PARTNER BLOGA:

Jak wynająć nowoczesne BMW X5?

Przewiń w dół

BMW X5 jest samo­cho­dem oso­bo­wym w typie SUV‑a kla­sy wyż­szej.

Model ten jest pro­du­ko­wa­ny pod nie­miec­ką mar­ką BMW od 1999 roku. W 2018 wpro­wa­dzo­na zosta­ła jego czwar­ta gene­ra­cja. Samo­chód zna­czą­co urósł w odnie­sie­niu do poprze­dza­ją­cej go odsło­ny trze­ciej, ale para­dok­sal­nie jest jed­no­cze­śnie niż­szy i lżej­szy. Wygląd odświe­żo­no poprzez doda­nie cha­rak­te­ry­stycz­nych dla nowych mode­li nie­miec­kie­go kon­cer­nu – mniej­szych reflek­to­rów, podłuż­nych tyl­nych lamp oraz wiel­kie­go, podwój­ne­go gril­la. Jakie są opcje dla osób, któ­re były­by zain­te­re­so­wa­ne wynaj­mem tego mode­lu? Odpo­wie­dzi znaj­dzie­cie w  tek­ście. Pozna­cie też zale­ży BMW X5.

 

Naj­waż­niej­sze cechy BMW X5

BMW X5 czwar­tej gene­ra­cji wypo­sa­żo­no w adap­ta­cyj­ne zawie­sze­nie, a dodat­ko­wo jest też dostęp­na wer­sja z napę­dem na czte­ry koła i regu­lo­wa­nym zawie­sze­niem pneu­ma­tycz­nym. Każ­dy model ben­zy­no­wy został rów­nież wypo­sa­żo­ny w filtr czą­stek sta­łych, nato­miast te z  sil­ni­ka­mi wyso­ko­pręż­ny­mi mają wtrysk AdBlue, zmniej­sza­ją­cy emi­sję tlen­ków azo­tu. Jeże­li cho­dzi o wypo­sa­że­nie, to na pew­no trze­ba zwró­cić uwa­gę na bogac­two w zakre­sie asy­sten­tów bez­pie­czeń­stwa. BMW X5 posia­da cho­ciaż­by czuj­nik pod­czer­wie­ni, któ­re­go zada­niem jest moni­to­ro­wa­nie tego, gdzie spo­glą­da kie­row­ca. Współ­pra­cu­je on z inny­mi asy­sten­ta­mi, dla­te­go np. asy­stent jaz­dy w kor­ku nie pozwo­li samo­cho­do­wi się poru­szać w sytu­acji, gdy czuj­nik wyka­że, że kie­row­ca ode­rwał wzrok od dro­gi. Użyt­kow­nik BMW X5 nie musi się jed­nak mar­twić o dyna­mi­kę jaz­dy. Model ten ma udo­sko­na­lo­ną jed­nost­kę napę­do­wą o nazwie Twin­Po­wer Tur­bo, a jego napęd na czte­ry koła BMW xDri­ve pozwa­la na zna­ko­mi­tą trak­cję. Dodat­ko­wo, opcjo­nal­ny pakiet xOf­fro­ad pozwa­la na jesz­cze lep­szą adap­ta­cję samo­cho­du do warun­ków nawierzch­ni. Posia­da on czte­ry try­by tere­no­we, a każ­dy odpo­wia­da inne­mu rodza­jo­wi dróg.

 

BMW X5 w abo­na­men­cie

To wszyst­ko z pew­no­ścią brzmi atrak­cyj­nie, ale nowe samo­cho­dy mar­ki BMW nigdy nie nale­ża­ły do tanich. To zro­zu­mia­łe, że nie każ­de­go może być stać na zakup takie­go mode­lu, więc nie bra­ku­je osób, któ­re szu­ka­ją alter­na­tyw­nych opcji. Jed­ną z nich może być na przy­kład wyna­jem samo­cho­du z wypo­ży­czal­ni. BMW X5 jest np. dostęp­ne w ofer­cie fir­my Flex To Go, któ­ra ofe­ru­je wyna­jem śred­nio­ter­mi­no­wy w ramach, któ­re­go uzy­sku­je­my dostęp do auta na okres od 1 do nawet 12 mie­się­cy. Jest to rodzaj wypo­ży­cze­nia przy­po­mi­na­ją­cy abo­na­ment albo sub­skryp­cję ­– pła­ci­my sta­łą kwo­tę za każ­dy mie­siąc korzy­sta­nia z usłu­gi, jaką w tym przy­pad­ku jest moż­li­wość jaz­dy nowiut­kim i w peł­ni spraw­nym autem. Taki wyna­jem może być inte­re­su­ją­cy nie tyl­ko dla osób pry­wat­nych, ale rów­nież dla firm. Wie­le przed­się­biorstw poszu­ku­je dla swo­ich pra­cow­ni­ków samo­cho­dów przed­kon­trak­to­wych bądź takich, któ­re są potrzeb­ne tyl­ko na okre­ślo­ny czas, np. do kon­kret­ne­go pro­jek­tu. Wyna­jem sub­skryp­cyj­ny spra­wia też, że odcho­dzą nam zmar­twie­nia i kosz­ty zwią­za­ne z eks­plo­ata­cją pojaz­du. Już nie musi­my wszyst­kie­go pil­no­wać, ponie­waż to w gestii wypo­ży­czal­ni leży odpo­wie­dzial­ność za ser­wi­so­wa­nie samo­cho­du czy aktu­al­ne prze­glą­dy tech­nicz­ne. Tak samo jak wymia­na opon czy ole­ju.

 

Wyna­jem BMW X5 we Flex To Go

Jeże­li zde­cy­du­je­my się na wypo­ży­cze­nie w ramach abo­na­men­tu, war­to poważ­nie zasta­no­wić się nad ofer­tą fir­my Flex To Go. Ucho­dzi ona za jedy­ną na ryn­ku, któ­ra umoż­li­wia rezy­gna­cję z umo­wy bez pono­sze­nia kosz­tów już nawet po pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia z usłu­gi. Jed­no­cze­śnie ma napraw­dę roz­bu­do­wa­ną flo­tę pojaz­du i ofe­ru­je sze­reg udo­god­nień swo­im klien­tom, takich jak np. moż­li­wość zwięk­sze­nia mie­sięcz­ne­go limi­tu kilo­me­trów do prze­je­cha­nia. Żeby wypo­ży­czyć BMW X5 we Flex To Go naj­le­piej będzie zaj­rzeć na witry­nę inter­ne­to­wą fir­my. Pod adre­sem www.flexmidrent.pl wypeł­ni­my sto­sow­ny for­mu­larz i  skon­tak­tu­je się z nami przed­sta­wi­ciel wypo­ży­czal­ni w celu doga­da­nia wszel­kich for­mal­no­ści. W razie dodat­ko­wych pytań moż­na też sko­rzy­stać z info­li­nii pod nume­rem +12 333 77 68.

Arty­kuł spon­so­ro­wa­ny.

  •  
  •  
  •