PARTNER BLOGA:

Czas na większe auto! Jak szybko i bezpiecznie sprzedać stare?

321 Sprzedane

Przewiń w dół

W życiu każ­de­go z nas w koń­cu przy­cho­dzi moment, gdy musi­my wymie­nić auto. Na więk­sze, bez­piecz­niej­sze, bar­dziej eko­no­micz­ne lub po pro­stu nowo­cze­śniej­sze. Pierw­szym kro­kiem jest wte­dy… sprze­daż dotych­cza­so­we­go samo­cho­du. Jak zro­bić to szyb­ko i bez­piecz­nie? Spraw­dzi­li­śmy to na wła­snej skó­rze! 


Za sta­re, za wol­ne, zbyt sła­bo wypo­sa­żo­ne, za mało eko­no­micz­ne. Powo­dów na sprze­daż dotych­cza­so­we­go samo­cho­du jest wie­le. U nas dokucz­li­wym ele­men­tem sta­je się wiel­kość samo­cho­du — mimo wszyst­ko hatch­back, mimo iż szyb­ki i świet­nie się pro­wa­dzą­cy, nie jest typo­wym autem rodzin­nym. Szcze­gól­nie, gdy ma się trój­kę dora­sta­ją­cych dzie­ci. Aby jed­nak zacząć myśleć o zaku­pie nowe­go auta, naj­pierw trze­ba pozbyć się tego sta­re­go. Jak zro­bić to z gło­wą i bez stre­su?

Aby się prze­ko­nać, sko­rzy­sta­li­śmy z nowej usłu­gi — zrób­my 3–2‑1 SPRZEDANE! powe­red by OTOMOTO, któ­ra pole­ga na odku­pie­niu auta od ręki. Korzy­sta­jąc z zapro­sze­nia mar­ki, odwie­dzi­li­śmy jeden z ich war­szaw­skich punk­tów inspek­cji, by pod­dać Foczy­sła­wę wyce­nie. Odkup samo­cho­du, któ­ry sta­je się za mały dla naszej rodzi­ny, otwo­rzy­ł­by nam dro­gę do roz­wa­ża­ń na temat więk­sze­go, ale rów­nie szyb­kiego pojaz­du 😉

Jak wygląda inspekcja samochodu w 321 Sprzedane?

Na inspek­cję, a tym samym wyce­nę nasze­go uży­wa­ne­go samo­cho­du, może­my zapi­sać się wygod­nie za pomo­cą stro­ny 321sprzedane.pl. Tam też może­my sko­rzy­stać z dar­mo­we­go kal­ku­la­to­ra, by wstęp­nie osza­co­wać war­tość pojaz­du i wie­dzieć, ile mniej wię­cej może­my się za nie­go spo­dzie­wać.

Poznaj war­tość swo­je­go auta

Następ­nie wybie­ra­my odpo­wia­da­ją­cy nam punkt na mapie Pol­ski, usta­la­my dogod­ny ter­min i poda­je­my pod­sta­wo­we dane kon­tak­to­we. Goto­we! Po zapi­sie otrzy­ma­my potwier­dze­nie mailo­we, a tak­że instruk­cję, pod­po­wia­da­ją­cą nam, co nale­ży zabrać na inspek­cję samo­cho­du. W przy­pad­ku oso­by fizycz­nej jest to:

  •  dowód oso­bi­sty,
  • dowód reje­stra­cyj­ny pojaz­du,
  • kar­ta pojaz­du,
  • aktu­al­na poli­sa OC,
  • książ­ka ser­wi­so­wa pojaz­du,
  • fak­tu­ry i rachun­ki doty­czą­ce napraw.

W naszym przy­pad­ku szcze­gól­nie waż­nym punk­tem oka­zał się ten ostat­ni. Nasz Ford Focus RS jest moc­no doin­we­sto­wa­ny, co mogli­ście śle­dzić w wie­lu wpi­sach na blo­gu, więc jego war­tość wzro­sła w sto­sun­ku do samo­cho­du seryj­ne­go. Tuning sil­ni­ka, wymia­na ukła­du wyde­cho­we­go czy hamul­ców, potwier­dzo­ne wykre­sem z hamow­ni oraz fak­tu­ra­mi zaku­pu czę­ści, wpły­wa na war­tość ryn­ko­wą auta, a tym samym jego wyce­nę przez 3–2‑1 SPRZEDANE. Jeśli przy swo­im samo­cho­dzie robi­li­ście zatem cokol­wiek wię­cej, niż wymia­na ole­ju sil­ni­ko­we­go czy kloc­ków hamul­co­wych, war­to zabrać na inspek­cję auta tecz­kę z fak­tu­ra­mi lub rachun­ka­mi — od tego zale­żeć może ofer­ta ceno­wa, któ­rą otrzy­ma­my na koniec! Cenę sprze­da­ży pod­no­si też rodzaj sil­ni­ka, niski prze­bieg, ponad­stan­dar­do­we wypo­sa­że­nie, histo­ria, waż­na gwa­ran­cja od pro­du­cen­ta oraz ład­ne wnę­trze w dobrym sta­nie.

Sama wizy­ta roz­po­czy­na się od krót­kich for­mal­no­ści przy kom­pu­te­rze oraz zło­że­niu kil­ku pod­pi­sów na doku­men­tach, a następ­nie prze­ka­za­niu klu­czy­ków eks­per­to­wi z 3–2‑1 SPRZEDANE! w celu odby­cia jaz­dy testo­wej. Pod­czas niej oce­nia­na jest wstęp­nie kon­dy­cja auta — czy jeź­dzi, skrę­ca i ogól­nie rzecz ujmu­jąc, funk­cjo­nu­je pra­wi­dło­wo. Następ­nym kro­kiem jest dokład­na oce­na pojaz­du na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym sta­no­wi­sku.

Jak nasz Ford został spraw­dzo­ny pod­czas dar­mo­wej inspek­cji w 3–2‑1 SPRZEDANE? Eks­pert pod­łą­czył urzą­dze­nie dia­gno­stycz­ne do kom­pu­te­ra pokła­do­we­go w celu zde­ko­do­wa­nia nume­ru VIN oraz odczy­ta­nia histo­rii błę­dów. Następ­nie oce­nia­na jest kon­dy­cja nad­wo­zia — w tym z uży­ciem mier­ni­ka gru­bo­ści lakie­ru. Cała inspek­cja doku­men­to­wa­na jest za pomo­cą zdjęć, któ­re — ku nasze­mu zdzi­wie­niu — od razu lądu­ją w final­nym rapor­cie doty­czą­cym auta.

 

Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu wewnętrz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia i apli­ka­cji wszyst­ko to, co eks­pert z 3–2‑1 SPRZEDANE! doku­men­tu­je pod­czas inspek­cji nasze­go samo­cho­du, znaj­du­je się w pod­su­mo­wa­niu na kom­pu­te­rze. Tra­fia­ją tam zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce wypo­sa­że­nie samo­cho­du, stan nad­wo­zia czy zauwa­żo­ne uster­ki, wyni­ki pomia­rów gru­bo­ści lakie­ru, dane z urzą­dze­nia dia­gno­stycz­ne­go, a tak­że komen­tarz, któ­ry oso­ba zaj­mu­ją­ca się inspek­cją wpro­wa­dza ręcz­nie pod koniec całej pro­ce­du­ry.

Umów dar­mo­wą inspek­cję auta

Po trwa­ją­cej oko­ło 30 minut inspek­cji raport doty­czą­cy nasze­go samo­cho­du jest goto­wy. Tra­fia on do rze­czo­znaw­cy, któ­re po zazna­jo­mie­niu się ze wszyst­ki­mi zgro­ma­dzo­ny­mi infor­ma­cja­mi wyce­nia auto.

Inspek­cja samo­cho­du uży­wa­ne­go w 321 Sprze­da­ne

Sprzedaż samochodu używanego — od ręki!

Cała wizy­ta prze­bie­gła w bar­dzo przy­jem­nej atmos­fe­rze, a wyko­nu­ją­ca inspek­cję nasze­go samo­cho­du oso­ba wyka­za­ła się dużym doświad­cze­niem w tym, co robi. Dosłow­nie po 40 minu­tach od prze­kro­cze­niu pro­gu sie­dzi­by 3–2‑1 SPRZEDANE! mie­li­śmy na sto­le kon­kret­ną ofer­tę ceny, za któ­rą może­my sprze­dać nasz samo­chód od ręki i… do domu wró­cić tak­sów­ką. Tak wygod­nej i szyb­kiej sprze­da­ży uży­wa­ne­go samo­cho­du życzy­my każ­de­mu kie­row­cy!

Jak zdo­ła­li­śmy pod­py­tać pod­czas wizy­ty, na sprze­daż samo­cho­du od ręki decy­du­je się napraw­dę spo­ra część kie­row­ców. Po przej­ściu całej pro­ce­du­ry trud­no się temu dzi­wić — jeśli jeste­śmy zde­cy­do­wa­ni na sprze­daż nasze­go uży­wa­ne­go auta, cięż­ko o szyb­szy i przy­jem­niej­szy spo­sób. Bez odbie­ra­nia dzie­sią­tek tele­fo­nów, bez uma­wia­nia się z kolej­ny­mi oso­ba­mi, bez narze­ka­nia czy nego­cja­cji ceny o poło­wę, bez powta­rza­nia histo­rii samo­cho­du w kół­ko… Oszczęd­ność ner­wów i cza­su jest napraw­dę nie do prze­ce­nie­nia.

War­to też wspo­mnieć, że korzy­sta­jąc z usłu­gi 3–2‑1 SPRZEDANE!, nie obo­wią­zu­je nas pra­wo rękoj­mi. Jeśli z kolei sprze­da­je­my samo­chód oso­bie pry­wat­nej, a ta w cią­gu dwóch lat od pod­pi­sa­nia umo­wy odkry­je wadę zata­jo­ną, może zażą­dać od nas zwro­tu czę­ści lub nawet cało­ści zapła­co­nej kwo­ty.

Sprze­daż samo­cho­du uży­wa­ne­go w 321 Sprze­da­ne

Sprze­daż auta może odbyć się od ręki lub na kolej­ny, umó­wio­ny przez nas dzień, co pozwo­li na spo­koj­nie zapla­no­wać całą ope­ra­cję logi­stycz­nie.

Po tym, jak sami prze­szli­śmy pro­ce­du­rę wyce­ny auta w 3–2‑1 SPRZEDANE! może­my z czy­stym sumie­niem zachę­cić do sko­rzy­sta­nia z tej opcji sprze­da­ży uży­wa­ne­go samo­cho­du. Wyce­na jest dar­mo­wa, a jeśli zde­cy­du­je­my się na fina­li­za­cję sprze­da­ży, z całą pew­no­ścią zaosz­czę­dzi­my sobie nie tyl­ko spo­ro cza­su, ale rów­nież i nie­po­trzeb­nych ner­wów. A wte­dy moż­na już przejść do tej naj­przy­jem­niej­szej czę­ści, czy­li poszu­ki­wa­nia kolej­ne­go, upra­gnio­ne­go samo­cho­du!

Wpis powstał we współ­pra­cy z 3–2‑1 SPRZEDANE!

  •  
  •  
  •