PARTNER BLOGA:

Najlepszy system i platforma do zarządzania pracownikami GPS do samochodu z systemem online

Monitoring GPS IKOL

Przewiń w dół

Nowo­cze­sne sys­te­my infor­ma­tycz­ne sto­so­wa­ne w przed­się­bior­stwach doty­czą głów­nie zarzą­dza­nia pra­cow­ni­ka­mi. Ich dzia­ła­nie ma utrzy­mać wyso­ką moty­wa­cję pra­cow­ni­ków i poma­gać im osią­gać odpo­wied­nie wyni­ki pra­cy. Nie­zbęd­nym narzę­dziem onli­ne do zdal­ne­go zarzą­dza­nia jest GPS moni­to­ring, któ­ry loka­li­zu­je pojaz­dy pra­cow­ni­ków na żywo. Z tego arty­ku­łu dowiesz się, jak dzia­ła­ją i kto z nich korzy­sta.


Aby loka­li­zo­wać pojaz­dy potrzeb­ny jest GPS do samo­cho­du oraz dostęp do inter­ne­tu, ale to nie wszyst­ko. Plat­for­ma IKOL do loka­li­za­cji pojaz­dów posia­da tak­że odpo­wied­nie funk­cje moni­to­rin­gu GPS, któ­re zdo­by­wa­ją coraz więk­szą popu­lar­ność wśród dyrek­to­rów sprze­da­ży i fle­et mana­ge­rów. Ich zasto­so­wa­nie uła­twia efek­tyw­ne zarzą­dza­nie flo­tą i pra­cow­ni­ka­mi. Sys­tem IKOL jest naj­bar­dziej popu­lar­nym sys­te­mem na ryn­ku, skie­ro­wa­nym do dyrek­to­rów, mana­ge­rów, kadry zarzą­dza­ją­cej oraz wła­ści­cie­li firm.

 

Jak wykorzystać narzędzia monitoringu GPS?

Korzy­sta­nie z GPS moni­to­rin­gu to pro­sta dro­ga do oszczęd­no­ści, co sta­no­wi jeden z prio­ry­te­tów dla więk­szo­ści firm w Pol­sce. Loka­li­za­cja pojaz­dów widocz­nie pod­no­si pro­duk­tyw­ność pra­cow­ni­ków.

Idąc tym tro­pem otrzy­mu­je­my od moni­to­rin­gu GPS jed­ną z wio­dą­cych funk­cji, czy­li zarzą­dza­nie cza­sem pra­cy. Słu­żą do tego rapor­ty z podró­ży, poka­zu­ją­ce na jed­nym wykre­sie ilość prze­by­tych kilo­me­trów, ilość oraz dłu­gość posto­jów, a tak­że godzi­nę roz­po­czę­cia oraz zakoń­cze­nia podró­ży.

Pra­wie każ­dy mana­ger oraz dyrek­tor sprze­da­ży chce wie­dzieć, kie­dy i z jakiej loka­li­za­cji jego pra­cow­ni­cy roz­po­czę­li pra­cę. Zna­cze­nie ma rów­nież to, ile poświę­ca­ją cza­su na wyko­na­nie kon­kret­ne­go zada­nia i ile potrze­bo­wa­li cza­su na dotar­cie do celu.

Fle­et Mana­ger chce z kolei wie­dzieć, jak pra­cow­nik eks­plo­atu­je pojazd. Ile było ostrych hamo­wań lub gwał­tow­nych przy­spie­szeń oraz czy jego styl jaz­dy może nega­tyw­nie wpły­nąć na spraw­ność pojaz­du. Na kosz­ty zuży­cia auta skła­da się przede wszyst­kim ilość prze­by­tych nim kilo­me­trów, ale spo­sób eks­plo­ata­cji zna­czą­co wpły­wa na to, jakie pod­ze­spo­ły nale­ży przed­wcze­śnie wymie­nić, a kwo­ty w ASO mówią same za sie­bie. Za sprzę­gło zapła­ci­my dobrze ponad 1000 zł, amor­ty­za­to­ry rów­nież, a za układ hamul­co­wy nie­wie­le mniej. Wymia­na kom­plet­ne­go roz­rzą­du to w zależ­no­ści od mar­ki samo­cho­du kwo­ty mię­dzy 1500–4000 zł. Łatwo zatem wywnio­sko­wać, że dobrze utrzy­ma­ny samo­chód zawsze będzie kosz­to­wał mniej.

 

Co mają wspólnego praca w terenie i praca zdalna?

Kie­row­ca to szcze­gól­ny rodzaj pra­cow­ni­ka, któ­ry świad­czy pra­cę w tere­nie. To bar­dzo zbli­żo­ny model pra­cy do nowe­go tren­du pra­cy zdal­nej. Przede wszyst­kim dla­te­go, że zakła­da taką samą potrze­bę kon­tro­lo­wa­nia pra­cow­ni­ka. Dla wie­lu mana­ge­rów samo utrzy­ma­nie ludzi w zasię­gu wzro­ku pozwa­la lepiej zarzą­dzać, bo w biu­rze szyb­ciej zauwa­ża­ją błę­dy i zanie­dba­nia. To mit, któ­ry szyb­ko moż­na oba­lić.

GPS do samo­cho­du za pomo­cą aler­tów prze­sy­ła powia­do­mie­nia w cza­sie rze­czy­wi­stym na temat prze­kro­czo­nych pręd­ko­ści, wyjaz­du z obsza­ru pra­cy, pró­by zagłu­sze­nia loka­li­za­to­ra, a tak­że alert o odho­lo­wa­niu, dłu­giej podró­ży i dłu­gim posto­ju. Dzię­ki temu dosko­na­le widać każ­dą aktyw­ność pra­cow­ni­ka.

Nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści zespo­łu, dokład­na mapa loka­li­za­cji wszyst­kich pojaz­dów kon­tro­lu­je miej­sce, czas pra­cy oraz efek­tyw­ność podej­mo­wa­nych dzia­łań.

Dyrek­tor sprze­da­ży będzie wie­dział jak zaan­ga­żo­wa­nie kie­row­cy wpły­wa na jego pro­duk­tyw­ność oraz co musi popra­wić, aby uzy­skać lep­sze wyni­ki. Z kolei dla zarzą­dza­ją­ce­go pojaz­da­mi, wszyst­kie aler­ty to czer­wo­ne świa­tło dla wyż­szych kosz­tów z tytu­łu utrzy­ma­nia flo­ty.

 

Mobilna kilometrówka w systemie zamiast książkowej

Wyjaz­dy służ­bo­we to nie tyl­ko podró­że, ale tak­że obo­wią­zek pro­wa­dze­nia ewi­den­cji. Posia­da­jąc loka­li­za­tor GPS, roz­li­cze­nie kilo­me­tró­wek odby­wa się na posta­wie wszyst­kich zapi­sa­nych tras pojaz­du przez loka­li­za­tor, bez potrze­by wypi­sy­wa­nia sta­nu licz­ni­ka, celu podró­ży, danych kie­row­cy itp. Elek­tro­nicz­na ewi­den­cja prze­bie­gu pojaz­dów IKOL pozwa­la odli­czyć 100% podat­ku VAT od wyjaz­dów służ­bo­wych. Dodat­ko­wo zbie­ra­nie infor­ma­cji przez loka­li­za­to­ry eli­mi­nu­je  błę­dy i nie­pra­wi­dło­wo­ści. To kolej­ny atut zarzą­dza­nia pra­cow­ni­ka­mi za pomo­cą sys­te­mu IKOL.

 

Jak zacząć lokalizować pojazdy w firmie?

Moni­to­ring pojaz­dów GPS nale­ży roz­po­cząć od wybo­ru odpo­wied­nie­go modu­łu. W ofer­cie IKOL do wybo­ru jest kil­ka loka­li­za­to­rów mon­to­wa­nych w pojeź­dzie. Do loka­li­za­cji tras, zapi­sy­wa­nia histo­rii i korzy­sta­nia ze wszyst­kich wymie­nio­nych funk­cji naj­lep­szy będzie loka­li­za­tor IKOL GO. To naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny moduł pasu­ją­cy do wszyst­kich typów pojaz­dów. Dru­gi wybór to IKOL CAN, któ­ry dodat­ko­wo mie­rzy poziom i zuży­cie pali­wa, a tak­że wyświe­tla wszyst­kie dostęp­ne infor­ma­cje z kom­pu­te­ra pokła­do­we­go.

Plat­for­ma IKOL dostęp­na jest tak­że w wer­sji apli­ka­cji mobil­nej i wyko­rzy­stu­je cały poten­cjał apli­ka­cji webo­wej. Słu­ży do szyb­kie­go prze­glą­da­nia wszyst­kich loka­li­za­to­rów i wpie­ra pra­cę zdal­ną mana­ge­rów i dyrek­to­rów.

 

Podsumowanie

W dzi­siej­szej, zdal­nej rze­czy­wi­sto­ści waż­ne jest, aby plat­for­ma do zarzą­dza­nia pra­cow­ni­ka­mi odpo­wied­nio dba­ła o komu­ni­ka­cję i prze­pływ infor­ma­cji. Dobre narzę­dzie onli­ne powin­no wspie­rać roz­pro­szo­ne zespo­ły, poprzez czę­sty kon­takt. Kie­dy komu­ni­ka­cja twa­rzą w twarz bywa utrud­nio­na, widząc na mapie jak pra­cu­je kie­row­ca masz powód, aby czę­ściej do nie­go zadzwo­nić i zapy­tać, co sły­chać. To waż­ne, aby tak­że poza biu­ro­wą codzien­no­ścią mieć real­ny wpływ na pra­cę innych.

 

  •  
  •  
  •