PARTNER BLOGA:

Hybrydowe samochody Efektywność i wszechstronność podczas podróży

Przewiń w dół

Wraz z postę­pem tech­no­lo­gicz­nym samo­cho­dy hybry­do­we zysku­ją na popu­lar­no­ści jako alter­na­ty­wa dla tra­dy­cyj­nych pojaz­dów spa­li­no­wych. Ich zale­ty w zakre­sie oszczęd­no­ści pali­wa i reduk­cji emi­sji zanie­czysz­czeń przy­cią­ga­ją uwa­gę kie­row­ców poszu­ku­ją­cych bar­dziej eko­lo­gicz­nych i efek­tyw­nych roz­wią­zań.


Co to jest samochód hybrydowy?

Samo­chód hybry­do­wy to pojazd, któ­ry wyko­rzy­stu­je zarów­no sil­nik spa­li­no­wy, jak i sil­nik elek­trycz­ny w celu napę­du. Dzię­ki połą­cze­niu tych dwóch źró­deł ener­gii samo­cho­dy hybry­do­we ofe­ru­ją:

 • efek­tyw­niej­sze zuży­cie pali­wa,
 • reduk­cję emi­sji zanie­czysz­czeń,
 • dużą ela­stycz­ność w róż­nych warun­kach jaz­dy.

Co wię­cej, sys­te­my hybry­do­we pozwa­la­ją na odzy­ski­wa­nie ener­gii kine­tycz­nej pod­czas hamo­wa­nia (tzw. reku­pe­ra­cja ener­gii), co przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej pojaz­du.

Jak zachowuje się hybryda w trasie?

Prze­sia­da­jąc się do hybry­dy z auta posia­da­ją­ce­go sil­nik ben­zy­no­wy lub die­sel, zmia­ny odczu­wal­ne są już na samym począt­ku. Wra­że­nia z jaz­dy hybry­dą w tra­sie są jak naj­bar­dziej pozy­tyw­ne zarów­no pod­czas prze­miesz­cza­nia się po auto­stra­dzie, jak i w mie­ście.

Samochód hybrydowy – jazda po autostradzie i długie trasy

Pod­czas jaz­dy na auto­stra­dzie samo­cho­dy hybry­do­we pre­zen­tu­ją się wyjąt­ko­wo korzyst­nie. Dzię­ki zasto­so­wa­niu elek­trycz­ne­go sil­ni­ka wspo­ma­ga­ją­ce­go sil­nik spa­li­no­wy, hybry­dy ofe­ru­ją więk­szą moc, co prze­kła­da się na płyn­ne i dyna­micz­ne przy­spie­sze­nie, szcze­gól­nie przy wyprze­dza­niu lub poko­ny­wa­niu wznie­sień. Jed­no­cze­śnie sys­tem reku­pe­ra­cji pozwa­la na ponow­ne nała­do­wa­nie bate­rii, umoż­li­wia­jąc wyko­rzy­sta­nie mocy elek­trycz­nej pod­czas przy­spie­sza­nia. Ozna­cza to, że hybry­do­we samo­cho­dy nie tyl­ko są w sta­nie zapew­nić osią­gi porów­ny­wal­ne do aut spa­li­no­wych, ale tak­że mogą ofe­ro­wać więk­szą ela­stycz­ność w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia ener­gii.

Samochód hybrydowy – jazda w mieście

W mie­ście samo­cho­dy hybry­do­we osią­ga­ją jesz­cze więk­sze korzy­ści. Czę­ste zatrzy­my­wa­nie się i rusza­nie w ruchu miej­skim stwa­rza ide­al­ne warun­ki dla hybryd – mogą one pra­co­wać przez więk­szość cza­su w try­bie elek­trycz­nym, nie emi­tu­jąc spa­lin pod­czas wol­niej­szej jaz­dy. Przy­czy­nia się to do popra­wy jako­ści powie­trza i reduk­cji hała­su. Ponad­to samo­cho­dy hybry­do­we zuży­wa­ją mniej pali­wa pod­czas prze­miesz­cza­nia się po zatło­czo­nych miej­skich arte­riach, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się na więk­sze oszczęd­no­ści. Według Renault, wio­dą­ce­go pro­du­cen­ta nowo­cze­snych hybryd, jaz­da po mie­ście w try­bie elek­trycz­nym moż­li­wa jest aż przez 80% cza­su!

Największa zaleta, czyli spalanie hybrydy

Ile pali hybry­da w tra­sie? To pyta­nie naj­czę­ściej zada­ją klien­ci zain­te­re­so­wa­ni jej zaku­pem. Nic w tym dziw­ne­go. Wydaj­ność pali­wo­wa samo­cho­dów hybry­do­wych jest jed­nym z naj­waż­niej­szych kry­te­riów, któ­re przy­cią­ga­ją uwa­gę kie­row­ców. Hybry­dy są zna­ne z tego, że ofe­ru­ją niż­sze zuży­cie pali­wa w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nych samo­cho­dów spa­li­no­wych. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że rze­czy­wi­ste spa­la­nie zale­ży od wie­lu czyn­ni­ków – sty­lu jaz­dy kie­row­cy, warun­ków dro­go­wych, obcią­że­nia pojaz­du oraz kon­kret­nej hybry­dy.

Świet­nym przy­kła­dem efek­tyw­no­ści pali­wo­wej mode­le Renault E‑Tech Full Hybrid (aktu­al­na ofer­ta obej­mu­je Arka­nę, Clio i Cap­tu­ra). Wypo­sa­żo­no je w wydaj­ną tech­no­lo­gię hybry­do­wą, dzię­ki któ­rej moż­li­we jest m.in. zaosz­czę­dze­nie do 40% pali­wa pod­czas jaz­dy w mie­ście.

Pozostałe zalety aut hybrydowych

Pod­su­mo­wu­jąc głów­ne plu­sy aut posia­da­ją­cych napęd hybry­do­wy, oprócz mniej­sze­go zuży­cia pali­wa, nale­ży rów­nież wspo­mnieć o nastę­pu­ją­cych kwe­stiach:

 • Reduk­cja emi­sji CO2 – dzię­ki wyko­rzy­sta­niu sil­ni­ka elek­trycz­ne­go samo­cho­dy hybry­do­we emi­tu­ją mniej dwu­tlen­ku węgla (CO2) w porów­na­niu do tra­dy­cyj­ne­go sil­ni­ka spa­li­no­we­go. To przy­czy­nia się do ochro­ny śro­do­wi­ska i reduk­cji nega­tyw­ne­go wpły­wu na zmia­ny kli­ma­tycz­ne.
 • Niż­sze kosz­ty eks­plo­ata­cji – wyko­rzy­sta­nie ener­gii w sil­ni­ku elek­trycz­nym spra­wia, że kosz­ty zwią­za­ne z pali­wem mogą być znacz­nie obni­żo­ne, zwłasz­cza w przy­pad­ku czę­stej jaz­dy miej­skiej.
 • Rege­ne­ra­cyj­ne hamo­wa­nie – w aucie hybry­do­wym wyko­rzy­sty­wa­na jest tech­no­lo­gia rege­ne­ra­cyj­ne­go hamo­wa­nia, któ­ra pozwa­la na odzy­ski­wa­nie ener­gii pod­czas hamo­wa­nia i spo­wal­nia­nia. Ener­gia ta jest prze­kie­ro­wy­wa­na i maga­zy­no­wa­na w bate­rii, co zwięk­sza efek­tyw­ność samo­cho­du i wydłu­ża czas jaz­dy na jed­nym łado­wa­niu.
 • Cicha jaz­da – pod­czas jaz­dy w try­bie elek­trycz­nym samo­chód jest znacz­nie cich­szy niż tra­dy­cyj­ny samo­chód, któ­ry posia­da sil­nik spa­li­no­wy.
 • Uni­wer­sal­ność – zuży­cie pali­wa moż­na zre­du­ko­wać zarów­no na krót­szych dystan­sach, jak i w dłuż­szej tra­sie. Spra­wia to, że hybry­da świet­nie nada­je się zarów­no do jaz­dy po mie­ście, jak i auto­stra­dzie.

Taki zestaw zalet spra­wia, że auta hybry­do­we sta­no­wią nie­zwy­kle kuszą­cą pro­po­zy­cję!

Arty­kuł powstał we współ­pra­cy z Renault.

 •  
 •  
 •