PARTNER BLOGA:

Jak powinno się przechowywać opony? PORADNIK

Przewiń w dół

Bez wzglę­du na sezon, zawsze jeden z kom­ple­tów opon nale­ży gdzieś prze­cho­wać. Zwy­kle wybie­ra­my w tym celu przy­do­mo­we gara­że, a nawet i piw­ni­ce. Nie ma w tym oczy­wi­ście nic złe­go, jeśli jeste­śmy w peł­ni świa­do­mi, jak powin­ni­śmy odpo­wied­nio prze­cho­wać i zadbać o ogu­mie­nie. Wów­czas opo­ny nie stra­cą swo­ich war­to­ści, a my będzie­my mogli cie­szyć się nimi przez kolej­ne kil­ka sezo­nów.


Dlaczego opony wymagają odpowiedniego przechowywania?

Prze­cho­wy­wa­nie opon wyma­ga odpo­wied­nich warun­ków nie­za­leż­nie od jako­ści i sta­nu ogu­mie­nia. Oczy­wi­ście, dla osób, któ­re cenią sobie kom­fort i pro­fe­sjo­na­lizm, ist­nie­ją spe­cjal­ne maga­zy­ny, któ­re mają przede wszyst­kim zapew­nić opo­nom odpo­wied­nie warun­ki. Jed­nak kosz­ty tego typu usłu­gi, mimo iż zaczy­na­ją się od kil­ku­dzie­się­ciu zło­tych za sztu­kę, oczy­wi­ście w ska­li mie­sią­ca mogą oka­zać się dla wie­lu z nas kom­plet­nie nie­opła­cal­ne. Prze­li­cza­jąc to dokład­niej, być może wynie­sie nas to tyle, co kom­plet zupeł­nie nowych opon.

Bez wzglę­du na to, czy jeste­śmy posia­da­cza­mi spor­to­we­go mode­lu opon jak na przy­kład Miche­lin Pilot Sport 4, czy zwy­kłe­go ogu­mie­nia – powin­ni­śmy wie­dzieć, na czym dokład­nie pole­ga prze­cho­wy­wa­nie opon. Zatem, jak pra­wi­dło­wo prze­cho­wy­wać opo­ny? Na samym począt­ku, musi­my zdać sobie spra­wę, co odpo­wia­da za ich wła­ści­wo­ści. Otóż wyko­na­ne są one z mie­szan­ki gumo­wej, któ­ra spra­wia, że są ela­stycz­ne i dopa­so­wu­ją się do nawierzch­ni. Nie­wła­ści­wy spo­sób ich prze­cho­wy­wa­nia, znacz­nie zmie­ni wła­ści­wo­ści mie­szan­ki, a opo­na, zamiast zwięk­szyć nasze bez­pie­czeń­stwo, dra­stycz­nie je zmniej­szy. Moż­na to zauwa­żyć na pro­stym przy­kła­dzie – źle prze­cho­wy­wa­ne opo­ny po pro­stu tward­nie­ją i nie nada­ją się do dal­sze­go użyt­ku. Ich wła­ści­wo­ści fizycz­ne ule­ga­ją zmia­nom, jak np.:

 • odkształ­ce­nie się ścia­ny bocz­nej
 • odkształ­ce­nie się sto­pek opo­ny
 • odkształ­ce­nie się czo­ła bież­ni­ka

Nawią­zu­jąc do wyżej wymie­nio­nych czyn­ni­ków, ich zaist­nie­nie deter­mi­nu­je skró­ce­nie przy­dat­no­ści opo­ny, a tak­że – jeśli zde­cy­du­je­my się na jej użyt­ko­wa­nie – dopro­wa­dzi to do znisz­czeń, któ­re mogą sta­no­wić real­ne zagro­że­nie dla kie­row­cy i innych uczest­ni­ków ruchu dro­go­we­go.

Ogólne zasady dotyczące przechowywania opon

Pierw­szą rze­czą, jaką powin­ni­śmy zro­bić, jest dokład­ne oczysz­cze­nie ogu­mie­nia, by usu­nąć reszt­ki kurzu, soli – szcze­gól­nie po sezo­nie zimo­wym, a tak­że bło­ta i pia­sku. Pamię­taj­my, że zale­ga­ją­ce, drob­ne kamycz­ki w row­kach bież­ni­ka, rów­nież nale­ży skru­pu­lat­nie usu­nąć, zanim zaj­mie­my się skła­do­wa­niem opon.

Jakie jesz­cze warun­ki nale­ży speł­nić, aby prze­cho­wy­wa­nie kół było mak­sy­mal­nie bez­piecz­ne? Uwa­gę nale­ży zwró­cić na:

 • pomiesz­cze­nie, któ­re prze­zna­czy­my na prze­cho­wal­nię ogu­mie­nia, musi być chłod­ne, suche i wen­ty­lo­wa­ne, naj­le­piej, aby pano­wa­ła w nim tem­pe­ra­tu­ra poni­żej 25 stop­ni Cel­sju­sza;
 • pomiesz­cze­nie powin­no być chro­nio­ne przed dopły­wem świa­tła sło­necz­ne­go, a tak­że odda­lo­ne od nagrza­nych sprzę­tów, któ­re mają nie­ko­rzyst­ny wpływ na gumę;
 • nie może­my razem z opo­na­mi lub w ich pobli­żu prze­cho­wy­wać środ­ków che­micz­nych, któ­re mają bez­po­śred­ni wpływ na degra­da­cję gumy. Do takich pre­pa­ra­tów może­my zali­czyć: ole­je, kwa­sy, zasa­dy, a tak­że sma­ry i pali­wa;
 • opo­ny musi­my zabez­pie­czyć przed uszko­dze­nia­mi mecha­nicz­ny­mi, nie mogą mieć one kon­tak­tu z ostry­mi przed­mio­ta­mi;
 • opo­ny nale­ży skła­do­wać z dala od źró­deł cie­pła i innych mate­ria­łów, któ­re mogą wytwo­rzyć iskrę i zapłon;
 • nie może­my tak­że prze­cho­wy­wać ich w pobli­żu urzą­dzeń, któ­re wydzie­la­ją ozon jak np. trans­for­ma­tor;
 • prze­cho­wu­jąc opo­ny, muszą one być w sta­nie wol­nym od defor­ma­cji.

Przechowywanie opon z felgami

Zacznij­my od tego, jak prze­cho­wy­wać opo­ny z fel­ga­mi. Zale­ca się, aby nie prze­cho­wy­wać ich w pozy­cji pio­no­wej. War­to tak­że spu­ścić z kół oko­ło jed­nej  atmos­fe­ry, czy­li mniej wię­cej poło­wę ciśnie­nia. Może­my skła­do­wać je w tak zwa­nym sto­sie, czy­li jed­na na dru­giej, odpo­wied­nio zabez­pie­cza­jąc pod­ło­że przed poło­że­niem pierw­szej opo­ny. Wów­czas będzie­my musie­li co 2–3 mie­sią­ce wybrać się do gara­żu czy piw­ni­cy i zmie­nić ich uło­że­nie, to ozna­cza, że opo­nę ze spodu, trze­ba prze­ło­żyć na samą górę. Dzię­ki temu unik­nie­my nie­chcia­nych odkształ­ceń.

Prze­cho­wy­wa­nie kół jest tak­że moż­li­we z wyko­rzy­sta­niem obrę­czy i spe­cjal­nych haków, któ­re może­my zamo­co­wać do ścia­ny. W takim wypad­ku będą one spo­koj­nie wisieć, aż do następ­ne­go sezo­nu. Moż­na je tak­że wcze­śniej zapa­ko­wać do wor­ków lub spe­cjal­nych pokrow­ców, dedy­ko­wa­nych ogu­mie­niu.

Jak przechowywać opony bez felg?

Przejdź­my teraz do tego, jak prze­cho­wy­wać opo­ny bez felg. Oka­zu­je się, że tutaj spra­wa się nie­co kom­pli­ku­je, ponie­waż guma nara­żo­na jest na powsta­wa­nie odkształ­ceń. Zale­ca się, aby prze­cho­wy­wa­nie opon bez felg odby­wa­ło się w pozy­cji pio­no­wej – usta­wio­ne obok sie­bie i opar­te o ścia­nę. Jed­nak znów, bez wzglę­du na to, czy umiej­sco­wi­my je na pod­ło­dze, czy na spe­cjal­nej pół­ce, war­to co kil­ka tygo­dni obró­cić je o kil­ka­na­ście stop­ni. Uni­kaj­my tak­że skła­do­wa­nia takich opon w pozy­cji pozio­mej, czy­li jed­na na dru­giej. Nie­do­pusz­czal­ne jest rów­nież wie­sza­nie samych opon na hakach, takie posu­nię­cie tak­że może dopro­wa­dzić do uszko­dzeń punk­to­wych, któ­re mogą zawa­żyć na uży­tecz­no­ści opo­ny.

Przechowywanie felg aluminiowych – przygotowanie

Fel­gi alu­mi­nio­we, w prze­ci­wień­stwie do sta­lo­wych, wyma­ga­ją spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia. Po  pierw­sze nale­ży je dokład­nie oczy­ścić z zabru­dzeń za pomo­cą stwo­rzo­nych do tego celu pre­pa­ra­tów. Ich for­mu­ła pozo­sta­wia nie­ska­zi­tel­ną czy­stość, nie two­rząc zary­so­wań na powierzch­ni. Następ­nym kro­kiem jest kon­ser­wa­cja. W tym celu spraw­dzi się wosk, któ­ry zapo­bie­gnie osa­dza­niu się kurzu i przy­wie­ra­niu bru­du. Do tego celu spraw­dzą się mięk­kie ście­recz­ki z mikro­fi­bry. Tak przy­go­to­wa­ne fel­gi docze­ka­ją ponow­ne­go uży­cia w bar­dzo dobrym sta­nie.

War­to pamię­tać, że kie­dy zauważ­my, iż stan nasze­go ogu­mie­nia jest w opła­ka­nym sta­nie, nale­ży je zuty­li­zo­wać lub pod­dać napra­wie. Opo­ny to waż­ny ele­ment samo­cho­du, któ­ry dba o nasze bez­pie­czeń­stwo na dro­dze. W dzi­siej­szych cza­sach mamy do wybo­ru wie­le opcji opon w kon­ku­ren­cyj­nych cenach, dla­te­go koszt nowe­go kom­ple­tu nie zruj­nu­je nasze­go budże­tu.

 •  
 •  
 •