PARTNER BLOGA:

Hatchback czy sedan? Co lepiej się sprawdzi w Twoim przypadku?

Hatchback czy sedan?

Przewiń w dół

Poszu­ki­wa­nie samo­cho­du dla sie­bie, fir­my czy rodzi­ny to czę­sto skom­pli­ko­wa­ne wyzwa­nie. Jed­nym z pod­sta­wo­wych pytań, jakie nale­ży sobie zadać przed zagłę­bie­niem się w ogło­sze­nia moto­ry­za­cyj­ne, jest kwe­stia nad­wo­zia. Dziś pochy­li­my się nad omó­wie­niem róż­nic mię­dzy auta­mi typu hatch­back i sedan.


Zwin­ny miej­ski kom­pakt czy może obszer­na limu­zy­na? Zarów­no hatch­back, jak i sedan to obszer­ne poję­cia, pod któ­ry­mi kry­ją się napraw­dę róż­ne rodza­je samo­cho­dów. Dziś posta­ra­my się przy­bli­żyć tę tema­ty­kę i pod­po­wie­dzieć, kie­dy lep­szym wybo­rem będzie hatch­back, a kie­dy sedan.

Hatchback – co to za rodzaj nadwozia?

Przed erą domi­na­cji SUV-ów w ran­kin­gach sprze­da­ży bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród kie­row­ców cie­szy­ły się hatch­bac­ki, czy­li nie­zwy­kle uni­wer­sal­ne samo­cho­dy, któ­re spraw­dza­ły się zarów­no w przy­pad­ku sin­gli, jak i rodzin. Co je wyróż­nia?

Na pierw­szy plan wybi­ja się kom­pak­to­wość. W prze­ci­wień­stwie do dłu­gich tyłów w seda­nach czy autach typu kom­bi, samo­cho­dy typu hatch­back wyróż­nia­ją się dość zwar­tą syl­wet­ką, dzię­ki któ­rej świet­nie wpa­so­wu­ją się do ruchu miej­skie­go. Przed poja­wie­niem się na więk­szą ska­lę typo­wych aut miej­skich, miesz­kań­cy aglo­me­ra­cji naj­czę­ściej decy­do­wa­li się wła­śnie na hatch­bac­ki ze wzglę­du na zwrot­ność i nie­wiel­ki roz­miar, któ­ry spraw­dzał się zwłasz­cza na par­kin­gach.

Prak­tycz­ny wymiar hatch­bac­ków to tak­że wygod­ny dostęp do prze­strze­ni baga­żo­wej, któ­rą czę­sto moż­na powięk­szyć dzię­ki poło­że­niu tyl­nej kana­py. Zysku­je­my tym samym napraw­dę dużo miej­sca i moż­li­wość prze­wie­zie­nia np. mniej­szych mebli.

Hatch­bac­ki to w moto­ry­za­cji sym­bol wie­lo­za­da­nio­wo­ści. Z jed­nej stro­ny cha­rak­te­ry­zu­ją się nie­du­ży­mi wymia­ra­mi, ale jed­no­cze­śnie zapew­nia­ją cał­kiem spo­ro miej­sca dla kie­row­cy i pasa­że­rów. Nawet wyso­cy użyt­kow­ni­cy nie mają w hatch­bac­kach wra­że­nia przy­tło­cze­nia, jak to czę­sto bywa w naj­mniej­szych autach miej­skich. Z kolei prze­strzeń baga­żo­wa jest opty­mal­na do codzien­nych zaku­pów czy week­en­do­wych wyjaz­dów. Dopie­ro przy dłuż­szych podró­żach nie­zbęd­ne są dodat­ko­we roz­wią­za­nia, jak cho­ciaż­by bagaż­nik dacho­wy.

Dome­ną hatch­bac­ków sta­ły się rów­nież eko­no­micz­ne sil­ni­ki. Do roz­pę­dze­nia kom­pak­to­wych aut nie trze­ba pojem­nych i pali­wo­żer­nych jed­no­stek napę­do­wych. Już sil­ni­ki o pojem­no­ści 1.3 zapew­nia­ły odpo­wied­nią dyna­mi­kę zarów­no w mie­ście, jak i w tra­sie.

Wresz­cie zale­tą hatch­bac­ków jest ogrom­ny wybór mode­li w tym seg­men­cie. Wystar­czy wejść na plat­for­mę mam­GO, wybrać tam inte­re­su­ją­cy nas filtr nad­wo­zia, żeby prze­ko­nać się, że nie­mal każ­dy pro­du­cent posia­da w swo­jej ofer­cie przy­naj­mniej kil­ka mode­li tych pojaz­dów.

Sedan – co to jest?

Przejdź­my do aut więk­sze­go kali­bru, czy­li nad­wo­zia typu sedan. Co to zna­czy, kie­dy sły­szy­my takie okre­śle­nie na nad­wo­zie? Jest to kla­sycz­ny układ kon­struk­cji auta z obszer­nym bagaż­ni­kiem.

Okre­śle­nie „kla­sycz­ny” jest tutaj nie­przy­pad­ko­we, ponie­waż wła­śnie z ele­gan­cją i ponad­cza­so­wo­ścią koja­rzą się auta typu sedan. Pro­du­cen­ci poszcze­gól­nych marek czę­sto wybie­ra­ją wła­śnie ten rodzaj nad­wo­zia dla swo­ich naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych i boga­to wypo­sa­żo­nych mode­li. W przy­pad­ku naj­więk­szych seda­nów czę­stym okre­śle­niem jest tak­że „limu­zy­na”. For­mal­ny wygląd spra­wił, że auta typu sedan cie­szą się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem w śro­do­wi­sku biz­ne­so­wym. Jaz­da wyso­kiej kla­sy limu­zy­na­mi sta­ła się wyra­zem pre­sti­żu i wyso­kiej pozy­cji.

W codzien­nym użyt­ko­wa­niu auta typu sedan wyróż­nia­ją się kom­for­tem jaz­dy. Sze­ro­ki roz­staw osi i spo­ra dłu­gość spra­wia­ją, że podró­żo­wa­nie seda­na­mi nawet na dłu­gich tra­sach jest wygod­ne i przy­jem­ne. Użyt­kow­ni­cy pod­kre­śla­ją sta­bil­ność oraz wydaj­ność, któ­re ofe­ru­ją pojem­ne sil­ni­ki oraz zaawan­so­wa­ne sys­te­my zawie­sze­nia.

Czym się różni sedan od hatchbacka?

Hatch­back a sedan – co je róż­ni? Pod wzglę­dem kom­for­tu jaz­dy i osią­gów na dro­dze, prym wie­dzie sedan, któ­ry nale­ży do naj­wy­god­niej­szych typów samo­cho­dów dostęp­nych na ryn­ku. Hatch­back ofe­ru­je za to wię­cej kom­for­tu pod­czas jaz­dy w mie­ście, gdzie liczą się przede wszyst­kim zwrot­ność i kom­pak­to­wy roz­miar.

Pod wzglę­dem for­mal­nym róż­ni­cę mię­dzy hatch­bac­kiem a seda­nem defi­niu­je tyl­na część nad­wo­zia. Sedan ma osob­ną prze­strzeń baga­żo­wą z odręb­nym zamknię­ciem, nato­miast hatch­back otwie­ra tyl­ne drzwi wraz z szy­bą.

Pod wzglę­dem prze­strze­ni baga­żo­wej wszyst­ko zale­ży od wybra­ne­go mode­lu. Co do zasa­dy seda­ny zazwy­czaj są bar­dziej pojem­ne. A co z wyglą­dem? Sedan jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej ele­ganc­ki i dostoj­ny, nato­miast w przy­pad­ku hatch­bac­ków może­my spo­tkać się z całym prze­kro­jem sty­lów, od spor­to­wych mode­li po bar­dziej ele­ganc­kie linie nad­wo­zia.

Arty­kuł spon­so­ro­wa­ny przez BNP Pari­bas Gro­up Servi­ce Cen­ter S.A.

  •  
  •  
  •