PARTNER BLOGA:

Jak skutecznie czyścić chłodziarko-zamrażarkę? Sprawdzone sposoby

Przewiń w dół

Jak wybrać odpowiednią lodówkę do twojej kuchni?

Zale­ży ci na dobrej lodów­ce do two­jej kuch­ni? Naj­czę­ściej wybie­ra­ny rodzaj to chłodziarko-zamrażarka. To uni­wer­sal­ny sprzęt, któ­ry zmie­ści się nawet na nie­wiel­kiej prze­strze­ni. Możesz zde­cy­do­wać się na model w zabu­do­wie lub wol­no­sto­ją­cy. Wśród tych ostat­nich cze­ka wie­le opcji o atrak­cyj­nym desi­gnie. Minę­ły już cza­sy, gdy duży, bia­ły klo­cek przy­tła­czał wnę­trze kuch­ni.

Na jakie aspek­ty zwra­cać uwa­gę, wybie­ra­jąc lodów­kę? Lista para­me­trów jest dłu­ga — jeśli jed­nak zale­ży ci na łatwym czysz­cze­niu i intu­icyj­nej obsłu­dze urzą­dze­nia, zde­cy­duj się na model No Frost. To już stan­dard w więk­szo­ści chłodziarko-zamrażarek, ale jesz­cze nie w każ­dej. Na ryn­ku cią­gle są dostęp­ne sprzę­ty, któ­re wyma­ga­ją regu­lar­ne­go roz­mra­ża­nia. Jeśli nie chcesz regu­lar­nie się tym zaj­mo­wać, lepiej dopła­cić za sprzęt No Frost — zwłasz­cza, że róż­ni­ca w cenie nie jest bar­dzo duża.

Inną waż­ną kwe­stią jest wygod­ne ste­ro­wa­nie tem­pe­ra­tu­rą. Możesz spo­tkać się ze ste­ro­wa­niem mecha­nicz­nym (pokrę­tłem) lub elek­tro­nicz­nym, z wygod­nym pane­lem. Dobrze móc pre­cy­zyj­nie okre­ślać tem­pe­ra­tu­rę, by stwo­rzyć opty­mal­ne warun­ki prze­cho­wy­wa­nia żyw­no­ści w środ­ku lodów­ki. Wpły­wa to nie tyl­ko na zacho­wa­nie ich wła­ści­wo­ści odżyw­czych i sma­ku, ale rów­nież — ewen­tu­al­ne psu­cie się i pozo­sta­wia­nie zabru­dzeń.

Nie pomi­jaj oczy­wi­ście innych istot­nych ele­men­tów, jak pojem­ność, kla­sa ener­ge­tycz­na, gene­ro­wa­ny hałas, możli­wość regu­la­cji półek, zasto­so­wa­ne tech­no­lo­gie i dodat­ko­we funk­cje.

Jak dbać o czystość lodówki? Najważniejsze kwestie

Jed­nym z naj­prost­szych spo­so­bów dba­nia o czy­stość lodów­ki jest prze­cho­wy­wa­nie żyw­no­ści w odpo­wied­ni spo­sób. Dobrze zaopa­trzyć się w sze­reg pojem­ni­ków, naj­le­piej wyko­na­nych ze szkła, by w nich prze­cho­wy­wać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy reszt­ki obia­du. Korzy­staj też ze spe­cjal­nych szu­flad na warzy­wa i owo­ce — dobrze je opłu­kać przed umiesz­cze­niem wewnątrz urzą­dze­nia.

Ale to dopie­ro począ­tek! Pamię­taj też o regu­lar­nych prze­glą­dach lodów­ki. Dobrą prak­ty­ką jest umiesz­cza­nie na opa­ko­wa­niach daty otwar­cia kon­kret­ne­go arty­ku­łu — po to, by nie prze­kro­czyć przy­dat­no­ści do spo­ży­cia.

Jak zabrać się za czysz­cze­nie lodów­ki? Przede wszyst­kim regu­lar­nie — naj­le­piej co mie­siąc! Powin­no ci to szyb­ko wejść w nawyk. Pamię­taj, by kon­tro­le świe­żo­ści prze­cho­wy­wa­nych pro­duk­tów robić czę­ściej, na przy­kład przy oka­zji wyła­do­wy­wa­nia żyw­no­ści po zaku­pach spo­żyw­czych.

Zanim zaczniesz czy­ścić poszcze­gól­ne pół­ki i szu­fla­dy, odłącz lodów­kę od prą­du — kwe­stie bez­pie­czeń­stwa całe­go pro­ce­su są bar­dzo waż­ne. Uwa­żaj rów­nież, by dokład­nie ją opróż­nić — dla­te­go wie­le osób decy­du­je się na porząd­ki przed zro­bie­niem więk­szych zapa­sów!

Pora przy­stą­pić do dzie­ła! Wnę­trze lodów­ki umyj cie­płą wodą z dodat­kiem deli­kat­ne­go deter­gen­tu. Dobrze spraw­dzi się rów­nież ocet lub sok z cytry­ny — możesz zde­cy­do­wać się na domo­we spo­so­by, jeśli cenisz natu­ral­ne meto­dy czysz­cze­nia.

Zwróć szczególną uwa­gę na new­ral­gicz­ne miej­sca, które mogą być praw­dzi­wym sie­dli­skiem bak­te­rii, jak uchwy­ty oraz uszczel­ki. Do ich porząd­ne­go wyczysz­cze­nia może przy­dać ci się pasta z sody oczysz­czo­nej!

Nie pomi­jaj też fron­tu lodów­ki. Nie­któ­re sprzę­ty wypo­sa­żo­ne są w spe­cjal­ną powło­kę, któ­ra zapo­bie­ga odbi­ja­niu się pal­ców, wie­le mode­li jed­nak nie ma takie­go roz­wią­za­nia.

Jeśli chcesz pozbyć się nie­przy­jem­nych zapa­chów, się­gnij po domo­wy, spraw­dzo­ny spo­sób — sok z cytry­ny! Szyb­ko zauwa­żysz róż­ni­cę.

Przed pod­łą­cze­niem urzą­dze­nia do prą­du i wypeł­nie­niem go arty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi, pamię­taj o dokład­nym wysu­sze­niu umy­tych powierzch­ni. Zapo­bie­gnie to powsta­wa­niu groź­nej dla zdro­wia ple­śni!

Aby lodów­ka dłu­go ci słu­ży­ła, nie­zbęd­ne jest odpo­wied­nie dba­nie o sprzęt. Nie zapo­mi­naj jed­nak o wybo­rze wła­ści­we­go urzą­dze­nia! Sprawdź pole­ca­ne lodów­ki Bosch w skle­pie Media­Markt, porów­naj spe­cy­fi­ka­cje i wybierz naj­lep­szą dla sie­bie!

 

Arty­kuł spon­so­ro­wa­ny

  •  
  •  
  •