PARTNER BLOGA:

Najciekawsze premiery na Xboxa

Przewiń w dół

Lato pozo­sta­je już tyl­ko wspo­mnie­niem i teraz powo­li już nasta­wiać się musi­my na zimo­we mie­sią­ce.

Nie dzi­wi nas to, że aktyw­ność wie­lu osób spa­da, przez co rza­dziej wycho­dzi się z domu. W wyni­ku tego sta­wia­my na ofe­ro­wa­ne przez dar­mo­wa kasa za reje­stra­cję bez depo­zy­tu, jak i na gry kom­pu­te­ro­we. Być może naj­bliż­sze tygo­dnie będą świet­nym cza­sem do spraw­dze­nia nowych gier na Xbo­xa. Posta­no­wi­li­śmy zatem przyj­rzeć się pre­mie­rom naj­cie­kaw­szych listo­pa­do­wych pre­mier.

Conway: Disappearance at Dahlia View

Gra od stu­dia Whi­te Paper Games to pro­duk­cja detek­ty­wi­stycz­na, gdzie wcie­la­my się w eme­ry­to­wa­ne­go funk­cjo­na­riu­sza, któ­ry musi zająć się spra­wą zagi­nię­cia dziew­czyn­ki. Akcja toczy się w mia­stecz­ku Dalia View, w latach 50. XX wie­ku w Anglii. Zagi­nio­ną jest ośmio­let­nia dziew­czyn­ka Char­lot­te May, a naszym boha­te­rem jest Robert Con­way, któ­ry od lat poru­sza się na wóz­ku. Naszym głów­nym zada­niem będzie obser­wo­wa­nie życia sąsia­dów. Z cza­sem oka­że się, że z pozo­ru nor­mal­ne sytu­acje mogą napro­wa­dzić nas na trop zagi­nio­nej dziew­czyn­ki. Gra ma spe­cy­ficz­ną gra­fi­kę, jak i mrocz­ny kli­mat.

Forza Horizon 5

Forza Hori­zon to jeden z eks­klu­zyw­nych tytu­łów na Xbo­xa, któ­ry od lat two­rzo­ny jest przez Play­gro­und Games. Tym razem are­ną wyda­rzeń będzie Mek­syk, gdzie ści­gać może­my się zarów­no przez dżun­glę, kanio­ny, pla­że, mię­dzy słyn­ny­mi zabyt­ka­mi, jak i rów­nież na szczyt wul­ka­nu. Pod­czas roz­gryw­ki będzie­my mieć stycz­ność z róż­ny­mi kra­jo­bra­za­mi, prze­szko­da­mi, jak i warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi. Forza Hori­zon 5 zawie­rać będzie naj­więk­szą w histo­rii licz­bę pojaz­dów, któ­rych ma być kil­ka­set. Mowa zarów­no o zabyt­ko­wych mode­lach, jak i nowo­cze­snych samo­cho­dach. Zwięk­szo­no tak­że moż­li­wo­ści tunin­go­wa­nia aut. Cie­ka­wie pre­zen­tu­je się tu tryb fabu­lar­ny oraz opcja Even­tLab, dzię­ki któ­rej moż­na two­rzyć wła­sne wyzwa­nia.

Call of Duty: Vanguard

Po raz kolej­ny seria Call of Duty powra­ca do tego, z cze­go naj­bar­dziej jest zna­na — II woj­ny świa­to­wej. Dzie­ło Sled­ge­ham­mer Games pozwo­li nam w kam­pa­niach fabu­lar­nych wybrać 4 róż­ne posta­ci: radziec­ką snaj­per, ame­ry­kań­skie­go pilo­ta, bry­tyj­skie­go spa­do­chro­nia­rza oraz austra­lij­skie­go żoł­nie­rza. W każ­dej kam­pa­nii mają oni do wyko­na­nia róż­ne zada­nia, jak i rów­nież kla­sycz­ną eli­mi­na­cję napo­tka­nych prze­ciw­ni­ków. W nie­któ­rych misjach ich losy będą się nawet krzy­żo­wa­ły. Van­gu­ard to tak­że roz­gryw­ka onli­ne, gdzie już na począt­ku do wybo­ru jest 20 map z róż­ny­mi opcja­mi roz­gryw­ki. Doda­no tu tak­że tryb zom­bie.

Football Manager 2022

Foot­ball Mana­ger to kla­sy­ka wśród miło­śni­ków pił­ki noż­nej. Po raz kolej­ny będzie­my mogli zarzą­dzać wybra­nym klu­bem pił­kar­skim. W grze od Sports Inte­rac­ti­ve mamy do wybo­ru mnó­stwo kra­jów i tam­tej­szych roz­gry­wek. Dzię­ki wyku­pio­nym licen­cjom może­my pro­wa­dzić praw­dzi­we klu­by i zarzą­dzać zna­ny­mi zawod­ni­ka­mi. Do naszych obo­wiąz­ków będzie kie­ro­wa­nie dru­ży­ną, trans­fe­ry, zarzą­dza­nie finan­sa­mi, moty­wo­wa­nie zawod­ni­ków. Musi­my śle­dzić sta­ty­sty­ki, każ­dy mecz, gdzie war­to doko­ny­wać zmian czy wpro­wa­dzać inną stra­te­gię.

Battlefield 2042

To kolej­ny nie­zwy­kle wycze­ki­wa­ny FPS, za któ­ry tym razem odpo­wia­da EA DICE i Digi­tal Illu­sions CE. Jak moż­na się domy­ślić po samym tytu­le, w tej odsło­nie Bat­tle­fiel­da prze­no­sze­ni jeste­śmy do 2042 roku. Toczy się tu nie­ofi­cjal­ny jesz­cze kon­flikt mię­dzy Rosją a Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi. Będzie­my mogli wcie­lić się w człon­ka jed­nost­ki spe­cjal­nej. Choć gra posia­da tryb dla jed­ne­go gra­cza, to jed­nak bar­dziej nasta­wio­na jest na roz­gryw­kę zespo­ło­wą. Mecze onli­ne toczyć się mogą nawet mię­dzy 128 zawod­ni­ka­mi. Mamy ty 4 kla­sy posta­ci, peł­no bro­ni i dodat­ków dla naszych żoł­nie­rzy.

W listo­pa­dzie na Xbo­xa uka­żą się tak­że takie tytu­ły jak: Disco Ely­sium: The Final Cut, Epic Chef, The Elder Scrolls V: Sky­rim Anni­ver­sa­ry Edi­tion, Grow: Song of the Ever­tree, Blo­odRay­ne 2: ReVam­ped, Far­ming Simu­la­tor 22, Aste­rix & Obe­lix: Slap them All!, Bey­ond a Ste­el Sky, Evil Genius 2: World Domi­na­tion.

  •  
  •  
  •