PARTNER BLOGA:

Jak sprzedać i kupić auto używane? Wywiad z serwisem samochody.io

Przewiń w dół

Czy budo­wa nowe­go ser­wi­su ogło­sze­nio­we­go dla osób pra­gną­cych kupić lub sprze­dać samo­chód to dobry pomysł? Oka­zu­je się, że tak — tym bar­dziej, że nadal moż­na zaofe­ro­wać w nim sze­reg nowo­ści.


O uru­cho­mio­nym nie­daw­no nowym ser­wi­sie ogło­sze­nio­wym samochody.io roz­ma­wia­my z jego zało­ży­cie­la­mi.

Czym dokładnie jest serwis samochody.io?

Samochody.io to ser­wis ogło­sze­nio­wy, na któ­rym moż­na sprze­dać lub kupić pojazd — od moto­cy­kla, poprzez samo­chód oso­bo­wy, aż po maszy­nę rol­ni­czą czy budow­la­ną.

Nasz por­tal z pew­no­ścią może być alter­na­ty­wą dla dobrze zna­ne­go oto­mo­to. Nie­ustan­nie rekla­mu­je­my się w sie­ci, aby zwięk­szyć zasięg i atrak­cyj­ność ser­wi­su.

Jak kształtują się ceny ogłoszeń?

Ceny ogło­szeń są kil­ku­krot­nie niż­sze niż na oto­mo­to, co jest korzyst­ne zarów­no dla osób pry­wat­nych, jak i komi­sów, któ­re wysta­wia­ją dużą licz­bę ofert. Ponie­waż jeste­śmy mło­dym por­ta­lem, każ­dej oso­bie, któ­ra zauwa­ży błąd na naszej stro­nie i go nam zgło­si, ofe­ru­je­my kod raba­to­wy do wysta­wie­nia dar­mo­we­go ogło­sze­nia.

Dokład­ny cen­nik wysta­wia­nia ogło­szeń moż­na zna­leźć tutaj.

W jaki sposób mogę jako kupujący odnaleźć interesującą mnie ofertę?

Por­tal ma bar­dzo przy­ja­zną wyszu­ki­war­kę w każ­dej kate­go­rii. Para­me­try, któ­re są dostęp­ne w wyszu­ki­war­ce były przy­go­to­wy­wa­ne z spe­cja­li­sta­mi, któ­rzy zna­ją się na kon­kret­nym typie pojaz­du i są to war­to­ści, któ­re uży­li­by szu­ka­jąc pojaz­du.

Przy­kła­do­wo — w pojaz­dach cię­ża­ro­wych moż­na szu­kać po nor­mie emi­sji spa­lin, ładow­no­ści euro­pa­let (licz­ba sztuk), cyster­nach pojem­no­ści komór, czy w maszy­nach rol­ni­czych po moto­go­dzi­nach. Nie da się zde­fi­nio­wać takich para­me­trów szu­ka­nia na oto­mo­to czy moto.gratka.pl. Każ­de z pól ma roz­wi­ja­ne suge­stie naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych war­to­ści. To znacz­nie uła­twia odna­le­zie­nie inte­re­su­ją­cych ofert i segre­go­wa­nie ogło­szeń.

Jakie dodatkowe korzyści oferujecie użytkownikom portalu?

Wewnątrz stro­ny jest wdro­żo­ny roz­bu­do­wa­ny sys­tem zarzą­dza­nia wia­do­mo­ścia­mi mię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi. Użyt­kow­ni­cy mogą zapi­sy­wać deale­rów jak i kon­kret­ne auta i ofer­ty w ulu­bio­nych. To pozwa­la na łatwiej­sze ich obser­wo­wa­nie i odnaj­dy­wa­nie.

Sprze­daw­cy tak­że znaj­dą w ser­wi­sie samochody.io wie­le przy­dat­nych funk­cji. Deale­rzy mają do dys­po­zy­cji wła­sne, dar­mo­we wizy­tów­ki, któ­re funk­cjo­nu­ją jak mini kate­go­rie (np. https://samochody.io/dealer/tanie-bezwypadkowe-samochody-komis-warszawa). Rachun­ki dla deale­rów gene­ru­ją się auto­ma­tycz­nie w wygod­nym for­ma­cie PDF.

Jak rysuje się najbliższa przyszłość serwisu?

Sta­ra­my się zdo­być ruch we wszyst­kich kate­go­riach, opi­su­je­my po kolei każ­dą z marek i mode­li aut. Pod­cho­dzi­my do kwe­stii zdo­by­cia Klien­ta bar­dzo kom­plek­so­wo, bo zda­je­my sobie spra­wę, że naj­pierw musi­my zdo­być ruch, a sprze­daw­cy przyj­dą póź­niej sami. W samo­cho­dach samo­cho­do­wych doda­li­śmy już ponad 1000 opi­sa­nych marek i mode­li (część z nich będzie widocz­na dopie­ro jak ktoś doda ogło­sze­nie auta z danej kate­go­rii).

Na ten moment na stro­nie jest dostęp­ne kil­ka­set ogło­szeń. Sku­pia­my się na głów­nie na pro­mo­cji aut oso­bo­wych i moto­cy­kli, a tak­że quadów. Resz­ta kam­pa­nii na pozo­sta­łe kate­go­rie ruszy w prze­cią­gu naj­bliż­szych mie­się­cy.

Dodat­ko­wo użyt­kow­ni­cy zgła­sza­ją nam rze­czy, któ­re może­my ulep­szyć i cały czas uspraw­nia­my funk­cjo­no­wa­nie por­ta­lu. Przy­kła­do­wo moto­mi wystar­to­wa­ło tyl­ko z samo­cho­da­mi oso­bo­wy­mi i od kil­ku mie­się­cy nie ma dodat­ko­wych kate­go­rii. Nasz por­tal jest wyjąt­ko­wo roz­bu­do­wa­ny jak na ten etap pro­jek­tu. Por­tal jest wyko­na­ny w tech­no­lo­gii .net i jest to dedy­ko­wa­ny pro­jekt pisa­ny od zera.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia!

 

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:
↓ Lajk do dechy! ↓
  • 5
  •  
  •