science fiction na Prime Video

Przewiń w dół

Na jesien­ne wie­czo­ry może­my wybrać dla sie­bie nie­jed­no kasy­no onli­ne dar­mo­wa kasa na start, jak i rów­nież swój wol­ny czas spę­dzić może­my przed TV.


Dobrym pomy­słem jest dziś sko­rzy­sta­nie z Pri­me Video, któ­re w całym pakie­cie Ama­zon dostęp­ne jest za 49 zło­tych rocz­nie. Moż­na w ser­wi­sie zna­leźć spo­ro cie­ka­wych pro­duk­cji scien­ce fic­tion. Posta­no­wi­li­śmy przyj­rzeć się seria­lom. Oto nasza lista naj­cie­kaw­szych pozy­cji.

Tales from the Loop

Simon Stålen­hag to arty­sta, któ­ry od pew­ne­go cza­su two­rzy wyjąt­ko­we obra­zy, gra­fi­ki przed­sta­wia­ją­ce ludzi korzy­sta­ją­cych z róż­nych tech­no­lo­gii. Na pod­sta­wie tych dzieł Ama­zon stwo­rzył serial Tales from the Loop. Przed­sta­wia on losy fik­cyj­ne­go mia­stecz­ka w USA w latach 80. XX wie­ku. Jego miesz­kań­cy korzy­sta­ją z tajem­ni­czej pętli, któ­ra umiesz­czo­na jest pod zie­mią. Pozwa­la ona na two­rze­nie zaawan­so­wa­nych urzą­dzeń. Jed­nak zwią­za­ne są z nią rów­nież nad­przy­ro­dzo­ne zja­wi­ska, z któ­ry­mi stycz­ność coraz czę­ściej mają miesz­kań­cy. Pierw­szy sezon skła­da się z 8 odcin­ków, z któ­rych każ­dy pre­zen­tu­je inną histo­rię. To świet­na pro­po­zy­cja dla miło­śni­ków mądre­go i zro­bio­ne­go z pomy­słem scien­ce fic­tion.

Expanse

Expan­se to jeden z naj­więk­szych feno­me­nów ostat­nich lat. Książ­ka Danie­la Abra­ha­ma i Ty Franc­ka, któ­rzy piszą pod pseu­do­ni­mem James S.A. Corey, sta­ła się świa­to­wym best­sel­le­rem. Na jej pod­sta­wie stwo­rzo­no serial, któ­ry docze­kał się już 5 sezo­nów, a kolej­ny i zapew­ne ostat­ni będzie miał swo­ją pre­mie­rę w grud­niu 2021 roku. Pre­zen­tu­je on nam losy wie­lu boha­te­rów żyją­cych w odle­głej przy­szło­ści. Doszło do sko­lo­ni­zo­wa­nia nasze­go ukła­du sło­necz­ne­go, gdzie powsta­ły dwie liczą­ce się siły: Zie­mia i Mars. Z kolei na sta­cjach kosmicz­nych i wśród aste­ro­id miesz­ka­ją Pasia­rze, czy­li oso­by, któ­re uro­dzi­ły się i całe życie spę­dzi­ły w prze­strze­ni kosmicz­nej. Pasia­rze trak­to­wa­ni są przez innych jako odrzut­ko­wie, tania siła robo­cza. Głów­nym boha­te­rem jest tu Jim Hol­den, któ­ry obej­mu­je dowódz­two nad fre­ga­tą Roci­nan­te. Wraz ze swo­ją zało­gą nie­dłu­go sta­ną przed misją, od któ­rej zale­żeć będą losy przy­szłej woj­ny. Expan­se jest o tyle świet­nym seria­lem, że posta­wio­no tu w głów­nej mie­rze na scien­ce niż fic­tion. Dzię­ki temu kosmicz­ne wal­ki odby­wa­ją się z uży­ciem dzia­łek, tor­ped, podró­że wyma­ga­ją odpo­wied­nich środ­ków i zapa­sów, a sama fizy­ka stoi na wyso­kim pozio­mie.

Star Trek: Picard

Jean-Luc Picard to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych i roz­po­zna­wal­nych posta­ci ze świa­ta Star Tre­ka. Gra­ny przez Patric­ka Ste­war­ta kapi­tan od lat znaj­du­je się na eme­ry­tu­rze. Wie­dzie spo­koj­ne życie w swo­jej win­ni­cy. Pew­ne­go dnia przy­by­wa do nie­go tajem­ni­cza Dahj. Potrze­bu­je pil­nie pomo­cy od Picar­da. Męż­czy­zna zaczy­na podej­rze­wać, że może być ona zwią­za­na z jego prze­szło­ścią. Były boha­ter galak­ty­ki decy­du­je się ponow­nie wyru­szyć w podróż, któ­ra zagwa­ran­tu­je mu mnó­stwo przy­gód na róż­nych pla­ne­tach.

Herosi

Co praw­da na chwi­lę obec­ną na Pri­me Video dostęp­ny jest tyl­ko pierw­szy sezon seria­lu, jed­nak war­to zacząć z nim przy­go­dę, gdyż jest to aku­rat naj­lep­sza jego część. Pre­zen­tu­je on nam losy kil­ku posta­ci, któ­re odkry­wa­ją, że mają nad­przy­ro­dzo­ne moce. Cla­ire Ben­net potra­fi bar­dzo szyb­ko rege­ne­ro­wać swo­je cia­ło, Hiro Naka­mu­ra podró­żu­je w cza­sie, a Peter Petrel­li może latać. Im oraz innym boha­te­rom zagra­ża jed­nak Sylar. Jest to seryj­ny mor­der­ca, któ­ry zabi­ja innych hero­sów, a następ­nie przej­mu­je ich moce. Muszą zatem wspól­nie sta­nąć do wal­ki z potęż­nym prze­ciw­ni­kiem.

Na Pri­me Video moż­na rów­nież oglą­dać Super­na­tu­ral, Defian­ce, Bat­tle­star Galac­ti­ca, Phi­lip K. Dic­k’s Elec­tric Dre­ams, Pre­ache­ra, Uplo­ad.

  •  
  •  
  •