PARTNER BLOGA:

Jak prawidłowo odpalić samochód za pomocą kabli rozruchowych? PORADNIK

Jak prawidłowo odpalić samochód za pomocą kabli rozruchowych?

Przewiń w dół

Odpa­la­nie z kabli roz­ru­cho­wych może być ratun­kiem w sytu­acji, gdy aku­mu­la­tor samo­cho­du nie­spo­dzie­wa­nie się wyczer­pie. Pro­ce­du­ra ta wyma­ga pew­nej ostroż­no­ści, aby unik­nąć uszko­dze­nia pojaz­du. Poni­żej przed­sta­wia­my kro­ki, któ­re war­to znać, aby popraw­nie pod­łą­czyć kable roz­ru­cho­we i bez­piecz­nie uru­cho­mić samo­chód.


Kiedy używać kabli rozruchowych?

Jak odpa­lać na kable roz­ru­cho­we? Już na wstę­pie war­to zazna­czyć, że kabli roz­ru­cho­wych nale­ży uży­wać wyłącz­nie w sytu­acji, gdy bate­ria pojaz­du się wyczer­pa­ła.

Typo­we obja­wy roz­ła­do­wa­ne­go aku­mu­la­to­ra w samo­cho­dzie to:

 • pro­blem z otwar­ciem zam­ka cen­tral­ne­go
 • przy­ga­sa­ją­ce oświe­tle­nie we wnę­trzu pod­czas pró­by roz­ru­chu sil­ni­ka
 • przy­ga­da­ją­ce pod­świe­tle­nie deski roz­dziel­czej pod­czas pró­by roz­ru­chu sil­ni­ka
 • osła­bio­ny dźwięk kie­run­kow­ska­zów oraz klak­so­nu
 • pro­blem z roz­ru­chem sil­ni­ka po prze­krę­ce­niu klu­czy­ka w sta­cyj­ce
 • cał­ko­wi­ty brak reak­cji po prze­krę­ce­niu klu­czy­ka w sta­cyj­ce

Prze­czy­taj rów­nież: Jak przy­go­to­wać samo­chód na ferie zimo­we

Krok 1: Przygotowanie

Zanim roz­pocz­niesz pro­ces, upew­nij się, że masz wła­ści­we narzę­dzia i przy­go­tuj się do pro­ce­du­ry. Potrze­bu­jesz dru­gie­go samo­cho­du z dzia­ła­ją­cym aku­mu­la­to­rem i zesta­wu kabli roz­ru­cho­wych o odpo­wied­niej pojem­no­ści prą­do­wej (zwy­kle ozna­czo­ne jako AWG).

Pamię­taj, aby kable roz­ru­cho­we zawsze trzy­mać za izo­lo­wa­ne, pla­sti­ko­we uchwy­ty.

Krok 2: Parkowanie pojazdów

Zapar­kuj oba samo­cho­dy w taki spo­sób, aby ich komo­ry sil­ni­ka były bli­sko sie­bie, ale nie sty­ka­ły się. Upew­nij się, że oba pojaz­dy są wyłą­czo­ne.

Krok 3: Podłączenie kabli

W jakiej kolej­no­ści pod­łą­czyć kable roz­ru­cho­we? Wbrew pozo­rom uru­cho­mie­nie sil­ni­ka z roz­ła­do­wa­nym aku­mu­la­to­rem z pomo­cą kabli roz­ru­cho­wych jest pro­ste, klu­czo­we jest tak napraw­dę zapa­mię­ta­nie odpo­wied­niej kolej­no­ści pod­łą­cza­nia kabli roz­ru­cho­wych.

Jak uru­cho­mić samo­chód z kabli krok po kro­ku?

 1. Czer­wo­ny prze­wód pod­łącz do bie­gu­na dodat­nie­go w samo­cho­dzie daw­cy.
 2. Czar­ny prze­wód do bie­gu­na ujem­ne­go tego same­go samo­cho­du.
 3. Czer­wo­ny prze­wód z dru­gie­go koń­ca pod­łącz do bie­gu­na dodat­nie­go w samo­cho­dzie z roz­ła­do­wa­nym aku­mu­la­to­rem.
 4. Czar­ny prze­wód do masy samo­cho­du (meta­lo­wy ele­ment pod maską).

Krok 4: Uruchamianie pojazdu

Po upew­nie­niu się, że kable są pra­wi­dło­wo pod­łą­czo­ne, uru­chom sil­nik pojaz­du z zasi­la­czem i pozo­staw go na kil­ka minut, aby łado­wał bate­rię wyczer­pa­ne­go pojaz­du. Następ­nie spró­buj uru­cho­mić sil­nik w pojeź­dzie, któ­ry wyma­gał pomo­cy.

Krok 5: Usuwanie kabli

Kie­dy uda się uru­cho­mić sil­nik, zaczy­na­jąc od kabli ujem­nych (-), usuń je ostroż­nie w odwrot­nej kolej­no­ści, zaci­ska­jąc je z powro­tem do ich miejsc.

Pamię­taj, że pra­wi­dło­we wyko­na­nie wszyst­kich powyż­szych kro­ków ma klu­czo­we zna­cze­nie dla bez­piecz­ne­go uru­cho­mie­nia samo­cho­du za pomo­cą kabli roz­ru­cho­wych.

Odpa­la­nie z kabli roz­ru­cho­wych

Podsumowanie

Uru­cha­mia­nie samo­cho­du za pomo­cą kabli roz­ru­cho­wych to przy­dat­na umie­jęt­ność, któ­rą war­to znać. Pamię­taj jed­nak, że jeśli nie jesteś pewien, jak wyko­nać tę czyn­ność, zawsze naj­le­piej jest popro­sić o pomoc pro­fe­sjo­na­li­stę lub oso­bę z doświad­cze­niem w tej kwe­stii. W razie wąt­pli­wo­ści moż­na też skon­tak­to­wać się z  pomo­cą dro­go­wą lub warsz­ta­tem samo­cho­do­wym.

Prze­strze­ga­nie powyż­szych kro­ków oraz ostroż­ne postę­po­wa­nie zawsze będzie klu­czo­we w zacho­wa­niu bez­pie­czeń­stwa pod­czas uży­wa­nia kabli roz­ru­cho­wych. Uni­kaj sty­ka­nia się z kabla­mi, któ­re są w sta­nie dostar­czać prąd. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści czy pro­ble­mów, lepiej zwró­cić się o pomoc do spe­cja­li­sty.

Odpa­le­nie pojaz­du za pomo­cą kabli roz­ru­cho­wych może oka­zać się zba­wien­ne w kry­zy­so­wej sytu­acji, ale przede wszyst­kim waż­ne jest, aby wyko­nać to zgod­nie z instruk­cja­mi, aby unik­nąć szkód i zacho­wać bez­pie­czeń­stwo.

 •  
 •  
 •